Wyszukiwanie

pieniężny system

Liczba znalezionych aktów: 539. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 776 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych
Dz.U. 2016 poz. 1786 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2016 poz. 117 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2015 poz. 1128 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2014 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2014 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa
Dz.U. 2014 poz. 252 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
Dz.U. 2013 poz. 927 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2013 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2012 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1505 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 554 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 49/05
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 142 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. z przeliczeniem kwot wymienionych w ustawie na nową jednostkę pieniężną.
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 79 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o denominacji złotego.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 499 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 440 obowiązujący Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych.
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 244 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne fizyczne nie będące obywatelami polskimi oraz zapłaty przez osoby zagraniczne należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 22 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 141 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 57 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w tej konwencji.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Watykanu i Ugandy do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu i Górnej Wolty do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz w Protokołem oraz Protokołem Fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 356 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 461 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 459 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 383 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę uzasadniającego żądanie dopłaty do nominalnej sumy zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 332 obowiązujący Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1939 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprowadzania z zagranicy polskich pieniędzy papierowych.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 517 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1939 r. o monetach ze stali.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1935 nr 81 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. o organizacji Mennicy Państwowej.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o ustaleniu wzorów monet srebrnych 2, 5 i 10 złotych.
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 920 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przez kilka państw przystąpień do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 919 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o ustaleniu nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1934 r. o wycofaniu z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 261 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem, oraz protokółu fakultatywnego, podpisanego tegoż dnia w Genewie.
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 668 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 640 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r w sprawie stopu monet srebrnych po 5 złotych i po 2 złote.
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1930 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1930 r. w sprawie wycofania z obiegu pięciozłotowych biletów państwowych.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1929 r. o ustaleniu wzoru monety niklowej wartości 1 złotego.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1929 r. o wycofaniu z obiegu biletów zdawkowych wartości pięciu złotych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1928 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawkowych wartości 2 złotych.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości złota.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 855 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 790 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. w sprawie uregulowania obrotu pieniężnego.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1926 r. o zmianie wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych.
Dz.U. 1926 nr 18 poz. 109 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1926 r. w sprawie przerachowania na złote niektórych kwot pieniężnych, przewidzianych ustawą pruską o bractwach górniczych z dnia 17 czerwca 1912 r.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 715 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1925 r. w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawkowych wartości 1 i 2 złotych.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 466 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1925r. w sprawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. w przedmiocie wymiany biletów zdawkowych na monety srebrne.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1925 r. o zmianie wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 225 Ustawa z dnia 31 marca 1925 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi, oraz obrotu obcemi walutami w brzmieniu, nadanem jej ustawami z dnia 23 czerwca 1923 r. i z dnia 20 marca 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 30 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1925 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych z dnia 14 maja 1924 r., z dnia 28 czerwca 1924 r. i z dnia 27 grudnia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 28 poz. 200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1925 r. w sprawie przeliczenia na złote markowych podstaw wymiaru państwowego podatku dochodowego na rok podatkowy 1925.
Dz.U. 1925 nr 19 poz. 143 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1925 r. o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1029 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu na nową walutę i ustaleniu wartości zobowiązań, wynikających z przepisów o ubezpieczeniu i odszkodowaniu z tytułu wypadków przy pracy.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 879 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1924 r. o wymianie biletów zdawkowych poniżej jednego złotego.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 października 1924 r. w sprawie przerachowania na złote sum pieniężnych, przewidzianych jako kary administracyjne w przepisach i ustawach normujących stosunek służbowy funkcjonarjuszów poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przerachowania na złote kwot pieniężnych w ubezpieczeniu od wypadków w rolnictwie, obowiązującem w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 789 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1924 r. o uchyleniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu, Kolei, Robót Publicznych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Reform Rolnych, o przerachowaniu kwot pieniężnych, wyrażonych w niektórych przepisach prawnych w rublach rosyjskich, markach niemieckich, złotych reńskich i koronach austrjacko-węgierskich i markach polskich.
Dz.U. 1924 nr 75 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1924 r. o kaucjach, składanych przez biura informacyjne o zdolności kredytowej.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 564 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. zmieniające §§ 6, 7 i 8 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1924 nr 53 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1924 r. w przedmiocie ustalenia przeciętnej wartości złotego za I-e półrocze 1924.
