Wyszukiwanie

tytuły na okaziciela

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 383 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę uzasadniającego żądanie dopłaty do nominalnej sumy zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 332 obowiązujący Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sprzedaży na raty obligacyj pożyczek premiowych.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 210 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych.
Dz.U. 1923 nr 55 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1923 r. w przedmiocie zaliczenia biletów skarbowych wypuszczonych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. oraz 6% złotych bonów skarbowych, wypuszczanych na mocy ustawy z dnia 22 marca 1923 r., do tytułów na okaziciela nie podlegających działaniu ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski, oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 637 Ustawa z dnia 18 października 1921 r. zmieniająca ustawę z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
M.P. 1967 nr 65 poz. 312 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1342 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.