Wyszukiwanie

szkody górnicze

Liczba znalezionych aktów: 38.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 1131 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2015 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2014 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1995 nr 22 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 487 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.
Dz.U. 1978 nr 15 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia siedziby odwoławczej komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
M.P. 1994 nr 45 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń.
M.P. 1992 nr 24 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1991 nr 4 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
M.P. 1983 nr 7 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów szkód górniczych i dokonywania wypłat z tych funduszów.
M.P. 1963 nr 27 poz. 137 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów na pokrycie kosztów naprawiania szkód górniczych i dokonywania wypłat z tych funduszów.
M.P. 1958 nr 40 poz. 229 uchylony Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1958 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez przedsiębiorstwa górnicze ugód dotyczących naprawiania niektórych szkód górniczych powstałych na terenie miast: Bytomia, Zabrza i Będzina.
M.P. 1956 nr 10 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1956 r. w sprawie wyznaczenia w Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie zespołów orzekających ze stałą siedzibą w m. Bytomiu.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1074 uchylony Zarządzenie nr 297 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1955 r. w sprawie trybu urzędowania komisji do spraw szkód górniczych.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1694 uchylony Zarządzenie nr 292 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji do spraw szkód górniczych za udział w posiedzeniach zespołów orzekających.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1693 uchylony Zarządzenie nr 291 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie powoływania członków komisji do spraw szkód górniczych oraz ich kwalifikacji.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1692 uchylony Zarządzenie nr 290 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji do spraw szkód górniczych.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1422 uchylony wykazem Uchwała nr 684 Prezydium Rządu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie poruczenia komórkom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych załatwiania spraw dotyczących naprawiania szkód górniczych.
M.P. 1952 nr 48 poz. 657 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów: Finansów, Gospodarki Komunalnej, Hutnictwa i Górnictwa z dnia 30 maja 1952 r. w sprawie usuwania niektórych skutków szkód górniczych.