Dz.U. 1924 nr 51 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1924 r. w sprawie zastosowania złotego do opłat stemplowych oraz podatku giełdowego - na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 45 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1924 r. o ustaleniu wzorów monet.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1924 r. o wymianie marek polskich.
Dz.U. 1924 nr 37 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie tekstu rozporządzenia o systemie monetarnym.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 384 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o karach za przekroczenie przepisów o relacji marki polskiej do złotego.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1924 r. w sprawie uzupełnienia i zmiany niektórych postanowień zawartych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.
Dz.U. 1924 nr 34 poz. 351 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych kwot pieniężnych w ustawie o sądach przemysłowych i w ustawie zawierającej ordynację dla rozjemców, obowiązujących na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 136 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych celem wykonania na obszarze województwa śląskiego art. 9 ustęp pierwszy i drugi ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, celem wykonania art. 9 ustęp pierwszy i drugi ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 65 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.
Dz.U. 1924 nr 3 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1924 r. w sprawie ustalenia przeciętnej wartości franka złotego za miesiąc grudzień 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 61 poz. 459 Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. zmieniająca niektóre przepisy ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1923 r. w przedmiocie ustanowienia na obszarze górnośląskiej części województwa Śląskiego marki polskiej drugim ustawowym środkiem płatniczym obok marki niemieckiej.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 749 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 740 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej ustaw o obrocie walutami i wywozie kruszców.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 75 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1922 r. w sprawie uchylenia art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.U. 1922 nr 5 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1922 r. o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowaniu zobowiązań rublowych na marki polskie.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 301 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości o wypuszczaniu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Towarzystw Kredytowych Miejskich, działających na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 48 poz. 297 Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wymiany banknotów koronowych w odcinkach po 50, 20, 10, 2 i 1-ej koronie na obszarze b. Galicji i b. Gen. Gub. Lubelskiego.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przyjmowania rubli carskich przy wpłatach na 5% wewnętrzne pożyczki państwowe z 1920 roku.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 221 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z 1918 r.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 220 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie papierów, mających bezpieczeństwo pupilarne.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 219 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o wypuszczeniu serji I biletów skarbowych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 218 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 217 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 216 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowaniu zobowiązań rublowych na marki polskie.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zmiany art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wymiany i stemplowania banknotów koronowych.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 179 Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. dotyczącej dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 166 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o stemplowaniu i wynajmie banknotów koronowych, emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie zniesienia zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie niemieckiej.
Dz.U. 1920 nr 19 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie.
Dz.U. 1920 nr 14 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem uzgodnienia przepisów o należytościach stemplowych i bezpośrednich (opłatach stemplowych) z postanowieniami ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1920 nr 10 poz. 56 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie uchylenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów o wprowadzeniu na ziemiach z walutą koronową taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w markach polskich.
Dz.U. 1920 nr 5 poz. 26 Ustawa z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1920 nr 2 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1919 r. o moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1919 nr 96 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie ustanowienia stosunku marek polskich do koron.
Dz.U. 1919 nr 94 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 492 Ustawa z dnia 20 listopada 1919 r. o walucie w obrębie byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.
Dz.U. 1919 nr 84 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie przerobionym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 296 uchylony Ustawa z dnia 9 maja 1919 r. w przedmiocie wymiany znaków obiegowych, znajdujących się na ziemiach polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 24 poz. 237 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 20 poz. 230 Ustawa z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 19 poz. 228 Obwieszczenie Ministra Skarbu w sprawie wyjaśnienia dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie upoważnienia Dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250 miljonów marek polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 174 uchylony Dekret w przedmiocie jednostki monetarnej waluty polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 167 Dekret w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 4 poz. 89 Dekret w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 500.000.000 marek polskich.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 56 Ustawa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
M.P. 2024 poz. 347 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy wprowadzenia polskiego złotego
M.P. 2023 poz. 1034 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2024
M.P. 2021 poz. 232 Uchwała nr 1/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego
M.P. 2019 poz. 437 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł
M.P. 2018 poz. 656 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł
M.P. 2017 poz. 501 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 3/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016
M.P. 2017 poz. 252 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
M.P. 2016 poz. 1198 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
M.P. 2016 poz. 947 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2016 poz. 441 obowiązujący Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015
M.P. 2016 poz. 440 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015
M.P. 2016 poz. 90 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 1/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł
M.P. 2014 poz. 366 obowiązujący Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2013
M.P. 2014 poz. 240 obowiązujący Zarządzenie nr 7/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł
M.P. 2013 poz. 799 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, "Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 395 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2013 poz. 97 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Kuter rakietowy "Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 537 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt podwodny "Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 484 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 483 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, "Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 324 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 241 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
