Wyszukiwanie

pokój międzynarodowy

Liczba znalezionych aktów: 122.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1582 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2023 poz. 787 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2022 poz. 1666 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2022 poz. 1567 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2020 poz. 509 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2019 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2017 poz. 1050 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2017 poz. 1045 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2015 poz. 430 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzonej w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2015 poz. 429 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2014 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2013 poz. 194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2012 poz. 893 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 883 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 882 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1313 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2315 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2119 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 693 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 692 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 663 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 662 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 374 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1124 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1123 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz Protokołu dodatkowego do tej umowy, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 605 obowiązujący Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 289 obowiązujący Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 104 obowiązujący Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 1 obowiązujący Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wejścia w życie Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 275 obowiązujący Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 168 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Iraku i Suazi w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1970 nr 18 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1970 r. w sprawie wejścia w życie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1970 nr 8 poz. 60 obowiązujący Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1966 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1964 nr 39 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 14 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1964 nr 6 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 288 obowiązujący Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. dotyczące przystąpienia Australii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 356 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1959 r. dotyczące przystąpienia Nowej Zelandii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1959 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1958 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1958 r. dotyczące przystąpienia Meksyku do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, podpisanego w Nowym Jorku dnia 8 lutego 1957 r.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 233 obowiązujący Układ o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1956 r. dotyczące przystąpienia Polski do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1957 nr 19 poz. 94 obowiązujący Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii podpisany w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 521 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. o ochronie pokoju.
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 378 obowiązujący Traktat Pokoju z Włochami, podpisany w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 1947 r.).
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 445 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji traktatu pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 790 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Brazylji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o określeniu napaści.
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1934 r. w sprawie złożenia przez Afganistan i Persję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Estonję, Łotwę i Finlandję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 700 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Gwatemali dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 509 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie złożenia przez Irak dokumentu przystąpienia do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu, dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 506 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie ostatecznego przystąpienia Ekwadoru oraz królestwa Hadżazu i Nedżedu do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 230 wygaśnięcie aktu Traktat Gwarancyjny między Polską a Rumunją, podpisany w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1930 r. w sprawie złożenia dokumentów o przystąpieniu Etjopji i Węgier do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1930 nr 9 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 roku.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarji do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 653 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentów o przystąpieniu do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dokumentów o przystąpieniu i wejścia w życie międzynarodowego traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 489 obowiązujący Traktat Przeciwwojenny, podpisany w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 9 lutego 1929 r., pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, w sprawie wprowadzenia w życie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 256 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1929 nr 17 poz. 139 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji Protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Republiką Estońską, Republiką Łotewską, Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, o niezwłocznem wprowadzeniu w życie w stosunkach pomiędzy powyższemi Państwami traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 88 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1921 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
M.P. 2004 nr 19 poz. 331 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie fali przemocy w Kosowie
M.P. 2001 nr 42 poz. 673 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Polskiej Unii Międzyparlamentarnej.
M.P. 1998 nr 23 poz. 332 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie rezolucji Bundestagu "Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie są pomostem między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami" z dnia 29 maja 1998 r.
M.P. 1998 nr 18 poz. 261 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie prób nuklearnych prowadzonych przez Republikę Indii oraz Islamską Republikę Pakistanu.
M.P. 1990 nr 46 poz. 349 uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
M.P. 1990 nr 24 poz. 179 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1990 r.
M.P. 1990 nr 18 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1990 r. w sprawie Katynia.
M.P. 1990 nr 11 poz. 79 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie Litwy.
M.P. 1989 nr 43 poz. 342 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie wydarzeń w Rumunii.
M.P. 1984 nr 3 poz. 19 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1978 nr 38 poz. 148 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie Deklaracji o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju.
M.P. 1955 nr 17 poz. 172 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie zakończenia stanu wojny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemcami.