Wyszukiwanie

praca

Liczba znalezionych aktów: 406.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 228 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie
Dz.U. 2024 poz. 113 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekonomii społecznej
Dz.U. 2023 poz. 2428 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Dz.U. 2023 poz. 2257 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu
Dz.U. 2023 poz. 2215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Dz.U. 2023 poz. 2148 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Dz.U. 2023 poz. 2087 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych
Dz.U. 2023 poz. 2013 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
Dz.U. 2023 poz. 1505 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Dz.U. 2023 poz. 1465 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2023 poz. 1449 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dz.U. 2023 poz. 1443 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Dz.U. 2023 poz. 1287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekonomii społecznej
Dz.U. 2023 poz. 1240 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Dz.U. 2023 poz. 1217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2023 poz. 1132 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dz.U. 2023 poz. 1110 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dz.U. 2023 poz. 998 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2023 poz. 914 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2023 poz. 912 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2023 poz. 879 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
Dz.U. 2023 poz. 795 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
Dz.U. 2023 poz. 735 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2023 poz. 641 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 612 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dz.U. 2023 poz. 570 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dz.U. 2023 poz. 471 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
Dz.U. 2023 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2023 poz. 261 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 54 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania
Dz.U. 2023 poz. 32 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
Dz.U. 2022 poz. 2750 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2022 poz. 2189 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz.U. 2022 poz. 1952 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 1926 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
Dz.U. 2022 poz. 1812 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
Dz.U. 2022 poz. 1694 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu
Dz.U. 2022 poz. 1614 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Dz.U. 2022 poz. 1596 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Dz.U. 2022 poz. 1558 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Dz.U. 2022 poz. 1510 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2022 poz. 1383 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1289 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
Dz.U. 2022 poz. 1088 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Dz.U. 2022 poz. 1079 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Dz.U. 2022 poz. 923 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2022 poz. 858 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2022 poz. 854 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2022 poz. 853 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2022 poz. 799 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2022 poz. 794 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dz.U. 2022 poz. 690 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2022 poz. 340 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Dz.U. 2022 poz. 338 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Dz.U. 2022 poz. 243 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2022 poz. 223 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
Dz.U. 2022 poz. 193 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy
Dz.U. 2022 poz. 154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2021 poz. 2398 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 2317 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2291 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2021 poz. 2285 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2021 poz. 2275 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim
Dz.U. 2021 poz. 2100 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dz.U. 2021 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2021 poz. 1939 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz
Dz.U. 2021 poz. 1666 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Dz.U. 2021 poz. 1529 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Dz.U. 2021 poz. 1289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
Dz.U. 2021 poz. 1288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Dz.U. 2021 poz. 1287 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
Dz.U. 2021 poz. 1274 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2021 poz. 1162 obowiązujący Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny
Dz.U. 2021 poz. 1078 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
Dz.U. 2021 poz. 746 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2021 poz. 713 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 708 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.
Dz.U. 2021 poz. 707 obowiązujący Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.
Dz.U. 2021 poz. 371 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 239 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
Dz.U. 2021 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 131 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2020 poz. 2241 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.
