Wyszukiwanie

pieczęcie urzędowe

Liczba znalezionych aktów: 70.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 2426 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zamknięć urzędowych, w tym pieczęci, stempli i innych znaków
Dz.U. 2019 poz. 1509 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2018 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 441 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2017 poz. 916 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli
Dz.U. 2016 poz. 625 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1439 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1244 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 436 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 42 uchylony Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. w sprawie zmiany dekretu o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 43 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314 uchylony Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1938 r. o pieczęciach organów samorządu adwokackiego.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 111 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notarjuszów i organów izb notarjalnych.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 246 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 871 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. o pieczęciach organów adwokatury.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.
M.P. 2019 poz. 761 obowiązujący Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 556 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego
M.P. 2014 poz. 686 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2011 nr 47 poz. 541 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą
M.P. 2011 nr 35 poz. 416 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 38 poz. 527 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 45 poz. 615 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 20 poz. 304 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2002 nr 45 poz. 674 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 2002 nr 13 poz. 226 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.
M.P. 2001 nr 25 poz. 426 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 2 poz. 53 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego.
M.P. 2000 nr 23 poz. 486 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 22 poz. 452 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 27 poz. 386 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkiego komisarza wyborczego i zastępcy wojewódzkiego komisarza wyborczego oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1997 nr 66 poz. 648 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej.
M.P. 1996 nr 27 poz. 291 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
M.P. 1996 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1995 nr 46 poz. 529 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 42 poz. 492 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, stosowanych w wyborach do Sejmu oraz w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 24 poz. 202 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu działania wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1993 nr 31 poz. 325 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1991 nr 23 poz. 161 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1990 nr 37 poz. 297 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 14 poz. 114 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych.
M.P. 1989 nr 11 poz. 89 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych.
M.P. 1931 nr 113 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 1930 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz w podległych urzędach i zakładach państwowych
M.P. 1930 nr 220 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 1930 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz w podległych urzędach i zakładach państwowych