Wyszukiwanie

obligacje

Liczba znalezionych aktów: 179.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 520 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Dz.U. 2023 poz. 1789 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Dz.U. 2023 poz. 825 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2830 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Dz.U. 2022 poz. 2244 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach
Dz.U. 2022 poz. 454 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach
Dz.U. 2021 poz. 2140 obowiązujący Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 187 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2348 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych
Dz.U. 2020 poz. 1208 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach
Dz.U. 2020 poz. 1053 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
Dz.U. 2020 poz. 86 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Dz.U. 2019 poz. 2217 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1798 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 1107 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
Dz.U. 2019 poz. 944 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Dz.U. 2018 poz. 2416 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Dz.U. 2018 poz. 2286 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2018 poz. 2243 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz.U. 2018 poz. 843 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Dz.U. 2018 poz. 483 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach
Dz.U. 2018 poz. 8 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1199 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2016 poz. 1884 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2016 poz. 745 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2015 poz. 238 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Dz.U. 2014 poz. 913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2014 poz. 730 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach
Dz.U. 2014 poz. 117 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2013 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Dz.U. 2013 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
Dz.U. 2013 poz. 433 obowiązujący Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1387 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 731 uchylony Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1680 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1630 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1574 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1573 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 621 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o konwersji 8% pożyczki dolarowej z 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1927 r. o wymianie świadectw ułamkowych oraz drobnych odcinków obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej na wyższe odcinki obligacyj tejże pożyczki.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 491 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1927 r. w sprawie umorzenia obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej, wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1927 r. o dodatkowej rejestracji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Petersbursko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego, Połtawskiego oraz obligacyj b. Żytomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, jak również imiennych pokwitowań instytucyj kredytowych i innych instytucyj państwowych i prywatnych na zdeponowane wyżej wymienione listy zastawne i obligacje.
Dz.U. 1927 nr 20 poz. 150 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1927 r. o zaciągnięciu przez Skarb Państwa pożyczki w obligacjach komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1926 r. o rejestracji i ostemplowaniu obligacyj kolei Herby-Kielce.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 565 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. o udzieleniu poręki państwowej za dopełnienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązań wypływających z wydania obligacyj komunalnych i bankowych, z przyjmowania wkładek oszczędnościowych w kraju i zagranicą oraz z tytułu udzielania gwarancji za wkładki w innych instytucjach kredytowych.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 562 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Kolei z dnia 18 sierpnia 1926 r. w sprawie wymiany obligacyj kolejowych zabezpieczonych na kolejach państwowych w b. dzielnicy austrjackiej lub powstałych z wykupna tych kolei na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1926 r. w sprawie wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. Kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu prekluzyjnego do zgłoszenia wniosków o zarządzenie rejestracji obligacyj przedsiębiorstw prywatnych.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1926 r. w sprawie wypuszczenia X serji biletów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 23 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Kolei w sprawie fakultatywnej rejestracji obligacyj przedsiębiorstw prywatnych oraz gwarantowanych przez Państwo obligacyj kolei prywatnych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 16 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1926 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 706 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Kolei w sprawie przedłużenia terminów prekluzyjnych do zgłoszenia i rejestracji obligacyj, ulegających przerachowaniu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa austrjackiego i węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1925 nr 91 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Kolei w sprawie uzupełnienia przepisów rozporządzenia z dnia 20 lipca 1925 r. o zgłoszeniu i rejestracji obligacyj ulegających przerachowaniu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa austrjackiego i węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Kolei w sprawie zgłoszenia i rejestracji obligacyj, ulegających przerachowaniu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa austrjackiego i węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 roku o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1925 nr 22 poz. 154 Ustawa z dnia 3 marca 1925 r. o wypuszczeniu pożyczki zagranicznej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1924 r. zmieniające §§ 1 p. 2 i § 2 p. 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej za spłatę kapitału i odsetek obligacyj spółek akcyjnych "Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A." i "Elektryczne Koleje Dojazdowe S. A.".
