Wyszukiwanie

odsetki

Liczba znalezionych aktów: 252.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 728 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19
Dz.U. 2019 poz. 1706 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2019 poz. 1588 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2019 poz. 1107 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
Dz.U. 2019 poz. 80 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2017 poz. 1921 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2017 poz. 532 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
Dz.U. 2017 poz. 339 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2017 poz. 338 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2017 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy
Dz.U. 2017 poz. 181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Dz.U. 2015 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej
Dz.U. 2015 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2014 poz. 1154 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2014 poz. 1011 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2014 poz. 243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2013 poz. 763 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2013 poz. 149 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnego odsetka, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw
Dz.U. 2013 poz. 90 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1815 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2009 nr 118 poz. 991 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1122 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1814 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1371 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1169 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1316 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2017 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1519 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 440 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2074 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2063 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 167 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1310 obowiązujący Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1076 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokości oprocentowania kredytów i odsetek.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 27 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1256 obowiązujący Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1226 obowiązujący Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 907 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1212 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 899 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 835 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania.
Dz.U. 1998 nr 84 poz. 535 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1996 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków.
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 121 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1996 nr 27 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 32 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu przejściowego wykupienia w 1995 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 w związku z art. 78 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 92 w związku z art. 65 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz art. 109 w związku z art. 82 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 157 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 519 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 846 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1934 r. o sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez spółdzielnie od wkładów i innych lokat pieniężnych.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zasadach i sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez Komunalne Kasy Oszczędności i gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe od wkładów i innych lokat pieniężnych.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1933 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 255 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie wysokości odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 25 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 14 stycznia 1930 r. o przyznawaniu ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 401 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. w sprawie zmiany art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1927 r. o ustaleniu wysokości odsetek prawnych.
Dz.U. 1925 nr 25 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1925 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1925 r. o ustaleniu wysokości odsetek prawnych.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1924 r. zmieniające §§ 1 p. 2 i § 2 p. 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej za spłatę kapitału i odsetek obligacyj spółek akcyjnych "Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A." i "Elektryczne Koleje Dojazdowe S. A.".
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 922 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 721 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.
M.P. 2024 poz. 222 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2023 poz. 1387 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2023 poz. 1101 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2023 poz. 1061 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2023 poz. 1060 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2023 poz. 1017 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2023 poz. 1009 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2023 poz. 596 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 253 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2022 poz. 1236 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 943 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 916 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 679 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2022 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 589 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2022 poz. 359 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2022 poz. 286 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 220 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2022 poz. 8 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2021 poz. 1202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 1201 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 1076 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 854 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 588 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 269 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 1140 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 867 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 562 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 325 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 2 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2019 poz. 893 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2019 poz. 606 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 594 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2019 poz. 239 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2018 poz. 1223 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2018 poz. 919 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2018 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2018 poz. 631 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2018 poz. 615 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 325 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2017 poz. 1043 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 904 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2017 poz. 643 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2017 poz. 330 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2016 poz. 1133 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.
M.P. 2016 poz. 902 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2016 poz. 585 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2016 poz. 257 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2015 poz. 1278 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2015 poz. 557 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2015 poz. 291 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2014 poz. 1164 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2014 poz. 832 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2014 poz. 501 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2014 poz. 223 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 1029 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 746 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 547 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 546 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 442 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2013 poz. 103 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r.
M.P. 2013 poz. 26 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2012 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2012 poz. 672 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2012 poz. 447 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2012 poz. 181 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 118 poz. 1199 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 117 poz. 1189 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 87 poz. 920 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 71 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2011 nr 57 poz. 576 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 50 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2011 nr 39 poz. 446 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2011 nr 31 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2011 nr 27 poz. 301 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 8 poz. 75 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2010 nr 100 poz. 1182 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2010 nr 83 poz. 993 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2010 nr 66 poz. 851 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2010 nr 46 poz. 647 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w teminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2010 nr 15 poz. 164 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1039 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 62 poz. 830 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 41 poz. 654 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2009 nr 37 poz. 576 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 16 poz. 199 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2009 nr 2 poz. 11 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2009 nr 1 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 95 poz. 826 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 68 poz. 616 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 50 poz. 452 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 31 poz. 282 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2008 nr 28 poz. 262 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 22 poz. 218 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2007 nr 95 poz. 1041 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2007 nr 92 poz. 1009 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2007 nr 66 poz. 740 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2007 nr 19 poz. 236 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 89 poz. 930 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 62 poz. 653 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 43 poz. 464 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 20 poz. 230 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2005 nr 80 poz. 1146 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2005 nr 53 poz. 736 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2005 nr 52 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2005 nr 39 poz. 533 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2005 nr 21 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2005 nr 16 poz. 278 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2004 nr 29 poz. 532 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2004 nr 27 poz. 469 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 56 poz. 889 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 43 poz. 651 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 35 poz. 494 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 29 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2003 nr 17 poz. 269 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2003 nr 16 poz. 257 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2003 nr 7 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2003 nr 5 poz. 73 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2002 nr 58 poz. 793 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 21 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 16 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 44 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 28 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2001 nr 8 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1997 nr 86 poz. 874 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1996 nr 45 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
M.P. 1996 nr 33 poz. 338 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek z udziałem zagranicznym.
M.P. 1996 nr 21 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczania wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie oraz podziału tych wpłat na organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biuro.
M.P. 1996 nr 3 poz. 35 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1983 nr 44 poz. 265 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1983 nr 44 poz. 264 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 2 poz. 17 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 275 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1982 nr 27 poz. 245 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1982 nr 14 poz. 106 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1982 nr 6 poz. 36 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 1982 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 22 poz. 204 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 31 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 17 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 3 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1979 nr 16 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1979 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1978 nr 18 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1977 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1936 nr 59 poz. 116 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 4504/3/36 w sprawie pobierania odsetek za zwłokę przy odprawach warunkowych.