Wyszukiwanie

ubezpieczenia

Liczba znalezionych aktów: 499.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 583 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Dz.U. 2024 poz. 497 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2024 poz. 284 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
Dz.U. 2023 poz. 2602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2562 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2500 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2023 poz. 2032 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów
Dz.U. 2023 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2023 poz. 1930 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Dz.U. 2023 poz. 1859 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1723 obowiązujący Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz.U. 2023 poz. 1250 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
Dz.U. 2023 poz. 1246 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Dz.U. 2023 poz. 1123 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1111 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Dz.U. 2023 poz. 656 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2022 poz. 2804 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2022 poz. 2732 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2022 poz. 2468 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 2451 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej
Dz.U. 2022 poz. 2450 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 2382 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów
Dz.U. 2022 poz. 2283 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2022 poz. 2277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2022 poz. 2059 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2022 poz. 2040 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2022 poz. 1349 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów
Dz.U. 2022 poz. 905 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Dz.U. 2022 poz. 904 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Dz.U. 2022 poz. 621 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2021 poz. 2328 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2159 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 2154 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 1963 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej
Dz.U. 2021 poz. 1942 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów
Dz.U. 2021 poz. 1937 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
Dz.U. 2021 poz. 1925 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2021 poz. 1653 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu
Dz.U. 2021 poz. 1535 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1298 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2021 poz. 1294 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dz.U. 2021 poz. 1281 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2021 poz. 1268 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2021 poz. 1137 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
Dz.U. 2021 poz. 1130 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2021 poz. 1022 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
Dz.U. 2021 poz. 854 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2021 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2020 poz. 2412 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny
Dz.U. 2020 poz. 2233 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
Dz.U. 2020 poz. 2120 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 2115 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1568 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem
Dz.U. 2020 poz. 1422 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19
Dz.U. 2020 poz. 1413 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Dz.U. 2020 poz. 1180 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2020 poz. 1135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2020 poz. 1003 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Dz.U. 2020 poz. 941 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2020 poz. 895 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2020 poz. 883 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
Dz.U. 2020 poz. 846 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2020 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia
Dz.U. 2020 poz. 768 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2020 poz. 649 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
Dz.U. 2020 poz. 648 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
Dz.U. 2020 poz. 569 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
Dz.U. 2020 poz. 484 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 180 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2020 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów
Dz.U. 2020 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów
Dz.U. 2019 poz. 2527 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym
Dz.U. 2019 poz. 2386 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
Dz.U. 2019 poz. 2370 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 2333 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 2217 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1881 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Dz.U. 2019 poz. 1631 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.
Dz.U. 2019 poz. 1572 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
Dz.U. 2019 poz. 1458 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
Dz.U. 2019 poz. 1306 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Dz.U. 2019 poz. 1274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
Dz.U. 2019 poz. 1187 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2019 poz. 879 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 866 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Dz.U. 2019 poz. 805 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
Dz.U. 2019 poz. 804 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
Dz.U. 2019 poz. 802 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Dz.U. 2019 poz. 757 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Dz.U. 2019 poz. 739 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2019 poz. 477 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2019 poz. 381 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2019 poz. 334 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Dz.U. 2019 poz. 329 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej
Dz.U. 2019 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2019 poz. 283 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2019 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Dz.U. 2018 poz. 2467 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
Dz.U. 2018 poz. 2448 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2417 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2018 poz. 2371 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów
Dz.U. 2018 poz. 2303 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.
Dz.U. 2018 poz. 2300 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt P 12/17
Dz.U. 2018 poz. 2211 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.