Dz.U. 2020 poz. 2207 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Dz.U. 2020 poz. 2081 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2020 poz. 1862 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2020 poz. 1581 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Dz.U. 2020 poz. 1559 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Dz.U. 2020 poz. 1461 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2020 poz. 1409 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2020 poz. 1399 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania
Dz.U. 2020 poz. 1353 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu
Dz.U. 2020 poz. 1320 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2020 poz. 1266 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dz.U. 2020 poz. 1250 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Dz.U. 2020 poz. 1237 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2020 poz. 928 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dz.U. 2020 poz. 927 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Dz.U. 2020 poz. 926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2020 poz. 925 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2020 poz. 924 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2020 poz. 566 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Dz.U. 2020 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Dz.U. 2020 poz. 461 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Dz.U. 2020 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Dz.U. 2020 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Dz.U. 2020 poz. 197 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2020 poz. 37 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru Rybackiego Certyfikatu Pracy
Dz.U. 2020 poz. 20 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim
Dz.U. 2019 poz. 2201 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Dz.U. 2019 poz. 2197 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich
Dz.U. 2019 poz. 2157 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych
Dz.U. 2019 poz. 1972 uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2019 poz. 1925 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2019 poz. 1889 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu
Dz.U. 2019 poz. 1845 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
Dz.U. 2019 poz. 1709 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2019 poz. 1564 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Dz.U. 2019 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2019 poz. 1251 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Dz.U. 2019 poz. 1238 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 16/17
Dz.U. 2019 poz. 1205 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz.U. 2019 poz. 1197 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2019 poz. 1172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2019 poz. 1071 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Dz.U. 2019 poz. 1043 obowiązujący Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1040 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2019 poz. 963 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjętych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2019 poz. 962 obowiązujący Poprawki z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2019 poz. 732 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 669 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2019 poz. 613 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
Dz.U. 2019 poz. 593 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dz.U. 2019 poz. 263 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych
Dz.U. 2018 poz. 2369 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
Dz.U. 2018 poz. 2282 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Dz.U. 2018 poz. 2273 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2018 poz. 2241 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2018 poz. 2240 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali
Dz.U. 2018 poz. 2215 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Dz.U. 2018 poz. 2041 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2018 poz. 1955 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu
Dz.U. 2018 poz. 1794 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
Dz.U. 2018 poz. 1376 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz.U. 2018 poz. 1289 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2018 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1264 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Dz.U. 2018 poz. 854 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku
Dz.U. 2018 poz. 399 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2018 poz. 144 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
Dz.U. 2018 poz. 108 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2017 poz. 2346 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2017 poz. 2345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
Dz.U. 2017 poz. 1854 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Dz.U. 2017 poz. 1705 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu
Dz.U. 2017 poz. 1543 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1380 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 1044 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2017 poz. 894 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Dz.U. 2017 poz. 847 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Dz.U. 2017 poz. 842 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2017 poz. 796 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Dz.U. 2017 poz. 658 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt P 121/15
Dz.U. 2017 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2017 poz. 512 obowiązujący Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2017 poz. 432 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Dz.U. 2017 poz. 99 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty
Dz.U. 2016 poz. 2292 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
Dz.U. 2016 poz. 2284 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dz.U. 2016 poz. 2087 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej
Dz.U. 2016 poz. 2057 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Dz.U. 2016 poz. 1942 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 1876 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2016 poz. 1835 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy
Dz.U. 2016 poz. 1607 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2016 poz. 1544 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Dz.U. 2016 poz. 1474 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Dz.U. 2016 poz. 1456 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 952 uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2016 poz. 950 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dz.U. 2016 poz. 827 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Dz.U. 2016 poz. 734 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Dz.U. 2016 poz. 691 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2015 poz. 2106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim
Dz.U. 2015 poz. 2105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Dz.U. 2015 poz. 2104 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku
Dz.U. 2015 poz. 2103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku
Dz.U. 2015 poz. 2029 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców
Dz.U. 2015 poz. 2005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Dz.U. 2015 poz. 1814 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2015 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
Dz.U. 2015 poz. 791 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13
Dz.U. 2015 poz. 588 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2015 poz. 567 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy
Dz.U. 2015 poz. 385 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2015 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Dz.U. 2015 poz. 168 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
Dz.U. 2015 poz. 167 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Dz.U. 2015 poz. 150 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2015 poz. 97 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Dz.U. 2014 poz. 1632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Dz.U. 2014 poz. 1145 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2013 poz. 1674 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
Dz.U. 2013 poz. 1644 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
Dz.U. 2013 poz. 1507 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2013 poz. 1349 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
Dz.U. 2013 poz. 1291 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2013 poz. 924 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
Dz.U. 2013 poz. 910 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
Dz.U. 2013 poz. 846 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Dz.U. 2013 poz. 845 obowiązujący Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Dz.U. 2013 poz. 584 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej
Dz.U. 2012 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku
Dz.U. 2012 poz. 317 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1253 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 954 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 921 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 920 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 497 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 496 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1239 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 176 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 60 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie.
