Wyszukiwanie

organizacje społeczne

Liczba znalezionych aktów: 346.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 263 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Dz.U. 2023 poz. 2820 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2022 poz. 281 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Dz.U. 2022 poz. 97 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców
Dz.U. 2021 poz. 1862 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2021 poz. 1579 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2261 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 2020 poz. 850 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2019 poz. 1809 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców
Dz.U. 2019 poz. 713 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 2019 poz. 693 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
Dz.U. 2019 poz. 491 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Dz.U. 2018 poz. 2410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2018 poz. 2212 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
Dz.U. 2016 poz. 1822 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 973 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2015 poz. 163 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2014 poz. 434 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2012 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2426 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 59 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 470 obowiązujący Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1080 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1113 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 188 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 101 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 312 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stowarzyszeniom dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych przez państwo oraz na częściowe finansowanie działalności statutowej.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 86 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 55 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 191 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu uprawnień w zakresie powierzonych im zadań.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 94 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1986 r. w sprawie nadzoru naukowego Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakresu stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie przez organizacje społeczne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej, warunków wpisu do rejestru oraz zasad udostępniania rejestrów.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Katolików Caritas za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad zlecania przez rady narodowe organizacjom społecznym zadań w zakresie upowszechniania kultury i określania sposobu ich finansowania.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury.
Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1983 r. w sprawie uznania Ligi Morskiej za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 27 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wykazu organizacji społecznych uprawnionych do zgłaszania udziału swego przedstawiciela w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji społeczno-zawodowych organizacji rolników.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1982 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" na "Liga Kobiet Polskich" oraz nadania statutu temu stowarzyszeniu.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 58 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1979 nr 19 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzania przez organizacje społeczne ocen jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 192 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Głuchych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie uznania "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie uznania "Polskiego Związku Niewidomych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1974 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 197 uchylony Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Inwalidów Wojennych PRL za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1972 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1971 r. w sprawie współdziałania organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1969 nr 37 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, które mogą zgłosić udział swego przedstawiciela w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie uznania "Związku Bojowników o Wolność i Demokrację" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1968 nr 43 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1968 r. w sprawie uznania "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1968 nr 33 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie uznania "Ligi Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie uznania Naczelnej Organizacji Technicznej za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1964 nr 10 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
Dz.U. 1959 nr 52 poz. 313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji.
Dz.U. 1959 nr 44 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie uznania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1958 nr 52 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1957 r. w sprawie upoważnienia niektórych stowarzyszeń do współdziałania z organami państwowymi w ujawnieniu i ściganiu przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 83 uchylony Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 489 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1950 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity), 6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich, 9) w ustawie z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza, 10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat, 11) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, 12) w rozporządzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 401 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 335 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązania stowarzyszenia "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym.
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 30 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa pracy na cały obszar Państwa Polskiego.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 627 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 963 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1921 nr 34 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1921 r. w przedmiocie Statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 376 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Głównego Urzędu Ziemskiego.
M.P. 2008 nr 96 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.
M.P. 2008 nr 23 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.
M.P. 2007 nr 99 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.
M.P. 1994 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1990 nr 48 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1990 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie majątku partii politycznych i organizacji młodzieżowych.
M.P. 1990 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1990 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosku o nadanie tytułu honorowego "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności".
M.P. 1989 nr 26 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1989 nr 22 poz. 165 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 czerwca 1989 r. w sprawie nadania orderów społecznym zbiorowościom.
M.P. 1989 nr 12 poz. 94 uchylony Uchwała Nr 60 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1989 nr 10 poz. 83 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1989 nr 10 poz. 82 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1989 nr 9 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1989 nr 9 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1989 nr 9 poz. 79 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".
M.P. 1989 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1988 nr 36 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1988 nr 33 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1988 nr 29 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniająca uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych jednostek (zakładów).
M.P. 1988 nr 28 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 59 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, w związku z art. 1, 46 i 47 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
M.P. 1988 nr 27 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Wisła-Odra".
M.P. 1988 nr 25 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 lipca 1988 r. w sprawie zmiany przynależności zawodników piłki nożnej do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych oraz zasad ich reprezentowania.
M.P. 1988 nr 23 poz. 213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1988 nr 16 poz. 133 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1988 nr 13 poz. 115 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Opieki nad Majdankiem".
M.P. 1988 nr 13 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa".
M.P. 1988 nr 11 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji społecznych innych niż wymienione w art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych w pracach wojewódzkich kolegiów wyborczych i kolegiów wyborczych stopnia podstawowego.
M.P. 1988 nr 8 poz. 68 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1987 nr 36 poz. 306 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".
M.P. 1987 nr 24 poz. 192 uchylony Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1987 nr 22 poz. 190 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".
M.P. 1987 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1987 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1986 nr 35 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.
M.P. 1986 nr 30 poz. 220 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1986 nr 23 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1986 nr 20 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być wykonywane przez organizacje społeczne bez zezwolenia.
M.P. 1986 nr 19 poz. 138 uchylony Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1986 nr 17 poz. 111 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych".
M.P. 1986 nr 15 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1986 nr 10 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie nadania statutu zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1986 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem".
M.P. 1986 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
M.P. 1985 nr 35 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej.
M.P. 1985 nr 23 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1985 nr 23 poz. 175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1985 nr 21 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie nadania statutu Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki.
M.P. 1985 nr 20 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".
