Wyszukiwanie

powiaty

Liczba znalezionych aktów: 666. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 109 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2024 poz. 107 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2023 poz. 572 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2022 poz. 1526 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2022 poz. 528 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2021 poz. 1975 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
Dz.U. 2021 poz. 1834 obowiązujący Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1038 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2020 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 1331 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 920 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2019 poz. 1571 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 709 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2019 poz. 511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2018 poz. 1698 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym
Dz.U. 2018 poz. 1561 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2018 poz. 1534 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2018 poz. 1000 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 995 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2018 poz. 666 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych
Dz.U. 2018 poz. 130 obowiązujący Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
Dz.U. 2017 poz. 2019 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Dz.U. 2017 poz. 1868 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2017 poz. 1291 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Dz.U. 2017 poz. 935 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 730 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 2282 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
Dz.U. 2015 poz. 1890 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Dz.U. 2015 poz. 1870 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie
Dz.U. 2015 poz. 1084 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 871 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2014 poz. 1574 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2014 poz. 1134 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2014 poz. 1072 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1020 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego
Dz.U. 2014 poz. 808 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2014 poz. 379 obowiązujący Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1609 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2013 poz. 1208 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
Dz.U. 2013 poz. 645 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 595 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2013 poz. 107 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2012 poz. 1521 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Dz.U. 2012 poz. 853 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1184 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 821 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 356 uchylony Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 532 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 37/06
Dz.U. 2009 nr 53 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1111 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 135 poz. 854 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Młynar w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 607 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2008 nr 88 poz. 539 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 431 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2008 nr 18 poz. 114 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1745 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Głubczyc w województwie opolskim
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1639 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Libiąża w województwie małopolskim
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1638 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeska w województwie małopolskim
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 17 poz. 101 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1666 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1586 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1208 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 166 poz. 1183 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2006 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1149 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1127 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1055 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1957 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1622 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1457 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 148 poz. 1231 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1187 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego
Dz.U. 2005 nr 113 poz. 957 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrz Biskupca w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 920 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 516 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 234 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 219 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2650 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2170 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sposobu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1859 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1760 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03
Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1681 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zabierzów w województwie małopolskim
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1606 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1547 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1247 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 930 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 722 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 555 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 283 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiaty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 278 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 38 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2045 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1951 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1818 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1815 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1806 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1593 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1568 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1136 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji i udostępniania.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1125 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1089 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 116 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 825 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 821 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.
Dz.U. 2002 nr 68 poz. 632 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 493 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 423 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1818 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1702 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1084 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 971 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 944 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 766 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2001 nr 65 poz. 659 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 657 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.
Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 262 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009 obowiązujący Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 160 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na których obszarze wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów, podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 45 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 7/99.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1182 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 10/99.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 492 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 468 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 443 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 424 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 208 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 114 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 74 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zmian w treści obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1246 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1148 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1147 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1139 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1074 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1060 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 957 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 919 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 783 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy, sposobu jego sporządzania i aktualizacji.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 1998 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie podziału nieodpłatnego czasu emisyjnego, przygotowania i emisji oraz informowania o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 660 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 104 poz. 653 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad powiatów i sejmików województw oraz określenia wspólnego kalendarza wyborczego do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 631 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypińskiego w województwie bydgoskim oraz ostródzkiego i olsztyńskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1973 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu iłżeckiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 229 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich Konin w województwie poznańskim i Stargard Szczeciński w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 293 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów wołowskiego i lubińskiego w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 360 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie granic powiatów tureckiego i konińskiego, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 271 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych w niektórych osiedlach powiatów: kołomyjskiego, nadwórniańskiego, śniatyńskiego i stryjskiego oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów szubińskiego, w województwie pomorskim i żnińskim, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i pińczowskiego, w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 115 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 83 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: iłżeckiego, kieleckiego i radomskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 82 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 573 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 501 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o zmianie granic powiatów wyrzyskiego i sępoleńskiego w województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów rypińskiego i sierpeckiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów inowrocławskiego i mogielińskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: kaliskiego, tureckiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, rypińskiego, rawskiego, nieszawskiego, sierpeckiego i włocławskiego.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 93 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów pińczowskiego i stopnickiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 92 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: warszawskiego, błońskiego, mińskiego, grójeckiego, sochaczewskiego, pułtuskiego i radzymińskiego.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 39 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1938 r. o zmianie granic powiatów: ostrowskiego, kępińskiego i krotoszyńskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1937 r. o odjęciu na obszarze województwa pomorskiego uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o zmianie granic powiatów łuninieckiego i pińskiego w województwie poleskim.
