Wyszukiwanie

transport wodny

Liczba znalezionych aktów: 43.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1701 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2023 poz. 1167 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2021 poz. 1165 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2019 poz. 1734 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1208 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
Dz.U. 2017 poz. 2095 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
Dz.U. 2016 poz. 621 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych
Dz.U. 2015 poz. 1638 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1633 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1537 obowiązujący Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2004 nr 88 poz. 839 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1672 uchylony Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 494 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Dz.U. 1998 nr 86 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 533 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polski Międzynarodowej konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 532 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 480 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonego w Londynie w dniu 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 479 obowiązujący Protokół do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o drogach lądowych i drogach wodnych śródlądowych w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.
Dz.U. 1930 nr 12 poz. 88 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o statystyce ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych.
M.P. 2022 poz. 638 obowiązujący Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Współpracy w zakresie Potrzeb Obronnych w ramach Realizacji Infrastruktury Transportowej
M.P. 2019 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2014 poz. 1120 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015
M.P. 2012 poz. 931 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisaną w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 930 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisana w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 909 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013
M.P. 1997 nr 70 poz. 688 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności.
M.P. 1996 nr 33 poz. 339 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1975 nr 10 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 marca 1975 r. w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1962 nr 59 poz. 284 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Żeglugi z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych żeglownych i spławnych.
M.P. 1957 nr 28 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu towarów i mienia w obrocie z zagranicą drogą lądową i morską.
M.P. 1953 nr 109 poz. 1456 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 listopada 1953 r. w sprawie granic terytorialnych pomiędzy sródlądowymi drogami wodnymi a drogami morskimi.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1532 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 października 1950 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa C. Hartwig, Spedytorzy Międzynarodowi S.A. w Warszawie, bezpośredniemu kierownictwu Ministra Handlu Zagranicznego oraz przejęcia przez S.A. C. Hartwig przedsiębiorstwa państwowego "Centrala Transportów Morskich" w Gdyni.
M.P. 1949 nr 2 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Transportów Morskich".
M.P. 1930 nr 121 poz. 182 Instrukcja z dnia 19 maja 1930 r. w sprawie statystyki ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych, wydana na podstawie par 18 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o statystyce ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych (Dz.U. R.P. Nr 12, poz. 88) przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych dla Wojewódzkich Władz administracji ogólnej, Dyrekcyj Dróg Wodnych, Zarządów (Inspekcji) Dróg Wodnych, Państwowych Zarządów Wodnych, eksponowanych urzędników Zarządów Dróg Wodnych i innych organów Ministerstwa Robót Publicznych, jak to: nadzorców rzecznych i śluzowych