Wyszukiwanie

ordynacja wyborcza

Liczba znalezionych aktów: 110.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2012 poz. 849 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12
Dz.U. 2012 poz. 581 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lewin Kłodzki w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2012 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niegosławice w województwie lubuskim
Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1551 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1513 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim
Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1499 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim
Dz.U. 2011 nr 94 poz. 550 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 534 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim
Dz.U. 2011 nr 92 poz. 533 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 192 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1653 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. uzupełniające obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudniu 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1385 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1267 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowego komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 142 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 821 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1651 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1547 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2008 nr 126 poz. 812 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Biecza w województwie małopolskim
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 607 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1802 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1493 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1387 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1149 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 242 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. akt K. 9/05
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 128 obowiązujący Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1760 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 357 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1995 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Frampola w województwie lubelskim
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 789 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 786 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 12 poz. 102 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Morągu.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1060 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 131 poz. 861 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 446 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. - sygn. akt K. 17/98.
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 388 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 649 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Komarowie Osadzie.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Chojnowie.
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 387 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Paradyżu.
Dz.U. 1996 nr 17 poz. 85 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 465 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1990 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do rad narodowych.
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1938 r. w sprawie zmiany regulaminu do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. - Regulamin do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 320 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 319 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1930 nr 12 poz. 87 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1929 r. w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1928 nr 6 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów zarządu w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 962 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1927 r. w sprawie włączenia nowych powiatów do okręgów wyborczych.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 702 Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w przedmiocie zniesienia § 14 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla 6 wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 74 uchylony Dekret Naczelnika Państwa o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 64 Dekret o przekazaniu krajowemu sądowi wyższemu w Krakowie niektórych funkcji Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 63 uchylony Dekret o przedłużeniu niektórych terminów prekluzyjnych przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 58 uchylony Dekret o wyborach do Rad Miejskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 51 uchylony Dekret o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 46 uchylony Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 2011 nr 33 poz. 390 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
M.P. 2010 nr 68 poz. 857 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2010 nr 68 poz. 856 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 2010 nr 68 poz. 855 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
M.P. 2010 nr 68 poz. 854 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta
M.P. 2010 nr 68 poz. 853 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 917 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt Kp 3/09
M.P. 2006 nr 68 poz. 701 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 68 poz. 700 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 68 poz. 699 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
M.P. 2006 nr 66 poz. 678 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2006 nr 66 poz. 677 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 66 poz. 676 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
M.P. 2006 nr 66 poz. 675 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta
M.P. 2005 nr 37 poz. 507 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 35 poz. 479 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2002 nr 39 poz. 609 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 16 poz. 269 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2002 - 2007.
M.P. 2001 nr 25 poz. 425 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 24 poz. 420 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2000 nr 28 poz. 584 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 25 czerwca 2000 r. w województwach: katowickim, szczecińskim i wrocławskim istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.
M.P. 1998 nr 34 poz. 491 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 34 poz. 490 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 1998 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.
M.P. 1998 nr 1 poz. 31 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1997 nr 64 poz. 621 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 64 poz. 620 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1995 nr 62 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wzorów zgłoszenia kandydata i listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1995 nr 60 poz. 677 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1995 r. o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 1 października 1995 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo szczecińskie i województwo wrocławskie.
M.P. 1995 nr 53 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 567 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r.
M.P. 1995 nr 50 poz. 566 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1988 nr 11 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji społecznych innych niż wymienione w art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych w pracach wojewódzkich kolegiów wyborczych i kolegiów wyborczych stopnia podstawowego.
M.P. 1957 nr 2 poz. 11 Uchwała Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 26 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.