Dz.U. 2018 poz. 2210 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Dz.U. 2018 poz. 2124 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2018 poz. 2009 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej
Dz.U. 2018 poz. 1911 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby
Dz.U. 2018 poz. 1757 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
Dz.U. 2018 poz. 1746 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
Dz.U. 2018 poz. 1724 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1378 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2018 poz. 1150 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1085 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dz.U. 2018 poz. 1007 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2018 poz. 1006 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Dz.U. 2018 poz. 999 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2018 poz. 804 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
Dz.U. 2018 poz. 621 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2018 poz. 473 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2018 poz. 392 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2018 poz. 378 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Dz.U. 2018 poz. 285 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dz.U. 2018 poz. 8 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2508 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
Dz.U. 2017 poz. 2497 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
Dz.U. 2017 poz. 2486 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Dz.U. 2017 poz. 2470 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 2361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Dz.U. 2017 poz. 2336 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2017 poz. 2284 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską
Dz.U. 2017 poz. 2221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 2102 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2017 poz. 2074 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej
Dz.U. 2017 poz. 2047 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2017 poz. 1926 obowiązujący Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1410 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
Dz.U. 2017 poz. 1317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2017 poz. 1033 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego
Dz.U. 2017 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2017 poz. 821 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2017 poz. 378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
Dz.U. 2017 poz. 141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych
Dz.U. 2017 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania
Dz.U. 2016 poz. 2181 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2016 poz. 2077 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Dz.U. 2016 poz. 2060 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 2027 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2016 poz. 1976 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1937 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 1936 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 1891 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2016 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu
Dz.U. 2016 poz. 1693 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej
Dz.U. 2016 poz. 1436 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Dz.U. 2016 poz. 1363 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Dz.U. 2016 poz. 1334 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1007 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Dz.U. 2016 poz. 1005 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Dz.U. 2016 poz. 963 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2016 poz. 888 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 792 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2016 poz. 789 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Dz.U. 2016 poz. 714 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2016 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2016 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2016 poz. 593 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz trybu składania i wzoru sprawozdania
Dz.U. 2016 poz. 562 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2016 poz. 477 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Dz.U. 2016 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Dz.U. 2016 poz. 167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego
Dz.U. 2016 poz. 68 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
Dz.U. 2016 poz. 47 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Dz.U. 2016 poz. 34 obowiązujący Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2024 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r.
Dz.U. 2015 poz. 2003 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r.
Dz.U. 2015 poz. 1893 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1808 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14
Dz.U. 2015 poz. 1691 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2015 poz. 1273 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1260 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 892 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2015 poz. 614 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2015 poz. 577 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2015 poz. 489 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2015 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura
Dz.U. 2015 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2015 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dz.U. 2015 poz. 76 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2015 poz. 75 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dz.U. 2014 poz. 1978 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi
Dz.U. 2014 poz. 1967 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dz.U. 2014 poz. 1670 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1662 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz.U. 2014 poz. 1655 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1616 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2014 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2014 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Dz.U. 2014 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych
Dz.U. 2014 poz. 1470 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
Dz.U. 2014 poz. 1450 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Dz.U. 2014 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
Dz.U. 2014 poz. 1309 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych
Dz.U. 2014 poz. 1308 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji
Dz.U. 2014 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
Dz.U. 2014 poz. 1273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych
Dz.U. 2014 poz. 768 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Dz.U. 2014 poz. 586 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura
Dz.U. 2014 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dz.U. 2013 poz. 1626 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
Dz.U. 2013 poz. 1620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
Dz.U. 2013 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Dz.U. 2013 poz. 1550 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Dz.U. 2013 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2013 poz. 1495 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dz.U. 2013 poz. 1444 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1143 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
Dz.U. 2013 poz. 960 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2013 poz. 901 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
Dz.U. 2013 poz. 572 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi
Dz.U. 2013 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2013 poz. 392 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2013 poz. 344 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Dz.U. 2013 poz. 67 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
Dz.U. 2012 poz. 1487 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne
Dz.U. 2012 poz. 1448 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2012 poz. 1408 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa
Dz.U. 2012 poz. 1338 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r.
Dz.U. 2012 poz. 1123 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych
Dz.U. 2012 poz. 978 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Dz.U. 2012 poz. 863 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dz.U. 2012 poz. 838 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego
Dz.U. 2012 poz. 437 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji
Dz.U. 2012 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1728 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1604 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych
Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1602 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1589 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1558 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1388 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1111 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Dz.U. 2011 nr 170 poz. 1015 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 986 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 758 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 660 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1690 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1540 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1359 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1358 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1357 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1171 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 534 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 533 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Dz.U. 2010 nr 78 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1825 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1802 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1686 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1662 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1623 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 922 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 691 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 37 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2148 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2134 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2066 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1889 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1002 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z tytułu prowadzenia działalności.
Dz.U. 1998 nr 10 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 945 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1997 nr 69 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 154 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1978 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1975 r. w sprawie włączenia do zobowiązania pieniężnego należności z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1975 r. w sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 31 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1975 r. w sprawie sprostowania błędu w ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1974 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 marca 1973 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rzemieślników, legitymacji ubezpieczeniowych, składek, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wyłączenia w powiecie sanockim koni w wieku powyżej 16 lat z obowiązkowego ubezpieczenia.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 255 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 5 października 1937 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 513 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie przedłużenia okresu kadencji Rad Kas Chorych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 410 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1927 nr 40 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o warunkach wzbraniania prywatnym zakładom ubezpieczeń dalszej działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany § 51 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1926 nr 108 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 października 1926 r. w sprawie wyborów członków Rady Zakładu Ubezpieczenia Urzędników Prywatnych w Poznaniu i ławników dla spraw ubezpieczenia urzędników prywatnych Wyższych Urzędów Ubezpieczeń w Poznaniu i Toruniu i Trybunału dla spraw ubezpieczeń społecznych w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 582 Ustawa z dnia 28 września 1926 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułów 103 i 104 ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 r.