M.P. 2012 poz. 159 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 24 poz. 258 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł i 100 zł, upamiętniających ofiary katastrofy pod Smoleńskiem - 10.04.2010 r., oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 6 poz. 65 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - borsuk, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2010 nr 91 poz. 1060 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Katowice, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 934 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Miasta w Polsce" - Trzebnica oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 933 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalania wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł z serii "Polscy Malarze XIX/XX wieku" - Władysław Strzemiński (1893-1952) oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 932 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł i 20 zł upamiętniających Polaków ratujących Żydów - Irena Sendlerowa, Zofia Kossak i siostra Matylda Getter oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 931 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Miasta w Polsce" - Jędrzejów oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2009 nr 58 poz. 789 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 47 poz. 689 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 95 poz. 821 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 82 poz. 724 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2008 nr 16 poz. 176 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 litego 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2008 nr 16 poz. 175 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2008 nr 8 poz. 100 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2008 nr 4 poz. 46 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2008 nr 4 poz. 45 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 93 poz. 1022 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 90 poz. 981 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 79 poz. 844 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 77 poz. 827 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 74 poz. 799 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008 r.
M.P. 2007 nr 66 poz. 736 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 59 poz. 683 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 40 poz. 460 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 36 poz. 418 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 34 poz. 395 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 31 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 29 poz. 325 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 26 poz. 282 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 19 poz. 232 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 17 poz. 191 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 15 poz. 174 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 7 poz. 84 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 2 poz. 16 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 90 poz. 949 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 86 poz. 879 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 82 poz. 828 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 77 poz. 777 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku polskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 77 poz. 776 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 70 poz. 712 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2006 nr 69 poz. 705 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 60 poz. 635 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 57 poz. 608 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 51 poz. 555 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 40 poz. 442 akt jednorazowy Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 39 poz. 429 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2006 nr 36 poz. 397 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 35 poz. 388 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 32 poz. 352 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 29 poz. 316 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 24 poz. 270 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 23 poz. 257 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 15 poz. 198 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 12 poz. 155 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 6 poz. 101 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 4 poz. 71 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 77 poz. 1077 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 67 poz. 941 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 58 poz. 785 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 35 poz. 477 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 33 poz. 460 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r.
M.P. 2005 nr 26 poz. 367 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 25 poz. 358 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 22 poz. 338 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2005 nr 16 poz. 271 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 14 poz. 250 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 9 poz. 181 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 3 poz. 32 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 53 poz. 901 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 49 poz. 847 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2004 nr 47 poz. 810 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 42 poz. 735 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 37 poz. 656 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 35 poz. 612 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2004 nr 33 poz. 590 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 32 poz. 570 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 29 poz. 531 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 24 poz. 415 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 20 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 15 poz. 244 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 13 poz. 216 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 8 poz. 127 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 4 poz. 62 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 55 poz. 864 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 47 poz. 701 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 25 poz. 367 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 19 poz. 294 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 17 poz. 268 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 10 poz. 145 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 7 poz. 112 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych
M.P. 2003 nr 6 poz. 90 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2002 nr 61 poz. 877 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 58 poz. 791 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 52 poz. 735 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 46 poz. 684 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 37 poz. 587 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 19 poz. 337 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 16 poz. 268 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 14 poz. 231 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2002 nr 9 poz. 174 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 2 poz. 43 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 40 poz. 661 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 17 poz. 292 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 11 poz. 181 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 4 poz. 81 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 1 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 1 poz. 17 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 36 poz. 728 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 664 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2000 nr 28 poz. 583 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 26 poz. 539 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2000 nr 23 poz. 484 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 16 poz. 355 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 2000 nr 15 poz. 346 akt jednorazowy Zarządzenie Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 13 poz. 281 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 12 poz. 245 obowiązujący Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
M.P. 2000 nr 11 poz. 231 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.
M.P. 2000 nr 10 poz. 194 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 6 poz. 148 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2000 nr 5 poz. 118 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet wartości 2 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 36 poz. 541 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 34 poz. 528 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 30 poz. 458 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 28 poz. 431 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 21 poz. 306 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 17 poz. 234 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 12 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 11 poz. 165 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
M.P. 1999 nr 11 poz. 164 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1999 nr 11 poz. 163 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999.
