Wyszukiwanie

premie

Liczba znalezionych aktów: 130.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 2212 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 2162 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1764 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze
Dz.U. 2017 poz. 338 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2014 poz. 1154 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2014 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
Dz.U. 2013 poz. 763 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2012 poz. 1413 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1752 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 345 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1650 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 973 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 119 poz. 821 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 35/04
Dz.U. 2006 nr 53 poz. 385 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1726 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 786 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2157 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1647 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 440 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 667 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 482 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i jego zastępców.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1823 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1183 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 808 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 27 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.
Dz.U. 1999 nr 35 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 838 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 963 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 1997 nr 77 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1996 nr 99 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 432 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 32 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie określenia terminu płatności podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz terminu złożenia deklaracji.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 523 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie określenia współczynnika korekty dla zwiększenia normy wypłat nagród i premii z zysku bilansowego za 1990 r.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzeń oraz premii i nagród z nadwyżki bilansowej w niektórych jednostkach gospodarczych prowadzących działalność rolniczą.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród z zysku oraz wpłat z tego tytułu przez niektóre uspołecznione jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 454 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Komunikacji z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych.
Dz.U. 1928 nr 64 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie ilości i wysokości premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu ich losowania.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie ilości i wysokości premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu ich losowania.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1924 r. o dodatkowem wylosowaniu w dniu 1 października 1924 roku jednej premji serji I-ej Premjowej Pożyczki Dolarowej.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. w przedmiocie ponownego losowania premji w dniu 1 lipca 1924 r.
M.P. 2022 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2021 poz. 484 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2020 poz. 466 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2003 nr 53 poz. 846 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2002 nr 26 poz. 445 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 26 poz. 444 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 47 poz. 787 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 41 poz. 669 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 21 poz. 354 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2001 r.
M.P. 2001 nr 12 poz. 201 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2000 r.
M.P. 2001 nr 5 poz. 96 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, łącznie z premiami i innymi dodatkami, w sektorze telekomunikacyjnym za pierwsze półrocze 2000 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 58 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m(2) powierzchni użytkowej lokalu.
M.P. 2001 nr 1 poz. 21 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m(2) powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2000 r.
M.P. 2001 nr 1 poz. 20 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m(2) powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 27 poz. 555 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalania ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 311 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1999 r.
M.P. 2000 nr 8 poz. 176 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu.
M.P. 1999 nr 36 poz. 548 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1999 r.
M.P. 1998 nr 44 poz. 620 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia ceny 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1998 r.
M.P. 1997 nr 16 poz. 157 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 697 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 65 poz. 602 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 65 poz. 601 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 48 poz. 461 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
M.P. 1996 nr 15 poz. 204 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1995 r.
M.P. 1996 nr 3 poz. 36 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1996 r.
M.P. 1995 nr 42 poz. 485 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 33 poz. 410 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1995 nr 15 poz. 179 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej.
M.P. 1994 nr 69 poz. 615 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r.
M.P. 1994 nr 54 poz. 455 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 września 1994 r. w sprawie ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1994 r.
M.P. 1994 nr 33 poz. 271 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1994 r.
M.P. 1994 nr 31 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
M.P. 1994 nr 11 poz. 90 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.
M.P. 1993 nr 68 poz. 605 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1993 nr 68 poz. 604 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1993 nr 68 poz. 603 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1993 r. jako podstawy do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1990 nr 46 poz. 350 uchylony wykazem Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 2 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie premiowania przewozów marszrutowych wykonywanych kolejami użytku publicznego.
M.P. 1984 nr 12 poz. 84 uchylony wykazem Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek.
M.P. 1983 nr 44 poz. 261 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1983 nr 15 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 6 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.
M.P. 1977 nr 16 poz. 94 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1975 nr 24 poz. 152 uchylony wykazem Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. w sprawie premiowania za wykorzystanie odpadów przemysłowych z elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
M.P. 1974 nr 16 poz. 101 uchylony wykazem Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników za oszczędne zużycie paliw płynnych.
M.P. 1973 nr 53 poz. 298 uchylony wykazem Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1973 r. zmieniająca uchwałę w sprawie generalnego realizatora inwestycji.
M.P. 1972 nr 35 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie jednolitych norm pracy oraz cen jednostkowych na roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów masowych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 392 uchylony Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie generalnego realizatora inwestycji.
M.P. 1969 nr 36 poz. 271 uchylony wykazem Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1969 nr 15 poz. 118 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1969 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1963 nr 7 poz. 35 uchylony wykazem Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów koleją.
M.P. 1939 nr 163 poz. 397 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbbu z dnia 12 lipca 1939 r. o wylosowanych premiach obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej 1935 r. emisji II.
M.P. 1939 nr 139 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 czerwca 1939 r. w sprawie wysokości premii w okresie budżetowym 1939/40 dla posiadaczy pojazdów mechanicznych produkcji krajowej, zarejestrowanych w dniu 3 grudnia 1935 r., oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych uzasadniających premiowanie.
M.P. 1939 nr 9 poz. 14 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 stycznia 1939 roku w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4 % premiowej pożyczki dolarowej serii III