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1977 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 203 uchylony Dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 789 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zmianie artykułów rosyjskiej ustawy o pracy w przemyśle, austr. ustawy przemysłowej w brzmieniu noweli z dnia 5 lutego 1907 r., ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, dotyczących wymiaru grzywien za przekroczenie przepisów prawnych o stosunku pracy w przemyśle.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej zarządu spraw pracy i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 142 Ustawa z dnia 14 lutego 1922 r. zmieniająca art. 9 ustawy z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 93 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1922 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 90 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zwolnienia od likwidacji majątków pewnych kategorji osób zamieszkałych w przypadłej Polsce części Górnego Śląska.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wydawania paszportów zagranicznych i przepustek osobom, udającym się zagranicę celem pracy zarobkowej.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w sprawie utworzenia Okręgowych Dyrekcji robót publicznych w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z W. Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 125 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów obowiązującej na obszarze b. dzielnic austrjackich ustawy z dnia 17 czerwca 1883 r. o ustanowieniu inspektorów przemysłowych.
Dz.U. 1920 nr 8 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. o rozszerzeniu działania przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 127 Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 62 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 42 uchylony Dekret o 8-mio godzinnym dniu pracy.
M.P. 2024 poz. 85 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
M.P. 2023 poz. 740 obowiązujący Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
M.P. 2023 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 12 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 48 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 12 grudnia 2022 r.
M.P. 2022 poz. 932 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2022 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
M.P. 2019 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r.
M.P. 2019 poz. 574 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r.
M.P. 2019 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.
M.P. 2019 poz. 18 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1285 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
M.P. 2018 poz. 669 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
M.P. 2018 poz. 668 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
M.P. 2018 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.
M.P. 2018 poz. 75 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 929 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 928 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1202 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2016 poz. 1182 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
M.P. 2016 poz. 1181 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
M.P. 2016 poz. 60 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2014 poz. 115 akt jednorazowy Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
M.P. 2011 nr 90 poz. 943 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2011 nr 83 poz. 851 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
M.P. 1937 nr 113 poz. 174 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie malarskim mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich na obszarze miasta Poznania i miejscowości w promieniu 15 kilometrów od miasta Poznania.
M.P. 1937 nr 109 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów ostrowskiego,kępińskiego, krotoszyńskiego i jarocińskiego.
M.P. 1937 nr 108 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1937 nr 108 poz. 158 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miast Inowrocławia i Gniezna.
M.P. 1937 nr 107 poz. 157 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
M.P. 1937 nr 102 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze pow. wrzesińskiego
M.P. 1937 nr 101 poz. 150 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w cegielniach, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze miejscowości: Rudnicze, Żabikowo, Junikowo, Kotowo, Świerczewo i Fabjanowo.
M.P. 1937 nr 99 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 marca 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatu międzychodzkiego.
M.P. 1937 nr 98 poz. 141 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 22 kwietnia 1937 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Toruniu z dnia 13 marca 1937 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle tartacznym na obszarze województwa pomorskiego oraz okręgu nadnoteckiego (m. bydgoszcz i powiaty: bydgoski, inowrocławski, szubiński i wyrzyski)
M.P. 1937 nr 80 poz. 115 wygaśnięcie aktu Umowa zbiorowa ustalająca warunki pracy i płacy gajowych na rok służbowy 1937/38 na obszarze województw: wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1937 nr 79 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r., ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle graficznym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miast: Inowrocławia i Gniezna.