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1026 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj opartych na takich zobowiązaniach.
Dz.U. 1924 nr 108 poz. 978 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie udzielenia poręki państwowej za listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 98 poz. 910 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1924 r. o udzieleniu poręki na spłatę kapitału i odsetek obligacyj spółek akcyjnych "Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem, S. A." i "Elektryczne Koleje Dojazdowe S. A.".
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Kolei z dnia 17 września 1924 r. o zamknięciu sprzedaży obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej w sumie 50.000.000 złotych oraz o ustaleniu planu umorzenia dla tej sumy i sposobu obliczania wypłat z tytułu tej pożyczki.
Dz.U. 1924 nr 77 poz. 751 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej na listy zastawne, obligacje i inne zobowiązania.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 441 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Dz.U. 1924 nr 12 poz. 103 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji I premjowej pożyczki dolarowej.
Dz.U. 1924 nr 11 poz. 95 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 stycznia 1924 r. o wstrzymaniu losowania zapisów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe.
Dz.U. 1924 nr 8 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych z dnia 19 stycznia 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji I 10% pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1923 r. w przedmiocie wycofania z obiegu biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej wypuszczonych w 1917 r. (t.zw. not Kriesa).
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 512 Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie przez Polski Bank Krajowy zobowiązań, wypływających z wydania obligacji komunalnych.
Dz.U. 1923 nr 55 poz. 390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1923 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do wydania w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych zezwolenia na emisję obligacji komunalnych i obligacji mieszkaniowych Komunalnego Związku Kredytowego w Poznaniu.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 741 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie wypuszczenia 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 23 poz. 195 Ustawa z dnia 31 marca 1922 r. o zwiększeniu emisji serji III biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 771 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 769 Ustawa z dnia 14 grudnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie przez Polski Bank Krajowy zobowiązań, wypływających z wydania obligacji komunalnych, obligacji kolejowych i z tytułu wkładek oszczędności.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 583 Ustawa z dnia 4 października 1921 r. w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie zobowiązań, wypływających z wydawania obligacji komunalnych Polskiego Banku Krajowego.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 582 Ustawa z dnia 4 października 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 120.001.000 mk.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych i b. Dzielnicy Pruskiej oraz z Prezesem Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w przedmiocie dokonania rejestracji i stemplowania tytułów długu przedwojennego Austrji i Węgier.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1921 r. w przedmiocie terminu wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920 przez placówki subskrybcyjne.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1921 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy o rejestracji i ostemplowaniu austrjackich pożyczek wojennych.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 737 Ustawa z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1920 r. w przedmiocie przyjmowania zawinkulowanych obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% wewnętrzną długoterminową pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Skarbu o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz o wpłacie obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową.
Dz.U. 1920 nr 91 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia 4% Państwowej Pożyczki Premjowej.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu uzupełniające rozporządzenie z dnia 21 maja 1920 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 410 Obwieszczenie Ministra Skarbu w przedmiocie wydawania przez Miejski Zakład Kredytowy w Krakowie obligów, na okaziciela opiewających, a to: listów zastawnych, obligacji mieszkaniowych i obligacji komunalnych.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 387 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o rejestracji i stemplowaniu obligacji austrjackich pożyczek wojennych.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Skarbu o użyciu dawnych blankietów koronowych przy wypuszczaniu listów zastawnych i obligacji przez instytucje kredytowe, działające na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 250 Ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji wojennych pożyczek austrjackich przy subskrybcji wewnętrznej, długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 152 Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 21 poz.115 Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 100 Rozporządzenie wykonawcze Ministerstwa Skarbu w przedmiocie norm zastawowych dla polskich papierów procentowych i banknotów rosyjskich.
