Wyszukiwanie

scalanie i wymiana gruntów

Liczba znalezionych aktów: 71.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1197 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2023 poz. 344 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2022 poz. 2417 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów
Dz.U. 2022 poz. 1223 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2022 poz. 32 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2021 poz. 1912 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2021 poz. 1899 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2020 poz. 1990 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2020 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2019 poz. 1691 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 861 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt SK 21/17
Dz.U. 2018 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2018 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2018 poz. 595 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 poz. 1566 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2016 poz. 161 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2015 poz. 349 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2014 poz. 1808 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2014 poz. 700 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2013 poz. 1157 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2012 poz. 931 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1097 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1093 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1258 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 428 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 736 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1998 nr 44 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 373 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 349 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 55 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 226 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 169 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniająca dekret o wymianie gruntów.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 67 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 367 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 309 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 167 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scaleniu gruntów.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 392 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1929 nr 61 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu o państwowej pomocy kredytowej na cele budowlane przy scalaniu gruntów i zamianie gruntów zastępującej scalenie.
Dz.U. 1928 nr 87 poz. 763 Rozporządzenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich nakładających na uczestników scalenia obowiązek dopłat pieniężnych.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o określeniu wysokości kosztów sporządzenia odpisów orzeczeń urzędów ziemskich podlegających publicznemu ogłoszeniu w myśl cz. 1 art. 51 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 337 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1928 nr 28 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie zmian wprowadzonych do wykonanych na gruncie orzeczeń o scaleniu gruntów.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 197 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o państwowej pomocy kredytowej przy zamianie gruntów, zastępującej scalenie.
Dz.U. 1928 nr 11 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 833 uchylony Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 680 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1927 r. w sprawie zmian w ustawie o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 1926 r. o wykonaniu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykonywaniu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu, ogłoszonem w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 15 poz. 84 Ustawa z dnia 18 grudnia 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 października 1924 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 kwietnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonywania ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 maja 1924 r. o upoważnieniu do zawodowego wykonywania scalania gruntów.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie wykonywania ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
M.P. 2007 nr 43 poz. 509 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania "Scalanie gruntów" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"