M.P. 1985 nr 19 poz. 147 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1985 nr 17 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 maja 1985 r. w sprawie form prowadzenia działalności w dziedzinie rehabilitacji ruchowej przez ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki, zakłady pracy i organizacje spółdzielcze.
M.P. 1985 nr 13 poz. 99 uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1985 nr 8 poz. 70 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".
M.P. 1985 nr 8 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1985 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1985 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1984 nr 30 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania opłaty od środków transportowych będących w posiadaniu organizacji politycznych i niektórych organizacji społecznych.
M.P. 1984 nr 25 poz. 169 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".
M.P. 1984 nr 24 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1984 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.
M.P. 1984 nr 22 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Katolików Caritas".
M.P. 1984 nr 13 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Głuchych".
M.P. 1984 nr 4 poz. 32 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1984 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1983 nr 44 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1983 nr 38 poz. 222 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".
M.P. 1983 nr 32 poz. 177 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".
M.P. 1983 nr 31 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1983 nr 30 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1983 nr 24 poz. 130 uchylony wykazem Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Naczelną Organizacją Techniczną i zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.
M.P. 1983 nr 18 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1983 nr 17 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1983 nr 12 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1983 nr 8 poz. 49 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1983 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
M.P. 1982 nr 30 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1982 nr 24 poz. 212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1982 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1982 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1982 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1982 nr 16 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 3 czerwca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.
M.P. 1982 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 2 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji społecznych i zawodowych.
M.P. 1981 nr 27 poz. 238 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania Funduszem Pomocy dla Związków i Zrzeszeń Branżowych Hodowców i Producentów Rolnych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1981 nr 12 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1981 nr 8 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju i działalności samorządnych związków i zrzeszeń branżowych hodowców i producentów rolnych.
M.P. 1980 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1980 nr 26 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Rozwoju Rodziny".
M.P. 1980 nr 26 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".
M.P. 1980 nr 5 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1980 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży pozaszkolnej.
M.P. 1979 nr 31 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1979 nr 29 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1979 nr 28 poz. 146 uchylony Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1979 nr 23 poz. 129 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".
M.P. 1979 nr 21 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze".
M.P. 1979 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1979 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania dla ochrony praw obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi.
M.P. 1979 nr 17 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1979 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1979 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej".
M.P. 1979 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1977 nr 3 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1977 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji społecznych i zawodowych.
M.P. 1977 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.
M.P. 1976 nr 31 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie rejestracji kół łowieckich.
M.P. 1976 nr 27 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".
M.P. 1976 nr 15 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 marca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1975 nr 26 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 14 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce".
M.P. 1975 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1975 nr 5 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1974 nr 24 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 13 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".
M.P. 1974 nr 8 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".
M.P. 1974 nr 6 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.
M.P. 1974 nr 5 poz. 36 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego w organizacjach społecznych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 35 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej w organizacjach społecznych.
M.P. 1973 nr 26 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1973 r. w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".
M.P. 1972 nr 28 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 kwietnia 1972 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
M.P. 1972 nr 15 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1971 nr 16 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1970 nr 18 poz. 140 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1970 nr 6 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1970 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1969 nr 5 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek kształcenia artystycznego.
M.P. 1968 nr 47 poz. 327 uchylony Uchwała nr 320 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie organizacji sieci społecznych korespondentów statystycznych.
M.P. 1966 nr 25 poz. 130 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 maja 1966 r. w sprawie zlecania organizacjom społecznych usług oświatowych przez jednostki państwowe.
M.P. 1965 nr 55 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1965 r. w sprawie rachunkowości stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu Państwa.
M.P. 1965 nr 16 poz. 60 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie wysokości składek od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach.
M.P. 1965 nr 13 poz. 49 obowiązujący Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie trybu składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne wniosków o zezwolenie na prowadzenie kursów zleconych przez przedsiębiorstwa państwowe, zasad udzielania zezwoleń oraz nadzoru nad tymi kursami.
M.P. 1965 nr 13 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
M.P. 1963 nr 70 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1963 nr 34 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalania przez Milicję Obywatelską miejsca zamieszkania i miejsca pracy niektórych dłużników Skarbu Państwa, jednostek gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.
M.P. 1962 nr 63 poz. 301 uchylony wykazem Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie kontroli gospodarki finansowej stowarzyszeń.
M.P. 1961 nr 91 poz. 384 uchylony wykazem Uchwała nr 508 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
M.P. 1959 nr 91 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 października 1959 r. w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1959 nr 58 poz. 284 uchylony wykazem Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1959 nr 29 poz. 134 uchylony wykazem Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu chemicznego, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1958 nr 86 poz. 486 uchylony wykazem Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu ciężkiego zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1958 nr 86 poz. 485 uchylony wykazem Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom kolejowym zwolnionym od pracy zawodowej do pracy w organizacjach partyjnych.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1013 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa szkół pielęgniarstwa, położnych i piastunek utrzymywanych przez stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż", Zakład Ubezpieczeń Społecznych, związki samorządu terytorialnego i inne osoby prawne.
M.P. 1949 nr 68 poz. 885 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność przez związki samorządu terytorialnego niektórych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: "Polski Czerwony Krzyż" i "Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej" oraz przez kongregacje, związki, stowarzyszenia religijne i fundacje.
M.P. 1937 nr 54 poz. 78 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji gospodarczo-społecznych, uprawnionych do wysłania przedstawicieli do Państwowej Rady Komunikacyjnej na okres trzyletni 1937-1940 r.