M.P. 1939 nr 182 poz. 441 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 sierpnia 1939 r. o wylosowanych do umorzenia obligacjach III serii 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 163 poz. 397 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbbu z dnia 12 lipca 1939 r. o wylosowanych premiach obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej 1935 r. emisji II.
M.P. 1939 nr 128 poz. 301 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 czerwca 1939 r. w sprawie wylosowanych obligacji II serii 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 122 poz. 288 Wykaz długów i gwarancyj finansowych Państwa na dzień 1 kwietnia 1939 r.
M.P. 1939 nr 106 poz. 248 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.
M.P. 1939 nr 85 poz. 192 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. o wylosowaniu obligacji seri I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 55 poz. 95 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 2 marca 1939 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.
M.P. 1939 nr 50 poz. 87 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1939 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii III 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1939 nr 9 poz. 14 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 stycznia 1939 roku w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4 % premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1938 nr 291 poz. 684 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1938 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom IV-ej 5% Pożyczki Inwestycyjnej m. st. Warszawy z 1938 r., oraz 5% Pożyczki Obligacyjnej m. st. Warszawy z 1938 r.
M.P. 1938 nr 284 poz. 670 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 5 grudnia 1938 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii II 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1938 nr 282 poz. 667 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1938 r. w sprawie umorzenia 3-ej raty, płatnej dnia 1 grudnia 1938 r. II serii 3% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1938 nr 282 poz. 666 Obwieszczenie Zarządu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1938 r. w sprawie umorzenia 6-ej raty, płatnej 1 grudnia 1938 r. I seri 3% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1938 nr 267 poz. 624 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 17 listopada 1938 r. w sprawie wylosowanych obligacji 4% Pożyczki Konsolildacyjnej z r. 1936.
M.P. 1938 nr 265 poz. 622 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 12 listopada 1938 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1938 nr 259 poz. 613 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 listopada 1938 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.
M.P. 1938 nr 231 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 października 1938 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1938 nr 212 poz. 444 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 13 września 1938 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji I z 1935 r.
M.P. 1938 nr 207 poz. 427 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 września 1938 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 289 poz. 452 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1937 r. w sprawie umorzenia 5-ej raty, płatnej 1 grudnia 1937 r. I serii 3% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1937 nr 288 poz. 451 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1937 r. w sprawie umorzenia 2-ej raty, płatnej dnia 1 grudnia 1937 r. II serii 3% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1937 nr 286 poz. 446 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 grudnia 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacyj serii II 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 271 poz. 424 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji 4% Pożyczki Konsolidacyjnej z r. 1936.
M.P. 1937 nr 270 poz. 423 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 15 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z 1935 r.
M.P. 1937 nr 264 poz. 419 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 233 poz. 378 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 października 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii II 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 124 poz. 192 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1937 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom II-ej 6% Pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1937 r.
M.P. 1937 nr 113 poz. 173 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 14 maja 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z 1935 r.
M.P. 1937 nr 109 poz. 161 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 81 poz. 117 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 kwietnia 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 62 poz. 89 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 12 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935
M.P. 1936 nr 276 poz. 489 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 15 listopada 1936 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1936 nr 269 poz. 478 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 6 listopada 1936 r. w sprawie wylosowanych premii dla obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1936 nr 239 poz. 416 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 października 1936 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1936 nr 219 poz. 385 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 12 września 1936 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935.
M.P. 1936 nr 119 poz. 213 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935.
M.P. 1936 nr 117 poz. 211 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1935 nr 200 poz. 228 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 września 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1935 nr 106 poz. 139 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom 6% pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1935 r.
M.P. 1935 nr 35 poz. 52 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 31 stycznia 1935 r. o ustaleniu kosztów, związanych z unieważnieniem utraconych obligacyj Pożyczki Narodowej.
M.P. 1935 nr 15 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej z 1934 r.
M.P. 1935 nr 12 poz. 16 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze skupu obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r.
M.P. 1934 nr 295 poz. 405 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1934 r. w sprawie umorzenia 14-ej raty obligacyj I Serji 5% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1934 nr 198 poz. 257 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 22 sierpnia 1934 r. w sprawie skupu i zastawu obligacyj Pożyczki Narodowej w wypadkach losowych.
M.P. 1934 nr 191 poz. 251 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie przelewów obligacyj Pożyczki Narodowej.
M.P. 1934 nr 191 poz. 250 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie spłaty zobowiązań obligacjami Pożyczki Narodowej.
M.P. 1934 nr 161 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1934 r. w sprawie umorzenia w drodze skupu obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r. na ogólną sumę Marek Rzeszy Niemieckiej 130.000.
M.P. 1934 nr 145 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 11 czerwca 1934 r. w sprawie umorzenia 13 raty obligacyj Serji I 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1934 nr 68 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 20 lutego 1934 r. w sprawie umorzenia obligacji Serji I 10%-owej pożyczki kolejowej
M.P. 1934 nr 19 poz. 26 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie umorzenia obligacji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924 r. na łączną sumę nominalną 6.600 000 zł.
M.P. 1934 nr 16 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1934 r. w sprawie sposobu umorzenia długu obligacyjnego Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.
M.P. 1934 nr 2 poz. 5 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie umorzenia 12 raty obligacyj I serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1934 nr 2 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie umorzenia 1-szej raty obligacyj I Serji 3% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1933 nr 288 poz. 313 uchylony Regulamin eksploatacji państwowych urządzeń przeładunkowych w porcie w Gdyni.
M.P. 1933 nr 222 poz. 247 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1933 r. o umorzeniu obligacji 7 % pożyczki kolejowej.
M.P. 1933 nr 222 poz. 246 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1933 r. o umorzeniu obligacji 6 1/2 % pożyczki zagranicznej z r. 1930.
M.P. 1933 nr 183 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1933 r. w sprawie wylosowanych do umorzenia obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej.
M.P. 1933 nr 40 poz. 53 Obwieszczenie z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie oblilgacyj 3% premjowej pożyczki Budowlanej, na które padły wygrane w dniu 1 lutego 1933 r.
M.P. 1933 nr 37 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1933 r.
M.P. 1933 nr 36 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 1 lutego 1933 r.
M.P. 1933 nr 16 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1933 r.
M.P. 1933 nr 15 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1933 roku.
M.P. 1933 nr 13 poz. 17 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1933 r.
M.P. 1933 nr 10 poz. 13 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 stycznia 1933 r. zawierające numery obligacyj 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej Serji III, na które padły wygrane w dniu 2 stycznia 1933 r.
M.P. 1933 nr 4 poz. 2 Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 grudnia 1932 r. w sprawie umorzenia 10-ej raty obligacyj I serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1932 nr 265 poz. 306 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 listopada 1932 r. zawierające numery obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Budowlanej S. I, na które padły wygrane w dniu 2 listopada 1932 r.
M.P. 1932 nr 265 poz. 305 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 listopada 1932 r. zawierające numery obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej Serji III na które padły wygrane w dniu 2 listopada 1932 r.
M.P. 1932 nr 242 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 214 poz. 246 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1932 r.
M.P. 1932 nr 149 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1932 nr 149 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1932 nr 19 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1932 roku.
M.P. 1932 nr 19 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1932 roku.
M.P. 1931 nr 289 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej
M.P. 1931 nr 289 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej
M.P. 1931 nr 244 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1931 r.
M.P. 1931 nr 198 poz. 276 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1931 nr 198 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1931 nr 51 poz. 85 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1931 r.
M.P. 1931 nr 51 poz. 84 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1931 r.
M.P. 1931 nr 34 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1931 r.
M.P. 1930 nr 236 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w sprawie wylosowania obligacyj I-ej serji 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1930 nr 67 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1930 r.
M.P. 1930 nr 67 poz. 103 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1930 r.