Wyszukiwanie

orzeczenie

Liczba znalezionych aktów: 119.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2768 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Dz.U. 2023 poz. 2061 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Dz.U. 2022 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2021 poz. 2324 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2021 poz. 2294 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Dz.U. 2021 poz. 9 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Dz.U. 2020 poz. 1789 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2019 poz. 2393 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dz.U. 2019 poz. 2349 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U. 2019 poz. 2325 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2019 poz. 1952 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2019 poz. 395 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Dz.U. 2018 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2017 poz. 1743 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Dz.U. 2016 poz. 2072 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dz.U. 2016 poz. 1424 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego
Dz.U. 2016 poz. 1172 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Dz.U. 2015 poz. 872 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Dz.U. 2015 poz. 658 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2015 poz. 85 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. sygn. akt SK 34/12
Dz.U. 2014 poz. 1893 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń
Dz.U. 2014 poz. 1603 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2014 poz. 1092 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz.U. 2013 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2013 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego
Dz.U. 2012 poz. 1091 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2012 poz. 270 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 46 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 873 obowiązujący Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 37 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2004 nr 1 poz. 6 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin
Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1578 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 630 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1681 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 369 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 498 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 497 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 458 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.
Dz.U. 1999 nr 44 poz. 434 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 1999 r. sygn. akt P.9/98.
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 431 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 1999 r. sygn. akt K. 13/98.
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 411 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r. sygn. akt P. 7/98.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 356 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 1999 r. sygn. akt U.3/98.
Dz.U. 1999 nr 34 poz. 320 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 36/98.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 281 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 242 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt K. 2/98.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 212 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt K. 35/98
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 211 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt SK. 19/98
Dz.U. 1999 nr 21 poz. 196 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 4/98
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 182 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 11/98.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 180 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 30 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r. sygn. akt P. 2/98.
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 5 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 27/98.
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1045 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1998 r. sygn. akt U. 20/97.
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1044 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt U. 7/98.
Dz.U. 1998 nr 158 poz. 1043 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 41/97.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 945 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 1998 r. sygn. akt K.22/98
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 944 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 1998 r. sygn. akt SK.7/98
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 928 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1998 r. sygn. akt K. 42/97.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 898 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1998 r. sygn. akt K. 12/98.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 871 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1998 r. sygn. akt K. 7/98.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 786 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 1998 r. sygn. akt U. 1/98.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 604 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 506 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1998 r. sygn. akt U. 9/97.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 446 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. - sygn. akt K. 17/98.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 445 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 444 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. - sygn. akt U. 5/97.
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 400 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 1998 r. - sygn. akt U. 17/97.
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania wpisów do prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji rejestru prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dodatkową zakazu wstępu na imprezę masową i prawomocnych orzeczeń zobowiązujących do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych oraz sposobu prowadzenia rejestru.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 381 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1998 r. - sygn. akt K. 35/97.
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 363 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. - sygn. akt K. 10/97.
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności.
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 293 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 1998 r. - sygn. akt K. 24/97.
Dz.U. 1998 nr 40 poz. 233 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1998 r. - sygn. akt U.23/97.
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 35 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 1998 r. - sygn. akt K. 5/97
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 24 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1998 r. - sygn. akt P.2/97.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1077 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 2/97.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1039 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1997 r. - sygn. akt K 13/97.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 988 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 1/97.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 983 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 11/97.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 982 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/96.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 981 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/97.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 941 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r. - sygn. akt K. 22/97.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 931 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 3/97.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 20 stycznia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze m. Lwowa.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 24 czerwca 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 17 maja 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze miasta Łodzi i okolicy.
M.P. 2020 poz. 1104 Stanowisko Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20
M.P. 2018 poz. 424 obowiązujący Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
M.P. 2017 poz. 167 obowiązujący Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
M.P. 2011 nr 47 poz. 522 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2009 nr 36 poz. 554 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2009 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawda oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2008 nr 47 poz. 428 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2008 nr 47 poz. 427 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 60 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 1999 nr 16 poz. 227 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r. sygn. akt K.3/99.
M.P. 1999 nr 14 poz. 193 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r. sygn. akt K 8/99.
M.P. 1998 nr 43 poz. 615 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r. sygn. akt K. 21/98.
M.P. 1998 nr 37 poz. 518 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 r. sygn. akt K. 24/98.
M.P. 1998 nr 22 poz. 331 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn. akt K. 3/98.
M.P. 1998 nr 1 poz. 30 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1998 r. - sygn. akt U. 15/97