Wyszukiwanie

przemysł

Liczba znalezionych aktów: 191.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 719 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska
Dz.U. 2023 poz. 2627 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2023 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzonej w Ankarze dnia 24 maja 2021 r.
Dz.U. 2023 poz. 267 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzona w Ankarze dnia 24 maja 2021 r.
Dz.U. 2022 poz. 2336 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
Dz.U. 2022 poz. 2183 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju
Dz.U. 2022 poz. 2009 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2022 poz. 760 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju
Dz.U. 2021 poz. 1972 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
Dz.U. 2021 poz. 1704 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Dz.U. 2021 poz. 1010 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju
Dz.U. 2020 poz. 1696 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
Dz.U. 2020 poz. 1663 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2020 poz. 1084 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Dz.U. 2019 poz. 471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Dz.U. 2018 poz. 1666 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjętych w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2018 poz. 1665 obowiązujący Zmiany do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjęte w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2018 poz. 463 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2018 poz. 387 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Dz.U. 2018 poz. 141 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 243 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku
Dz.U. 2017 poz. 147 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego
Dz.U. 2016 poz. 1206 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Dz.U. 2016 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Dz.U. 2015 poz. 1710 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Dz.U. 2015 poz. 1308 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Dz.U. 2015 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego"
Dz.U. 2014 poz. 462 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisanego w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienionego dnia 28 września 1979 r.
Dz.U. 2014 poz. 461 obowiązujący Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r.
Dz.U. 2014 poz. 226 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Dz.U. 2013 poz. 1479 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1512 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1364 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 866 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 14/10
Dz.U. 2008 nr 233 poz. 1569 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1068 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1484 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1353 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1352 obowiązujący Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2053 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1428 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 918 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 38 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 932 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 590 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu.
Dz.U. 1998 nr 70 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dz.U. 1998 nr 70 poz. 459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1068 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1066 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1065 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 945 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 132 uznany za uchylony Dekret z dnia 4 października 1979 r. zmieniający ustawy o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
Dz.U. 1978 nr 22 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o prowadzeniu przemysłu rakarskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 418 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach kartelowych.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu gum jezdnych.
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1938 r. wskazujące osoby prawne zobowiązane do przedstawiania danych określonych w art. 7 ust. 3 oraz władze powołane do żądania danych określonych w art. 44 prawa przemysłowego.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o koncesjonowaniu przemysłu wyrobu gum jezdnych.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o uzupełnieniu wykazu przedsiębiorstw wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia koncesjonowanego przemysłu wyrobu syntetycznych barwników organicznych oraz syntetycznych półproduktów organicznych służących do wyrobu barwników i materiałów wybuchowych.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 43 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 605 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie określenia istotnych cech przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej jako zatrudnień zarobkowych, wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Małopolskim Funduszu Przemysłowym.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 222 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 383 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1935 r. o przechowywaniu karbidu przez zakłady przemysłowe.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wyłączeniu przemysłu ludowego i domowego oraz pracy chałupniczej z pod przepisów prawa przemysłowego.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 888 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1934 r. o ograniczeniach, dotyczących uprawiania handlu i przemysłu, wznoszenia budowli i zamieszkiwania na terenie wolnych obszarów celnych w portach morskich, oraz ograniczeniach ruchu osobowego pomiędzy wolnemi obszarami celnemi w portach morskich a resztą polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 832 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie prowadzenia przemysłu kominiarskiego.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 350 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 735 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 734 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 429 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 428 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 228 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 227 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1933 r. o uzupełnieniu listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 210 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 209 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 118 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 570 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 40 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. w celu wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym, której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 61 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych.
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 461 uchylony wykazem Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego, zakładu pracy "Kamienna" - Jan Witwicki w Skarżysku-Kamiennej, zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie i zakładu pracy "Samson Heller i Synowie" - Mechaniczna Tkalnia w Kołomyi.
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 czerwca 1930 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików Sp. Akc." oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żelaza i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki".
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1929 r. w sprawie zmiany § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakładach przemysłowych, działających przy pomocy siły wodnej.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. o zakresie czynności instruktorów korporacyj przemysłowych.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1928 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i fabrykatów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 945 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 944 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 943 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych, Spraw Wojskowych oraz Komunikacji w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego.
Dz.U. 1918 nr 19 poz. 55 uchylony Dekret w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 44 Dekret o sekwestrze surowców, półfabrykatów i towarów.
Dz.U. 1918 nr 17 poz. 43 uchylony Dekret o sekwestrze zakładów przemysłowych.
M.P. 2016 poz. 904 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2015 poz. 28 uchylony Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska
M.P. 2003 nr 11 poz. 159 uchylony Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami
M.P. 1995 nr 36 poz. 432 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 58 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1988 nr 20 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
M.P. 1987 nr 8 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów Karty górnika i zakresu ich stosowania do pracowników niektórych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
M.P. 1983 nr 18 poz. 102 uchylony wykazem Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm przydziału mundurów górniczych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lutego 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 173 uchylony wykazem Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.
M.P. 1980 nr 25 poz. 136 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 3 października 1980 r. w sprawie kooperacji przemysłowej.
