Wyszukiwanie

tytuły kwalifikacyjne

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 8 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 738 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 411 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
M.P. 1995 nr 4 poz. 67 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 26 października 1994 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzenia przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia przyznanych uprawnień.
M.P. 1993 nr 6 poz. 24 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 23 października 1992 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, wraz z określeniem stopnia przyznanych uprawnień.
M.P. 1992 nr 31 poz. 219 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 16 września 1992 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 1992 nr 14 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie określenia specjalności w dziedzinie nauk wojskowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nie posiadającego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko.
M.P. 1991 nr 27 poz. 198 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 1990 nr 31 poz. 250 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 23 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 33 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1983 nr 43 poz. 251 uchylony wykazem Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Mistrza".
M.P. 1983 nr 38 poz. 219 uchylony wykazem Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie ustanowienia tytułów mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego.
M.P. 1982 nr 32 poz. 277 uchylony wykazem Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wzorcowego statusu mistrza w państwowym zakładzie pracy.
M.P. 1982 nr 9 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 marca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1971 nr 37 poz. 239 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół.
M.P. 1969 nr 10 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1967 nr 49 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1966 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 1 lipca 1966 r. w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1964 nr 26 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu.
M.P. 1962 nr 47 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 maja 1962 r. w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu.
M.P. 1959 nr 76 poz. 402 uchylony Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych.