Wyszukiwanie

sport

Liczba znalezionych aktów: 597. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r.
Dz.U. 2024 poz. 237 obowiązujący Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2024 r.
Dz.U. 2024 poz. 75 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2023 poz. 2796 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych
Dz.U. 2023 poz. 2648 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych
Dz.U. 2023 poz. 2525 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Recepta na Ruch"
Dz.U. 2023 poz. 2247 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2023 r. w sprawie programu pilotażowego "Recepta na Ruch"
Dz.U. 2023 poz. 2048 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2023 poz. 1818 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
Dz.U. 2023 poz. 1718 obowiązujący Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1617 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1154 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2023 poz. 851 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2023 poz. 714 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2023 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 565 obowiązujący Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 538 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2023 poz. 274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 1979 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Dz.U. 2022 poz. 1820 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2022 poz. 1585 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem Wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2022-2026, podpisanym w Taszkencie dnia 3 czerwca 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 1584 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2022-2026, podpisany w Taszkencie dnia 3 czerwca 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 1563 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży
Dz.U. 2022 poz. 1550 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 1425 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2022 poz. 1387 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2022 poz. 1348 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
Dz.U. 2022 poz. 1298 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych
Dz.U. 2022 poz. 1258 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2022 poz. 1230 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Dz.U. 2022 poz. 786 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2022 poz. 733 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 732 obowiązujący Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 636 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022
Dz.U. 2022 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2022 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, podpisanej w Warszawie dnia 8 lipca 2013 r.
Dz.U. 2022 poz. 189 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu, podpisana w Warszawie dnia 8 lipca 2013 r.
Dz.U. 2022 poz. 147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2022 poz. 145 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 107 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2021 poz. 2438 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2021 poz. 2389 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2021 poz. 2330 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 2311 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 2167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wzorów formularzy, na których przekazuje się informacje o organizacji zawodów konnych i kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków z tych zawodów
Dz.U. 2021 poz. 2153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2021 poz. 2142 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2021 poz. 2054 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1932 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2021 poz. 1608 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
Dz.U. 2021 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2021 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 1018 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2021 poz. 957 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 905 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 861 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 833 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej
Dz.U. 2021 poz. 683 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2021 poz. 349 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Dz.U. 2021 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 245 obowiązujący Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 82 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej
Dz.U. 2020 poz. 2407 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2020 poz. 2394 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
Dz.U. 2020 poz. 2391 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2020 poz. 2343 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2020 poz. 2138 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Dz.U. 2020 poz. 2135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2020 poz. 2008 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2020 poz. 1133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2020 poz. 1107 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2020 poz. 973 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2020 poz. 929 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2020 poz. 817 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U. 2020 poz. 812 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Dz.U. 2020 poz. 350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2020 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 307 wygaśnięcie aktu Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej
Dz.U. 2019 poz. 2251 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2019 poz. 1872 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2019 poz. 1638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2019 poz. 1531 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1468 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2019 poz. 1193 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej
Dz.U. 2019 poz. 1084 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2019 poz. 637 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe
Dz.U. 2019 poz. 413 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Dz.U. 2019 poz. 396 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U. 2019 poz. 395 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Dz.U. 2019 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 354 wygaśnięcie aktu Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 271 obowiązujący Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 143 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu
Dz.U. 2018 poz. 2338 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
Dz.U. 2018 poz. 2320 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2018 poz. 1593 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2018 poz. 1335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego
Dz.U. 2018 poz. 1263 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2018 poz. 695 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2018 poz. 153 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Dz.U. 2018 poz. 41 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 40 wygaśnięcie aktu Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 2185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
Dz.U. 2017 poz. 2171 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
Dz.U. 2017 poz. 2145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2017 poz. 2135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2017 poz. 2100 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 2099 obowiązujący Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 1899 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2017 poz. 1801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2017 poz. 1600 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Dz.U. 2017 poz. 1488 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2017 poz. 1463 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2017 poz. 1372 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2017 poz. 1322 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
Dz.U. 2017 poz. 1268 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
Dz.U. 2017 poz. 1266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej
Dz.U. 2017 poz. 1256 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej
Dz.U. 2017 poz. 1108 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 1107 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 2017 poz. 1051 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Dz.U. 2017 poz. 908 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2017 poz. 671 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Dz.U. 2017 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 263 wygaśnięcie aktu Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2016 poz. 1551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2016 poz. 1308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2016 poz. 1172 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Dz.U. 2016 poz. 1171 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2016 poz. 1170 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie
Dz.U. 2016 poz. 807 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
Dz.U. 2016 poz. 656 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2016 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2016 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 332 wygaśnięcie aktu Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 176 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2016 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 79 wygaśnięcie aktu Zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 2252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2015 poz. 2225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych
Dz.U. 2015 poz. 2222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2015 poz. 2016 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Dz.U. 2015 poz. 1756 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2015 poz. 1707 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1471 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2015 poz. 1321 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2015 poz. 956 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2015 poz. 500 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 marca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu
Dz.U. 2014 poz. 1391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2014 poz. 950 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2014 poz. 890 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2014 poz. 715 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
Dz.U. 2014 poz. 628 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2014 poz. 603 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2014 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.