M.P. 1979 nr 29 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 21 listopada 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1978 nr 18 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1977 nr 36 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1977 r. w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.
M.P. 1975 nr 24 poz. 152 uchylony wykazem Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. w sprawie premiowania za wykorzystanie odpadów przemysłowych z elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
M.P. 1957 nr 3 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1954 nr 91 poz. 1014 uchylony wykazem Uchwała nr 654 Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.
M.P. 1948 nr 52 poz. 301 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1948 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Żelaza i Stali".
M.P. 1939 nr 203 poz. 504 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o utworzeniu "Wojennego Związku Naftowego".
M.P. 1939 nr 203 poz. 499 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Mineralnego.
M.P. 1939 nr 132 poz. 311 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Leo", Fabryka Obuwia S.A. w Bydgoszczy.
M.P. 1939 nr 132 poz. 310 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Wudeta" Małopolskie Zakłady Gumowe w Krośnie wł. Wurzel i Daar.
M.P. 1937 nr 291 poz. 456 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 grudnia 1937 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminie Halemba.
M.P. 1937 nr 268 poz. 422 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 1937 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminie Bytków.
M.P. 1937 nr 230 poz. 374 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 1937 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminie Janów.
M.P. 1937 nr 139 poz. 228 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia Państwowego Zakładu Elektrycznego w dolinie Prutu z siedzibą w Mikuliczynie
M.P. 1937 nr 98 poz. 141 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 22 kwietnia 1937 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Toruniu z dnia 13 marca 1937 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle tartacznym na obszarze województwa pomorskiego oraz okręgu nadnoteckiego (m. bydgoszcz i powiaty: bydgoski, inowrocławski, szubiński i wyrzyski)
M.P. 1937 nr 96 poz. 134 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Krakowa i najbliższej okolicy rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 133 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Łodzi rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 132 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym i w zawodach ściśle z budownictwem związanych na obszarze m. st. Warszawy i najbliższej okolicy rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 131 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym i w zawodach pokrewnych na obszarze miasta Lwowa rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1936 nr 131 poz. 238 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia z dnia 18 maja 1936 r. Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Lwowa
M.P. 1936 nr 129 poz. 235 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia z dnia 4 maja 1936 roku Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze Województwa Poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów.
M.P. 1936 nr 128 poz. 233 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Łodzi z dnia 8 maja 1936 r
M.P. 1936 nr 126 poz. 228 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Krakowa z dnia 27 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 117 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna, oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1935 nr 69 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 20 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 19 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla niektórych przemysłów w części województwa poznańskiego
M.P. 1935 nr 14 poz. 20 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 11 stycznia 1935 r. w sprawie terytorialnego ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1935 nr 5 poz. 7 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 22 grudnia 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Chorzowie.
M.P. 1935 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywnia przemysłu okrężnego w Nakle.
M.P. 1934 nr 253 poz. 330 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1934 r. o utworzeniu Zarządu Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych w Hajnówce.
M.P. 1934 nr 173 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego oraz dla wszystkich zakładów handlowych na obszarze m. Ostrowia i powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 167 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla całego przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 167 poz. 222 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 17 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 166 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz przemysłów dla których nie istnieją specjalne taryfy i dla zakładów handlowych.
M.P. 1933 nr 293 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1933 r. mocy obowiązującej dla przemysłu budowlanego w Gdyni.
M.P. 1933 nr 273 poz. 299 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1933 r. o zawieszeniu wykonywania umowy kartelowej w sprawie karbidu.
M.P. 1933 nr 215 poz. 240 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 września 1933 r. o zawieszeniu wykonywania umów kartelowych w przemyśle cementowym.
M.P. 1933 nr 206 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej 4 sierpnia 1933 r. w Ostrowie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 151 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa, oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 150 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru), spedytorskiego, włókienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1932 nr 141 poz. 174 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 czerwca 1932 r. o ograniczeniu przemysłu okrężnego w Gdyni
M.P. 1932 nr 107 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 26 lutego 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa poznańskiego
M.P. 1932 nr 80 poz. 111 Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
M.P. 1932 nr 73 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe".
M.P. 1932 nr 72 poz. 101 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego S. A." w Sanoku
M.P. 1931 nr 109 poz. 161 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Kartuzach
M.P. 1931 nr 77 poz. 129 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1931 nr 68 poz. 111 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu
M.P. 1931 nr 31 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie Komisji do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu
M.P. 1931 nr 23 poz. 41 Zarządzenie z dnia 20 stycznia 1931 r. w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem
M.P. 1931 nr 3 poz. 5 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Nowem
M.P. 1930 nr 293 poz. 413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie Komisji do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu
M.P. 1930 nr 289 poz. 408 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Czersku
M.P. 1930 nr 279 poz. 383 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 17 października 1930 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Przemysł Metalowy "Granat" Spółka Akcyjna
M.P. 1930 nr 249 poz. 337 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 29 września 1930 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach".
M.P. 1930 nr 135 poz. 199 Zarządzenie Wojewody Krakowskiego z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego na obszarze uzdrowiska Zakopane
M.P. 1930 nr 38 poz. 64 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lutego 1930 r. w sprawie uprawnienia przemysłu okrężnego w Radzynie
M.P. 1930 nr 22 poz. 40 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Łasinie