Wyszukiwanie

towary i usługi konsumpcyjne

Liczba znalezionych aktów: 240.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 168 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2019 poz. 2439 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2019 poz. 178 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2018 poz. 2433 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2017 poz. 1830 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2016 poz. 2282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2016 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Dz.U. 2015 poz. 568 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2014 poz. 915 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Dz.U. 2012 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 584 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.
Dz.U. 2003 nr 63 poz. 583 obowiązujący Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 668 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1844 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1841 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1821 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1443 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.
M.P. 2024 poz. 36 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r.
M.P. 2024 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1116 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 713 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 712 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 416 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 414 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2023 r. w stosunku do marca 2017 r.
M.P. 2023 poz. 73 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2023 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 67 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r.
M.P. 2022 poz. 411 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r.
M.P. 2022 poz. 410 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r.
M.P. 2022 poz. 57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 28 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 946 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 943 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.
M.P. 2021 poz. 378 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 377 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.
M.P. 2021 poz. 58 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 53 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 356 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 355 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r.
M.P. 2020 poz. 77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 71 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1013 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 690 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 689 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 377 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.
M.P. 2019 poz. 368 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 64 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 63 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 47 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1001 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 700 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 106 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 105 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 96 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 384 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 383 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.
M.P. 2017 poz. 86 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 991 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.
M.P. 2016 poz. 680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 73 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r.
M.P. 2016 poz. 69 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1024 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2015 r. w stosunku do września 2009 r.
M.P. 2015 poz. 1023 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1022 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r.
M.P. 2015 poz. 640 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.
M.P. 2015 poz. 109 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.
M.P. 2015 poz. 106 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r.
M.P. 2014 poz. 97 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.
M.P. 2014 poz. 94 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.
M.P. 2014 poz. 47 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.
M.P. 2014 poz. 45 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.
M.P. 2013 poz. 327 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 325 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r.
M.P. 2013 poz. 32 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.
M.P. 2013 poz. 31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 29 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2011 r.
M.P. 2012 poz. 24 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 23 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 968 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 967 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 966 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 679 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 31 poz. 369 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 31 poz. 368 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2011 r. w stosunku do marca 2005 r.
M.P. 2011 nr 10 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2010 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r.
M.P. 2011 nr 10 poz. 100 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z 2010 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r.
M.P. 2011 nr 6 poz. 71 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.
M.P. 2011 nr 6 poz. 70 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010 r.
M.P. 2011 nr 6 poz. 69 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 959 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 76 poz. 957 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 689 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 688 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 25 poz. 242 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2010 r. w stosunku do marca 2004 r.
M.P. 2010 nr 25 poz. 241 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 12 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.
M.P. 2010 nr 12 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 43 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 42 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 885 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 884 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2009 r. w stosunku do września 2003 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 883 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 703 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 702 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 24 poz. 328 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 24 poz. 327 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2009 r. w stosunku do marca 2003 r.
M.P. 2009 nr 8 poz. 80 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2008 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 59 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2008 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 58 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 716 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2008 r. w stosunku do września 2002 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 715 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 713 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 309 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2008 r.
M.P. 2008 nr 34 poz. 308 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2008 r. w stosunku do marca 2002 r.
M.P. 2008 nr 7 poz. 89 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.
M.P. 2008 nr 7 poz. 88 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r.
M.P. 2008 nr 7 poz. 87 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r.
M.P. 2008 nr 5 poz. 65 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r.
M.P. 2007 nr 6 poz. 78 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2006 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2006 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2006 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 43 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 42 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 73 poz. 737 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 73 poz. 736 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2006 r. w stosunku do września 2000 r.
M.P. 2006 nr 32 poz. 353 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2006 r. w stosunku do marca 2000 r.
M.P. 2006 nr 4 poz. 78 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2005 r.
M.P. 2006 nr 4 poz. 77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2005 r.
M.P. 2006 nr 4 poz. 76 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2005 r.
M.P. 2006 nr 4 poz. 75 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 42 poz. 566 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 9 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.
M.P. 2005 nr 5 poz. 64 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
M.P. 2005 nr 5 poz. 63 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 764 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 763 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 761 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 756 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 577 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 573 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 329 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 324 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2004 nr 5 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie orzech II z 2003 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 76 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2003 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 770 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 769 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 768 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 765 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 549 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 548 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 100 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 99 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 98 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 94 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 713 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 712 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 709 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 530 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 528 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 5 poz. 97 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2001 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2002 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 75 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 72 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r.
M.P. 2002 nr 3 poz. 65 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 575 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 574 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 572 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 394 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 393 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 392 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 391 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2001 nr 3 poz. 71 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2000 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2001 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 63 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2000 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 62 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2000 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 60 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2000 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 55 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2000 nr 28 poz. 591 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 25 poz. 528 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 469 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 467 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 461 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 460 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2000 r.
M.P. 2000 nr 17 poz. 393 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2000 r.
M.P. 2000 nr 14 poz. 308 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 9 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2000 r.
M.P. 2000 nr 9 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2000 r.
M.P. 2000 nr 4 poz. 67 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1999 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2000 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 47 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 46 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1999 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 40 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 1999 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 39 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2000 nr 2 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1999 r.
M.P. 1999 nr 30 poz. 464 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 252 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 73 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
M.P. 1999 nr 6 poz. 70 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1998 r. skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 1999 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 514 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 510 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 509 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 508 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 20 poz. 308 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1998 r.
M.P. 1998 nr 15 poz. 223 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 195 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1998 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 194 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 11 poz. 193 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1998 r.
M.P. 1998 nr 8 poz. 171 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 6 poz. 142 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1998 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 39 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 37 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1997 r.
M.P. 1998 nr 3 poz. 36 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1997 r.