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o zniesieniu powiatu ropczyckiego i utworzeniu powiatu dębickiego w województwie krakowskim.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1936 r. o zmianie granic obwodów okręgów urzędowych w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem i powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 563 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Blizne i Młociny w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 744 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o zamianie gruntów państwowych w powiecie bialskim, w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu limanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krakowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dąbrowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego, ropczyckiego i jasielskiego w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic województw tarnopolskiego i stanisławowskiego.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 468 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego, wrzesińskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 465 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wąbrzeskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 464 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 463 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i sępoleskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 462 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tucholskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 461 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tczewskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 460 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 459 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów starogardzkiego i chojnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 458 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów lubawskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 457 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kościerskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 456 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i morskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 455 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i kościerskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 454 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 453 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i brodnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów działdowskiego i lubawskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 451 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i tucholskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 450 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i kościerskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chełmińskiego i toruńskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów radziechowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kopyczynieckiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 442 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów buczackiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 441 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: stryjskiego, dolińskiego i żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o wyłączeniu z powiatu nadwórniańskiego przysiółka Majdan Graniczny i włączeniu go do powiatu kołomyjskiego.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kałuskiego, stanisławowskiego i tłumackiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 n 48 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów wrzesińskiego i średzkiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i obornickiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów nowotomyskiego i poznańskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: mogileńskiego, gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 434 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 433 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 432 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kościańskiego, śremskiego, gostyńskiego i leszczyńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 431 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kępińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 430 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarocińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 429 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów gostyńskiego i rawickiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 428 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: czarnkowskiego, obornickiego i gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 427 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów samborskiego i dobromilskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 426 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów rudeckiego i gródeckiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 425 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów lubaczowskiego i jaworowskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 424 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 423 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów drohobyckiego i samborskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zborowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 411 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zaleszczyckiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 410 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów tarnopolskiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 409 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów trembowelskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów skałackiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów podhajeckiego i brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 406 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów brzeżańskiego i tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 405 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów borszczowskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic obszarów dworskich Ostrowite i Dębowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów nadwórniańskiego i kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów horodeńskiego i kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 727 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko-trockiego w województwie wileńskiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 726 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów stołpeckiego i nowogródzkiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 725 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 724 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów opoczyńskiego i koneckiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 723 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radzyńskiego i bialskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 722 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radomskiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 721 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 720 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 535 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kobrynia w powiecie kobryńskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 504 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Krzemieńca i gmin wiejskich w powiecie krzemienieckim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sypniewo i o zmianie granic gmin wiejskich Sypniewo i Jeleń oraz obszaru dworskiego Iłowo w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grzybno w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Żołędnica w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dobrzewino i o utworzeniu gminy wiejskiej Dobrzewino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 159 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrówka i o utworzeniu gminy wiejskiej Dąbrówka w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świecie i o utworzeniu gminy wiejskiej Świecie w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kębłowo i o utworzeniu gminy wiejskiej Kębłowo w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 marca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 70 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic powiatów pułtuskiego i radzymińskiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zniesieniu obszarów dworskich Sołacz i Golęcin w powiecie i województwie poznańskiem.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grudziądz-Forteca w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powiatów miejskich.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 315 Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1932 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 258 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zmianie granic powiatów kamioneckiego i złoczowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 191 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pawłówka w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1932 nr 23 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulęcin w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1932 nr 23 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa stanisławowskiego.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa lwowskiego.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 19 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego.
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 18 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa krakowskiego.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 867 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 852 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 650 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 633 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 632 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 586 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Pionki w powiecie kozienickim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 557 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Lipie, Sienna i Wilkonosza w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 556 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kromołów i Włodawice w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bukowsko i Wolica w powiecie sanockim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siemakowce i Michałcze w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 549 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kurniki i Iwanczany w powiecie zbaraskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 548 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobyłczyna i Sechna w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 547 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kąty i Grodzisk w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 519 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zmianie granic obszaru dworskiego Drawski Młyn w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 379 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świętosław i o utworzeniu gminy wiejskiej Świętosław w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 378 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sampława w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rumia w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 375 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów kałuskiego i bohorodczańskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 374 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu iłżeckiego i opatowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 255 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Maciejew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 254 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kobierno w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 252 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 251 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dzielice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 250 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrowa Krotoszyńska w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 249 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Cieśle Małe w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Budy i Zielonagóra w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 238 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o wyłączeniu powiatu turczańskiego z województwa stanisławowskiego.
Dz.U. 1931 nr 28 poz. 189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu bialskiego i włodawskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic obszarów dworskich Chocicza i Sabaszczewo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świnków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Świba i Świbica w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 175 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowawieś w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 163 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mszano w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Korytnica w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dziekanowice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Baszyny w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego.
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 95 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 94 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 717 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Głażewo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kolincz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 674 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kczewo w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Kiwercach i Łucku w okręgu sądu okręgowego w Łucku.
