Wyszukiwanie

społeczna polityka

Liczba znalezionych aktów: 47.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 113 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekonomii społecznej
Dz.U. 2023 poz. 1287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekonomii społecznej
Dz.U. 2022 poz. 1812 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
Dz.U. 2020 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej
Dz.U. 2018 poz. 1437 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 756 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 978 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1241 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 776 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 775 obowiązujący Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1533 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67 obowiązujący Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 1971 r., do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Protokół podpisany w Warszawie dnia 14 października 1971 r. do Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1962 nr 28 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 28 poz. 132 uchylony Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r.
Dz.U. 1959 nr 67 poz. 417 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 lutego 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 67 poz. 416 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisana w Warszawie dnia 14 lutego 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 19 poz. 116 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 51 poz. 246 uchylony Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie polityki społecznej podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1957 r.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej z dnia 5 kwietnia 1948 roku oraz Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 5 kwietnia 1948 roku, podpisanych w Warszawie dnia 30 września 1955 roku.
Dz.U. 1957 nr 58 poz. 293 obowiązujący Pierwszy Protokół Dodatkowy do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej z dnia 5 kwietnia 1948 r. oraz Pierwszy Protokół Dodatkowy do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 5 kwietnia 1948 r. podpisane w Warszawie dnia 30 września 1955 r.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 32 obowiązujący Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 214 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie wykonania art. 5 ust. (1) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1936 r. w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 8 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 599 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką o opiece społecznej, podpisanej w Helsinki dnia 19 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 598 wygaśnięcie aktu Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 298 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany art. 7 ustawy z dnia 18 lutego 1925 r. o Radzie Opieki Społecznej.
Dz.U. 1923 nr 48 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 roku.
Dz.U. 1923 nr 48 poz. 329 obowiązujący Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej, podpisana pomiędzy Polską a Francją w Warszawie, dnia 14 października 1920 r. (zatwierdzona ustawą z dnia 11 maja 1922 r.).
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 495 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r.
M.P. 2018 poz. 1169 obowiązujący Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ
M.P. 2014 poz. 118 uchylony Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
M.P. 2014 poz. 115 akt jednorazowy Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
M.P. 1995 nr 18 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 63 poz. 565 uchylony Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 25 poz. 178 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 7 poz. 47 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 13 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki gospodarczo-społecznej na rok 1991.
M.P. 1991 nr 8 poz. 55 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.