Dz.U. 2014 poz. 343 wygaśnięcie aktu Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1345 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2013 poz. 1244 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2013 poz. 1243 wygaśnięcie aktu Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2013 poz. 829 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Dz.U. 2013 poz. 756 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2013 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2013 poz. 576 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Dz.U. 2013 poz. 7 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2012 poz. 1269 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2012 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2012 poz. 1129 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
Dz.U. 2012 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
Dz.U. 2012 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2012 poz. 514 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2012 poz. 490 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie
Dz.U. 2012 poz. 441 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2012 poz. 286 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
Dz.U. 2012 poz. 112 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2012 poz. 108 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
Dz.U. 2012 poz. 102 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1752 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania
Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1179 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1178 obowiązujący Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
Dz.U. 2011 nr 128 poz. 725 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 500 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 399 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2011 nr 44 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 105 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 20 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1344 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt P 10/10
Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1014 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 458 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009--2011, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 457 obowiązujący Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009-2011, podpisany w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 52 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1809 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1281 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe
Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 575 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2009 nr 58 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1419 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1141 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 818 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2008 nr 82 poz. 492 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 481 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2008 nr 61 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Dz.U. 2008 nr 17 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1219 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1208 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 142 poz. 1000 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 142 poz. 999 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 206 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 21 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe
Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1081 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 983 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 970 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 944 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2006 nr 128 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2006 nr 124 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 448 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym
Dz.U. 2006 nr 37 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uprawiania alpinizmu jaskiniowego
Dz.U. 2006 nr 16 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Dodatkowym Protokołem do Konwencji Antydopingowej, sporządzonym w Warszawie dnia 12 września 2002 r.
Dz.U. 2006 nr 13 poz. 82 obowiązujący Dodatkowy Protokół do Konwencji Antydopingowej, sporządzony w Warszawie dnia 12 września 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2112 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1385 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1384 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1368 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1224 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 578 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2820 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2815 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2746 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2651 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2448 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2447 obowiązujący Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2005 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1725 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1690 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznaniu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1894 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1849 uchylony Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 896 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 591 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1603 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1400 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2002 r. sygn. akt K. 41/01
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1282 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1078 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 853 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 820 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1095 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 889 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 738 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji antydopingowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 149 obowiązujący Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.
Dz.U. 2001 nr 8 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 940 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 859 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego wartościowego na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów, podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.
Dz.U. 2000 nr 9 poz. 116 uchylony Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1106 uchylony Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 47 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 919 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie warunków szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjętego w Nairobi w dniu 26 września 1981 r.
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 201 obowiązujący Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego, przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r.
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków, zasad i trybu udzielania koncesji na działalność w zakresie sportu profesjonalnego oraz wysokości opłaty koncesyjnej.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.
Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 626 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 1995 nr 129 poz. 625 uchylony Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 59 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 268 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 279 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 181 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawy o szkolnictwie wyższym i o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji przeciw apartheidowi w sporcie, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 100 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad osobami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie organów właściwych do dokonywania oceny urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz zasad i trybu opiniowania tych urządzeń i sprzętu.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej trenerów i instruktorów oraz określenia organów orzekających i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerów i instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia sportowcom pobierającym stypendia sportowe.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 157 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 18 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 59 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach wyższych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 76 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1969 r. w sprawie badań lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.
Dz.U. 1965 nr 19 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie współdziałania władz Akademickiego Związku Sportowego z organami studiów wychowania fizycznego w szkołach wyższych.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej.
Dz.U. 1925 nr 45 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
M.P. 2024 poz. 456 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Prowadzenie zajęć z wingfoila" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2024 poz. 443 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesem szkoleniowym w zapasach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2024 poz. 386 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego we wspinaczce sportowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1286 akt jednorazowy Zarządzenie nr 606 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2023 poz. 1127 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1115 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie kierowania jachtem motorowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1070 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie jazdy na nartach wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1049 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 979 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 898 akt jednorazowy Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r."
M.P. 2023 poz. 880 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków
M.P. 2023 poz. 701 akt jednorazowy Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"
M.P. 2023 poz. 211 akt jednorazowy Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"
M.P. 2023 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie spływów kajakowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 108 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 87 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 974 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsku Klubu Sportowego Gedania
M.P. 2022 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 826 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 822 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 821 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 820 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 817 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2022 poz. 14 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych
M.P. 2021 poz. 632 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 lipca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r."
M.P. 2021 poz. 219 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2020 poz. 1040 uchylony Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2020 poz. 1008 uchylony Zarządzenie nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2020 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 161 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 160 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 158 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 905 akt jednorazowy Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
M.P. 2019 poz. 704 uchylony Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych
M.P. 2017 poz. 700 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
M.P. 2017 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisaną w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 571 obowiązujący Umowa między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 424 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
M.P. 2015 poz. 989 uchylony Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Sportu do roku 2020"
M.P. 2015 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r.
M.P. 2014 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2013 poz. 169 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt Kp 1/12
M.P. 2012 poz. 574 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego
M.P. 2011 nr 90 poz. 944 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego"
M.P. 2011 nr 81 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisanym w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 814 obowiązujący Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisany w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 47 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2008 nr 74 poz. 668 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzona w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.
M.P. 2008 nr 74 poz. 667 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzona w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.
M.P. 2007 nr 83 poz. 879 uchylony Zarządzenie Nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2005 nr 6 poz. 75 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie rozwoju sportu w Polsce
M.P. 2003 nr 21 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.
M.P. 2003 nr 21 poz. 312 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.
M.P. 1998 nr 25 poz. 364 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie organizacji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. w Zakopanem.
M.P. 1997 nr 44 poz. 432 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
M.P. 1997 nr 34 poz. 330 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
M.P. 1997 nr 13 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.
M.P. 1997 nr 13 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
M.P. 1997 nr 4 poz. 31 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.
M.P. 1996 nr 85 poz. 761 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.
M.P. 1996 nr 83 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
M.P. 1996 nr 76 poz. 699 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania.
M.P. 1996 nr 59 poz. 556 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.
M.P. 1996 nr 46 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powierzenia Polskiemu Związkowi Sportu Niepełnosprawnych "START" zadań i uprawnień Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
M.P. 1995 nr 46 poz. 528 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
M.P. 1994 nr 6 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
M.P. 1993 nr 36 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia.
M.P. 1992 nr 36 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.