M.P. 1937 nr 75 poz. 108 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 11 stycznia 1937 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw gastronomicznych na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1937 nr 32 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 stycznia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle gastronomicznycm, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw gastronomicznych na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1937 nr 10 poz. 18 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 30 grudnia 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 11 grudnia 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle rybnym (wędzarnianym i konserwowym) na terenie portu i miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1937 nr 3 poz. 5 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego, na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 2 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1937 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego województwa lwowskiego na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1936 nr 271 poz. 481 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 9 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw strzeżenia na obszarze m. Poznania
M.P. 1936 nr 270 poz. 479 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego
M.P. 1936 nr 253 poz. 453 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 października 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 13 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1936 nr 236 poz. 414 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. wraz ze zmianami, wprowadzonymi dodatkową umową z dnia 13 czerwca 1936 r., mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw kaflarskich na obszarze powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskim.
M.P. 1936 nr 235 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i pow. inowrocławskiego
M.P. 1936 nr 234 poz. 412 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 6 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót zduńskich (piecowniczych) na obszarze miasta Poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 233 poz. 411 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 16 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich na obszarze m. poznania i pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 233 poz. 410 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 18 lutego 1936 r. w części nie objętej orzeczeniem Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 maja 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 226 poz. 398 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1936 nr 224 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw strzeżenia na obszarze m. Poznania.
M.P. 1936 nr 117 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna, oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 113 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych na terenie województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego.
M.P. 1936 nr 112 poz. 200 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.
M.P. 1936 nr 89 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. dla przemysłu kaflarskiego mocy powszechnie obowiązującej na terenie powiatu ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskiem.
M.P. 1936 nr 84 poz. 163 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1936 nr 82 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.
M.P. 1936 nr 55 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 14 stycznia 1936 r. dotyczącej warunków płacy i pracy dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1936 nr 12 poz. 20 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zatrudniających układaczy posadzek (parkieciarzy) na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 10 poz. 16 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 6 poz. 12 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego, na rok służbowy 1936/1937
M.P. 1936 nr 1 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 21 września 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót garncarsko-zduńskich na terenie m. Gdyni.
M.P. 1936 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 260 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 217 poz. 246 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 września 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 213 poz. 240 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w mieście Bydgoszczy.
M.P. 1935 nr 200 poz. 227 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 kwietnia 1935 r, mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno, Krotoszyn i Jarocin.
M.P. 1935 nr 169 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienionych.
M.P. 1935 nr 102 poz. 135 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1935 nr 10 poz. 13 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1935/36 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1935 nr 7 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 285 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa poleskiego na rok służbowy 1934/35.
M.P. 1934 nr 281 poz. 389 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych, położonych w województwie poznańskiem z wyłączeniem powiatów: ostrowskiego, gnieźnieńskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, wyrzyskiego i szubińskiego oraz miast: Ostrowa, Gniezna, Bydgoszczy i Inowrocławia.
M.P. 1934 nr 280 poz. 388 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 4 października 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw stolarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1934 nr 280 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 280 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego, z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 196 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla niektórych gałęzi przemysłu na obszarze województwa pomorskiego i niektórych powiatów województwa poznańskiego.
M.P. 1934 nr 194 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich i drogowych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1934 nr 190 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłów różnych i zakładów handlowych w niektórych powiatach województwa poznańskiego.
M.P. 1934 nr 188 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w niektórych powiatach województwa poznańskiego
M.P. 1934 nr 165 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w m. Poznaniu i w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 154 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1934 r, w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych województwa pomorskiego m. Bydgoszczy i m. Inowrocławia oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1934 nr 130 poz. 176 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.
M.P. 1934 nr 130 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 10 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na terenie miasta i powiatu Inowrocław.
M.P. 1934 nr 110 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania.
M.P. 1934 nr 97 poz. 137 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.
M.P. 1934 nr 97 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 10 marca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na terenie miasta i powiatu Inowrocław.
M.P. 1934 nr 69 poz. 106 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1934/35 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1934 nr 20 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 219 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przemysłu spirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.
M.P. 1933 nr 218 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze Województwa Poznańskiego, za wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej w Wierzchosławicach.