M.P. 1999 nr 11 poz. 162 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1999 nr 11 poz. 161 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.
M.P. 1999 nr 5 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie ustalania wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 46 poz. 655 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.
M.P. 1998 nr 41 poz. 569 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 549 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 1998 r. w sprawie ustalenia ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 39 poz. 548 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 36 poz. 504 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 36 poz. 503 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1998 nr 36 poz. 502 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 32 poz. 479 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 24 poz. 354 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 24 poz. 353 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lipca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 17 poz. 259 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 14 poz. 214 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 14 poz. 213 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1998.
M.P. 1998 nr 10 poz. 187 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 138 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 806 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 52 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 37 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1997 nr 29 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1997 nr 20 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 77 poz. 706 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 64 poz. 593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 64 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.
M.P. 1996 nr 59 poz. 555 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1996 nr 59 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 55 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1995 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1995 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.
M.P. 1996 nr 40 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 35 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1996 nr 32 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 24 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 5 poz. 42 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 1996.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 745 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1995 nr 55 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 52 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 49 poz. 557 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 200 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1995 nr 46 poz. 527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 46 poz. 519 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie sprawozdania Narodowego Banku Polskiego w 1994 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1994 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 r.
M.P. 1995 nr 36 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 30 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 26 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopów, próby i masy (wagi) monet minimalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 25 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 21 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 15 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1995 nr 2 poz. 16 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1995 r.
M.P. 1994 nr 69 poz. 623 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1994 nr 66 poz. 593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej.
M.P. 1994 nr 64 poz. 575 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz wzorów, stopu i masy (wagi) monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 62 poz. 553 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50 000 zł, 100 000 zł, 500 000 zł, 1 000 000 zł i 2 000 000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 62 poz. 552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 200 000 zł.
M.P. 1994 nr 61 poz. 541 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz monet nominalnej wartości od 1 gr do 50 gr i od 1 zł do 1 000 000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 52 poz. 443 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 20.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 51 poz. 429 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1993 r. i realizacji polityki pieniężnej w 1993 r.
M.P. 1994 nr 49 poz. 406 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 20.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 37 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 37 poz. 323 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 100.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 23 poz. 191 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 1000 zł i 200000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 180 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1994 nr 20 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 20 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 19 poz. 149 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 18 poz. 133 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r.
M.P. 1994 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 500 000 zł i 1 000 000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 68 poz. 606 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 68 poz. 600 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1992 r. i realizacji polityki pieniężnej w 1992 r.
M.P. 1993 nr 66 poz. 587 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 61 poz. 555 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł, 200.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 57 poz. 526 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 493 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 33 poz. 341 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 277 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 13 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 1993 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1993 r.
M.P. 1993 nr 6 poz. 19 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie ustalania wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 39 poz. 292 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 36 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu i form udzielania gwarancji bankowych.
M.P. 1992 nr 35 poz. 254 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 33 poz. 233 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 2 000 000 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu.
M.P. 1992 nr 32 poz. 225 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 31 poz. 216 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł. oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 30 poz. 205 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1992 r.
M.P. 1992 nr 19 poz. 144 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 11 poz. 79 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej.
M.P. 1991 nr 43 poz. 309 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 200000 zŁ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1991 nr 39 poz. 281 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 października 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1991 nr 33 poz. 244 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1991 nr 25 poz. 174 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1991 nr 16 poz. 107 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 1991 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 200.000 zł.
M.P. 1991 nr 15 poz. 101 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł i 200.000 zł.
M.P. 1991 nr 14 poz. 95 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 1.000.000 zł.
M.P. 1991 nr 13 poz. 85 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 32 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł i 1.000.000 zł.
M.P. 1991 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20.000 zł.
M.P. 1990 nr 38 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 100 zł.
M.P. 1990 nr 35 poz. 288 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł.
M.P. 1990 nr 29 poz. 228 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 500.000 zł.
M.P. 1990 nr 24 poz. 185 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1990 nr 21 poz. 169 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł, 20.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł i 200.000 zł.
M.P. 1990 nr 16 poz. 128 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów na cele kolekcjonerskie i inne cele.
M.P. 1990 nr 11 poz. 88 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1990 nr 4 poz. 35 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 100.000 zł.
M.P. 1989 nr 39 poz. 311 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 200.000 zł.
