Wyszukiwanie

rzecznicy patentowi

Liczba znalezionych aktów: 75.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 749 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2023 poz. 1860 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1124 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2023 poz. 303 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 593 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2021 poz. 1132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2021 poz. 944 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2020 poz. 288 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1861 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2019 poz. 1431 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Dz.U. 2018 poz. 2193 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2106 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2018 poz. 1169 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Dz.U. 2018 poz. 723 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2017 poz. 2201 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 1314 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2017 poz. 881 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Dz.U. 2017 poz. 694 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2017 poz. 195 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego
Dz.U. 2016 poz. 1738 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych
Dz.U. 2016 poz. 1425 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego
Dz.U. 2016 poz. 1356 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone
Dz.U. 2016 poz. 1210 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską
Dz.U. 2016 poz. 1209 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego
Dz.U. 2016 poz. 1208 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego
Dz.U. 2016 poz. 221 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2015 poz. 1505 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Dz.U. 2015 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 694 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1004 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 993 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1156 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1155 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy
Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1154 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1124 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 986 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1308 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1676 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1798 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 218 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2175 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2076 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.
Dz.U. 2002 nr 56 poz. 505 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych.
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1966 nr 32 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie zadań i organizacji pracy rzeczników patentowych, wpisu na listę rzeczników patentowych oraz zasad ich wynagradzania.
Dz.U. 1966 nr 27 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 86 uchylony Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalenia roty przysięgi dla rzeczników patentowych.
Dz.U. 1924 nr 111 poz. 992 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1924 r. w przedmiocie egzaminu z prawa dla kandydatów na stanowiska rzeczników patentowych.
M.P. 1994 nr 62 poz. 554 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia kandydatów na rzeczników patentowych i egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.
M.P. 1994 nr 36 poz. 315 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie szkolenia kandydatów na rzeczników patentowych i egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.
M.P. 1994 nr 19 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad przechowywania przez rzeczników patentowych akt sprawy.
M.P. 1993 nr 15 poz. 125 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie prowadzenia listy rzeczników patentowych oraz wzoru legitymacji rzecznika patentowego.
M.P. 1990 nr 4 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1989 nr 20 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1982 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 kwietnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1972 nr 11 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 lutego 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1970 nr 13 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 kwietnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.
M.P. 1969 nr 2 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1966 nr 73 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 listopada 1966 r. w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.
M.P. 1966 nr 59 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 października 1966 r. w sprawie wynagrodzenia rzeczników patentowych.
M.P. 1966 nr 32 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie zastępowania osób zagranicznych przed Urzędem Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.