Wyszukiwanie

rejestr zastawów

Liczba znalezionych aktów: 40.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1345 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Dz.U. 2018 poz. 2017 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 1278 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Dz.U. 2016 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 297 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Dz.U. 2015 poz. 1890 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Dz.U. 2015 poz. 1649 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2013 poz. 1474 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1663 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Dz.U. 2009 nr 67 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Dz.U. 2009 nr 45 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1534 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1533 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1532 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 702 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1998 nr 2 poz. 4 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 892 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Dz.U. 1939 nr 81 poz. 528 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1939 r. o rejestrze zastawowym rolniczym i o znakach zastawniczych.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 482 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o rejestrowym zastawie rolniczym.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 595 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach w postępowaniu, wiążącym się z rejestrem praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestrowym zastawie rolniczym.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 639 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa i Reform Rolnych o rejestrze zastawowym drzewnym i znakach zastawniczych.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu, Sprawiedliwości i Rolnictwa z dnia 14 lipca 1928 r. o rejestrze zastawowym rolniczym i znakach zastawniczych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestrowym zastawie rolniczym.