M.P. 1989 nr 38 poz. 301 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 50.000 zł.
M.P. 1989 nr 32 poz. 255 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 254 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1989 nr 27 poz. 217 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1989 nr 2 poz. 15 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 20000 zł.
M.P. 1988 nr 35 poz. 325 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopów i wagi monet nominalnej wartości 20 zł, 10 zł, 5 zł, 2 zł i 1 zł.
M.P. 1988 nr 30 poz. 276 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 października 1988 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.
M.P. 1987 nr 35 poz. 298 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1987 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.
M.P. 1987 nr 33 poz. 286 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 1987 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 1000 zł, 2000 zł, 5000 zł, 10000 zł i 200000 zł.
M.P. 1987 nr 15 poz. 137 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 1987 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 10.000 złotych.
M.P. 1987 nr 2 poz. 18 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 10000 zł.
M.P. 1986 nr 17 poz. 114 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.
M.P. 1986 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1985 nr 20 poz. 158 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.
M.P. 1985 nr 9 poz. 81 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 1985 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 179 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 178 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 10 złotych i 20 złotych.
M.P. 1984 nr 23 poz. 163 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1984 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1984 nr 13 poz. 100 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 maja 1984 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych.
M.P. 1983 nr 35 poz. 200 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 1983 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 200 zł.
M.P. 1983 nr 16 poz. 92 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 200 zł.
M.P. 1983 nr 5 poz. 37 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 1983 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 36 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 1983 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 207 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 września 1982 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu monet nominalnej wartości 100 zł, 200 zł, 1000 zł, 2000 zł i 10.000 zł.
M.P. 1982 nr 19 poz. 167 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł i 200 zł.
M.P. 1982 nr 14 poz. 105 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 złotych, 20 złotych i 5000 złotych.
M.P. 1981 nr 28 poz. 265 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 października 1981 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1981 nr 23 poz. 212 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 100 zł.
M.P. 1981 nr 12 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1980 nr 27 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1980 nr 18 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1980 nr 15 poz. 70 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20 zł i 100 zł.
M.P. 1979 nr 31 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1979 nr 25 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20 zł i 100 zł.
M.P. 1979 nr 21 poz. 125 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1979 nr 21 poz. 124 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000 zł.
M.P. 1979 nr 14 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 10 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 9 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 3 poz. 33 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie zmian we wzorach banknotów w odcinkach 50-złotowych, 100-złotowych, 200-złotowych, 500-złotowych, 1000-złotowych i 2000-złotowych.
M.P. 1979 nr 3 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1979 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000 zł.
M.P. 1978 nr 32 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1978 nr 32 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 27 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 18 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1978 nr 9 poz. 33 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 1 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1977 nr 30 poz. 148 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wycofania z obiegu niektórych banknotów w odcinkach po 50 zł i po 1000 zł.
M.P. 1977 nr 25 poz. 125 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1977 nr 16 poz. 91 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu o wartości 2000 złotych.
M.P. 1977 nr 14 poz. 79 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1977 r. w sprawie wycofania z obiegu niektórych banknotów w odcinkach 500 zł oraz niektórych monet o nominalnej wartości 10 zł.
M.P. 1977 nr 13 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1977 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1977 nr 9 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2.000 zł.
M.P. 1977 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1976 nr 42 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1976 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów w odcinkach po 20 zł i po 100 zł z datą emisji 1 lipca 1948 r.
M.P. 1976 nr 22 poz. 102 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 200 zł.
M.P. 1976 nr 21 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1976 nr 6 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.
M.P. 1976 nr 5 poz. 25 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów w odcinkach 100-złotowych i 500-złotowych.
M.P. 1975 nr 31 poz. 196 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1975 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1975 nr 31 poz. 195 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 50 zł.
M.P. 1975 nr 26 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1975 nr 21 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł.
M.P. 1975 nr 20 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1975 nr 16 poz. 101 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 1.000 zł.
M.P. 1975 nr 7 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1975 nr 2 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1975 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 10 zł.
M.P. 1974 nr 42 poz. 258 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1974 nr 37 poz. 214 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1974 r. w sprawie ustalenia wzorów i odcinków banknotów.
M.P. 1974 nr 27 poz. 162 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1974 nr 15 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1974 nr 10 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1973 nr 52 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości zł 20 i 100.
M.P. 1973 nr 20 poz. 119 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 10 zł.