M.P. 1933 nr 216 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 206 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej 4 sierpnia 1933 r. w Ostrowie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 195 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej, zawartej w dniu 14 lipca 1933 r. w Gnieźnie, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przepysłu sppirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.
M.P. 1933 nr 194 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej w dniu 10 lipca 1933 r. w Toruniu, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót kamieniarskich na obszarze Województwa Pomorskiego.
M.P. 1933 nr 190 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1933 w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1933 nr 150 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru), spedytorskiego, włókienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 104 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego ma rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 60 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 60 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 59 poz. 75 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyjątkiem powiatu olkuskiego
M.P. 1933 nr 35 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 32 poz. 43 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok i Tarnobrzeg.
M.P. 1933 nr 30 poz. 42 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok i Krosno.
M.P. 1933 nr 29 poz. 41 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych i dla sezonowych robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowo, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok i Krosno.
M.P. 1932 nr 141 poz. 173 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1932/33
M.P. 1932 nr 119 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatów olkuskiego i miechowskiego woj. kieleckiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 106 poz. 137 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1932/33 na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyjątkiem powiatu olkuskiego i miechowskiego.
M.P. 1932 nr 104 poz. 133 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1932/33 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów, Tarnobrzeg i Jarosław województwa lwowskiego
M.P. 1932 nr 82 poz. 116 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1832/33 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1932 nr 78 poz. 110 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg woj. lwowskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 70 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg woj. lwowskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 69 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatów olkuskiego i miechowskiego
M.P. 1932 nr 18 poz. 21 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze Województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg.
M.P. 1932 nr 5 poz. 9 uchylony Uchwała Rady MInistrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
M.P. 1932 nr 4 poz. 8 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie.
M.P. 1931 nr 241 poz. 328 Postanowienie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki wynagrodzenia za prace akordowe w rolnictwie na terenie województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1931/32 przy kopaniu ziemniaków i buraków cukrowych.
M.P. 1931 nr 183 poz. 264 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1931/32 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1931 nr 62 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie pow. miechowskiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1931 nr 33 poz. 55 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1931/32, na obszarze województw: krakowskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego - z wyjątkiem powiatu olkuskiego i miechowskiego - poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1931 nr 30 poz. 52 wygaśnięcie aktu Umowa zawarta w Okręgowym Inspektoracie Pracy VII Okręgu w Krakowie ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1931/32 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów i Tarnobrzeg, województwa lwowskiego
M.P. 1931 nr 29 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw : lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno
M.P. 1931 nr 28 poz. 50 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
M.P. 1931 nr 24 poz. 42 Umowa ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1931/32 na terenie woj. wołyńskiego i poleskiego
M.P. 1930 nr 30 poz. 50 wygaśnięcie aktu Umowa z dnia 30 grudnia 1929 r. ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek. stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych i dla sezonowych robotników rolnych na terenie województw; lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów:Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
M.P. 1930 nr 25 poz. 44 wygaśnięcie aktu Umowa z dnia 7 grudnia 1929 r. ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na terenie województw; lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów:Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
M.P. 1930 nr 23 poz. 42 wygaśnięcie aktu Umowa zawarta w Okręgowym Inspektoracie Pracy VII Okręgu w Krakowie dnia 20 grudnia 1929 r. , ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów i Tarnobrzeg województwa lwowskiego
M.P. 1930 nr 21 poz. 39 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930 na obszarze Śląska Cieszyńskiego
M.P. 1930 nr 18 poz. 33 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dozorców domów miasta Tarnopola
M.P. 1930 nr 17 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla straży leśnej na terenie województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego na rok służbowy 1929/30
M.P. 1930 nr 16 poz. 27 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31, na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i bałostockiego, z wyjątkiem powiatu olkuskiego i miechowskiego
M.P. 1930 nr 14 poz. 24 Umowa z dnia 31 grudnia 1929 r. ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31 na terenie woj. wołyńskiego i poleskiego
M.P. 1930 nr 6 poz. 8 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.