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 638 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie granic okręgu sądu powiatowego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 637 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie granic okręgu sądu powiatowego w Jadowie w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie okręgu sądu powiatowego w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 429 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o zmianie granic powiatów makowskiego i nowotarskiego w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Legjonowo w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wielka Klonia w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 323 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rybieniec i o utworzeniu gminy wiejskiej Rybieniec w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Objezierze w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 321 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Suchorzew w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nekla w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 319 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kaszczor w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Zbęchy w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gorzewo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kołatka w powiecie i województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszarów dworskich Gola i Niedźwiady w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszarów dworskich Kierzno i Kierzenko w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 313 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Sadogóra w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 312 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gorzeń i obszaru dworskiego Potulice w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Ojrzanowskie Nowiny w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bolesławice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 289 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Królikowo Nowe w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 288 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Mierzynek i Drzewce w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Łucka w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Lwowa w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mała Klonia i Bagienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Białagóra w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 265 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brzezinko w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 257 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Darewo, Lachowicze i Niedźwiedzica w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Rzeszowice w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 255 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Zawonie w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Stołpce, Swierżeń i Mir w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 237 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Jurowce w powiecie sanockim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 236 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej "Włochy" w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 217 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Naliboki i Iwaniec w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 216 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Chodów w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Goraj i o zmianie granic gmin wiejskich Frampol i Puszcza Polska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kozowa i Teofipólka w powiecie brzeżańskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin Niwice i Stanisławczyk w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Stare Sioło i Wulka Zapałowska w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wodzisław i Sędziszów w powiecie jędrzejowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Grabówka i Kamyk w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lelice i Majki w powiecie płockim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rudzienko i Czarnogłów w powiecie mińsko-mazowieckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Młodzieszyn i Tułowice w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 197 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Grodzisko Miasteczko i Wulka Grodziska w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kenigsberg w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 195 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Więcierza w powiecie makowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 111 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rybowo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 80 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Poklatki w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 655 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zmianie granic powiatów: Jaworów i Gródek Jagielloński w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 643 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 601 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o włączeniu obszaru b. powiatu spisko-orawskiego do obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym-Targu.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 600 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, o zmianie granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 599 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zmianie granic powiatów: myślenickiego i wielickiego oraz o zmianie granic obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Krakowie, Myślenicach i Wieliczce w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 561 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1929 r. o zmianie granic gmin Błędów i Belsk w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 560 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Czortków Stary i Rosochacz w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 października 1929 r. o utworzeniu powiatowych urzędów ziemskich w Gnieźnie i Jarocinie.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. o zmianie granic powiatów dolińskiego i skolskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic powiatów: baranowickiego i stołpeckiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 319 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Pińsk w powiecie pińskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic powiatów lipnowskiego i sierpeckiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 309 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zaliczeniu osady Wołożyn w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o utworzeniu powiatu szczuczyńskiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 209 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bogdanówka w powiecie makowskim, województwie krakowskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Skomielna Czarna w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 208 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pieleszewo w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ciechocino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wawrowice w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Napromek w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowy Glińcz i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej Glińcz w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gubiny w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Milewko w powiecie gniewskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pawłowo w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie utworzenia gminy Dalnepole w powiecie szamotulskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o połączeniu gmin wiejskich Maślęcin i Strychowo w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach i w Kamionce Strumiłowej oraz o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Radziechowie w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach, w Brzeżanach i w Złoczowie oraz o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Zborowie w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Białej i Wadowicach i o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Oświęcimiu w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 191 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów skałackiego i kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu powiatu peczeniżyńskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów radomskowskiego i piotrkowskiego w województwie łódzkiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic miasta Janowa w powiecie Gródek Jagielloński, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tarnawatka i Majdan Sopocki w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Łysobyki i Gułów w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 176 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lasocin i Ożarów w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 175 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Jaksice w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Nałęczów i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 166 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tyniec i Opatówek w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wodynie i Skórzec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Jeziorko i Bąków w powiecie łowickim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Radzików i Helenów w powiecie błońskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mostowo i Dąbrowa w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błędów i Rykały w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic gminy Mrzezino i obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Morawina oraz gmin wiejskich Wygoda Plugawska i Mieleszówka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem i włączeniu ich terytorjów do gminy wiejskiej Skarydzew w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamionka w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lewino w powiecie morskim, województwie pomorskiem i utworzeniu z jego terytorjum samoistnej gminy.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bielawki w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Krajenki w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie zniesienia obszaru dworskiego Karolewo w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Chmielno w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 148 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pisienica w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie połączenia gmin Kurlandja i Jeziorki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Kopanina w powiecie szamotulskim.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 145 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Suczyn w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem i włączeniu jej terytorjum do miasta Fordon w tymże powiecie i województwie.