Wyszukiwanie

poligraficzny przemysł

Liczba znalezionych aktów: 38.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 143 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania w rzemiośle małej poligrafii dla celów handlowych i reklamowych.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 285 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 447 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 431 uchylony Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Lekkiego oraz Kierownika Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 września 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o zabronieniu polowania na sarny-kozły w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 146 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o zakładach drukarskich i składach druków.
M.P. 1991 nr 14 poz. 91 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1991 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1987 nr 9 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 marca 1987 r. w sprawie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 4 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1987 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach pracy przemysłu poligraficznego.
M.P. 1987 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.
M.P. 1986 nr 22 poz. 162 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1986 nr 11 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.
M.P. 1985 nr 23 poz. 169 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lipca 1985 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1983 nr 34 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie czasu pracy niektórych pracowników przemysłu poligraficznego.
M.P. 1978 nr 36 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony drukarz" oraz szczegółowych zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1978 nr 36 poz. 135 uchylony wykazem Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony drukarz".
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie dostarczania bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy druków i nagrań dźwiękowych.
M.P. 1963 nr 90 poz. 424 uchylony wykazem Uchwała nr 382 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie wynagrodzeń osób odbywających naukę zawodu w przedsiębiorstwach graficznych.
M.P. 1958 nr 38 poz. 219 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1958 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach przemysłu graficznego.
M.P. 1945 nr 40 poz. 99 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 3 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu w sprawie wyłączenia niektórych maszyn i zakładów przemysłu poligraficznego i pomocniczego spod zarządu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.
M.P. 1936 nr 118 poz. 212 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie zatrudnienia uczniów w przemyśle poligraficznym.
M.P. 1934 nr 248 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1934 r. o zmianie statutu przedsiębiorstwa państwowego "Polska Agencja Telegraficzna"