Dz.U. 1926 nr 77 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskiem o przepisach finansowych dla włoskich Towarzystw Ubezpieczeń, które działały na obszarze, należącym obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Rzymie dnia 22 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 77 poz. 439 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskiem, dotycząca uregulowania stosunków finansowych włoskich towarzystw ubezpieczeń, które działały na obszarze, należącym obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Rzymie dnia 22 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zmianie organizacji ubezpieczenia urzędników prywatnych w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 r. w sprawie przepisów wyborczych dla kas chorych.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie uzupełnienia § 2 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego Urzędu Ubezpieczeń.
Dz.U. 1926 nr 19 poz. 121 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1926 r. o wykonaniu art. 8 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1925 r. o ustaleniu stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. w sprawie udziału Ubezpieczalni Krajowej (Wydział ubezpieczenia urzędników prywatnych) w Poznaniu w kosztach Wyższych Urzędów Ubezpieczeń.
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. w sprawie opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1925 r. o ustaleniu stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń na 1923 rok.
Dz.U. 1925 nr 15 poz. 100 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1925 r. o przydzieleniu do kategorji niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m. st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego oraz ziemi wileńskiej.
Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1029 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu na nową walutę i ustaleniu wartości zobowiązań, wynikających z przepisów o ubezpieczeniu i odszkodowaniu z tytułu wypadków przy pracy.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1007 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie rozszerzenia działalności Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie na województwo poleskie.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1924 r. w sprawie terminów wprowadzenia w życie dla poszczególnych powiatów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemię wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby oraz rozporządzenia z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego, województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 92 poz. 862 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1924 nr 80 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 września 1924 r. w sprawie rozszerzenia działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą we Lwowie na województwo wołyńskie.
Dz.U. 1924 nr 66 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1924 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby w powiecie grodzieńskim.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego Urzędu Ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przerachowania na złote kwot pieniężnych, wyrażonych w ustawie z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o przerachowaniu na złote kwot w ubezpieczeniu od wypadków w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 572 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premji) jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań w ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 571 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczania składek (premji), jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 549 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. o zastosowaniu złotego do obliczenia wkładek (premii) jakoteż świadczeń pieniężnych (rent) i o przerachowaniu na złote dawnych zobowiązań rentowych w ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy, na starość i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1924 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ustaw o obowiązkowem ubezpieczeniu robotników od wypadków na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego oraz Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1924 r. w przedmiocie tymczasowego rozszerzenia działalności Okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 46 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1924 r. w przedmiocie składania kaucji przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 441 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent pobieranych na podstawie ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1924 r. w przedmiocie zwolnienia gospodarstw rolnych o obszarze do 30 hektarów na terytorjum województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego od uiszczenia Zakładowi ubezpieczenia od wypadków zaległych opłat za czas od dnia 1 lipca 1921 r. do dnia 25 lutego 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru składek w zakresie ubezpieczeń na wypadek niezdolności do pracy, starości i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1924 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 21 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1924 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ustawą o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1924 r. zmieniające § 11 p. b. rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 192 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru opłat w zakresie ubezpieczeń od wypadków w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru składek w zakresie ubezpieczenia urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do składek w ubezpieczeniu od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 148 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ustaw o obowiązkowem ubezpieczeniu robotników od wypadków na obszar województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1924 nr 14 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o zastosowaniu stałej jednostki do opłat ryczałtowych dla wyższych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 120 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do opłat na rzecz Kas Chorych i Związków Kas Chorych.
Dz.U. 1924 nr 12 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
Dz.U. 1924 nr 10 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania sum ubezpieczenia, składek ubezpieczeniowych i świadczeń za pogorzele, przy ubezpieczeniach od ognia budowli podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1924 nr 5 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1923 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu urzędowania dotychczasowego Zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian i uzupełnień w rozporządzeniu z dnia 21 marca 1921 roku w przedmiocie przepisów wyborczych dla kas chorych.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do świadczeń, zapewnionych ustawą o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej u niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej, obowiązującą na ziemiach b. państwa austrjackiego i węgierskiego, a wchodzącego w skład Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1922 r. w przedmiocie odroczenia terminu utworzenia okręgowego urzędu ubezpieczeń w Toruniu.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 940 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kwot przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszów w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszów w służbie publicznej.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 897 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 810 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 47 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1922 r. w przedmiocie wyboru Rady nadzorczej polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych tudzież tymczasowego ustalenia zakresu działania polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenach województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent, ustalonych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1922 r. o przeliczaniu walut obcych na marki polskie przy umowach ubezpieczenia.
Dz.U. 1922 nr 38 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1922 r. w przedmiocie składania kaucji przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działające na obszarach b. Monarchji Austro-Węgierskiej, wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 37 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1922 r. w przedmiocie przydzielenia do kategorji niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków w myśl postanowień ustaw z dnia 28 grudnia 1887 r. i z dnia 20 lipca 1894 r. w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. oraz w przedmiocie ustanowienia klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategorji niebezpieczeństwa na czas od 1 lipca 1921 r. do 31 grudnia 1924 r.
M.P. 2023 poz. 1456 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1369 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2023 poz. 1342 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2023 poz. 1285 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1284 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1004 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2023 r.
M.P. 2022 poz. 1238 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023
M.P. 2022 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 839 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2022 poz. 815 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2022 r.
M.P. 2022 poz. 471 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1076 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1056 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2021 poz. 436 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r.
M.P. 2021 poz. 268 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
M.P. 2020 poz. 290 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2020 r.
M.P. 2019 poz. 765 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 503 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 452 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r.
M.P. 2019 poz. 232 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 175 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2018 poz. 1185 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2018 poz. 883 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2018 poz. 819 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 615 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 582 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2018 r.
M.P. 2018 poz. 551 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 493 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r.
M.P. 2018 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2017 r.
M.P. 2018 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
M.P. 2017 poz. 1145 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 870 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 836 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 552 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.
M.P. 2016 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2016 poz. 498 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2016 r.
M.P. 2016 poz. 73 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1306 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2015 poz. 767 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2015 r.
M.P. 2015 poz. 259 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r.
M.P. 2014 poz. 500 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.
M.P. 2013 poz. 1020 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 955 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 547 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 394 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
M.P. 2013 poz. 165 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2013 r.
M.P. 2012 poz. 662 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r
M.P. 2011 nr 118 poz. 1199 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 117 poz. 1189 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1160 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2011 nr 113 poz. 1151 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.
M.P. 2011 nr 113 poz. 1150 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2012
M.P. 2011 nr 113 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 105 poz. 1063 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2012 r.
M.P. 2011 nr 98 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2011 nr 87 poz. 920 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 71 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2011 nr 50 poz. 559 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 45 poz. 507 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 35 poz. 418 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2010 r.
M.P. 2011 nr 23 poz. 256 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2010 r.
M.P. 2011 nr 18 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
M.P. 2011 nr 15 poz. 157 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2011 r.
M.P. 2010 nr 99 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2010 nr 97 poz. 1136 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.
M.P. 2010 nr 96 poz. 1130 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 44 poz. 630 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.
M.P. 2010 nr 44 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2010 r.
M.P. 2010 nr 37 poz. 520 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2009 r.
M.P. 2010 nr 15 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2009 r.
M.P. 2010 nr 9 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.
M.P. 2009 nr 81 poz. 1030 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r.
M.P. 2009 nr 80 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2009 nr 80 poz. 996 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 78 poz. 978 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 1997 nr 85 poz. 861 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1998 r.
M.P. 1997 nr 78 poz. 740 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1995 nr 59 poz. 661 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie określenia warunków zwalniania niektórych osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego.
M.P. 1982 nr 20 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1982 nr 18 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1981 nr 21 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1975 nr 21 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1975 nr 21 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1939 nr 171 poz. 415 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie w sprawie roszczeń do mienia b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja"
M.P. 1939 nr 164 poz. 402 Ogłoszenie Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1939 r. w sprawie likwidacji Zakładu Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilno-prawnej w Poznaniu.
M.P. 1939 nr 150 poz. 357 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1939 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Górników w Sosnowcu w III kwartale 1939 r.
M.P. 1939 nr 57 poz. 104 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. L. UU. 150/2/39 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.
M.P. 1938 nr 219 poz. 473 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 września 1938 r. w sprawie wpłat przedsiebiorstw górniczych w powiatach bielskim, bialskim i chrzanowskim na rzecz Kasy Bratniej Górników w miesiącach wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 1938 r.
M.P. 1938 nr 196 poz. 380 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1938 r. w sprawie opłat na rzecz kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w IV kwartale 1938 r.
M.P. 1937 nr 140 poz. 232 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w III kwartale 1937 r.
M.P. 1937 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1936 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w I kwartale 1937 roku.
M.P. 1936 nr 120 poz. 218 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1936 r. w sprawie nadania statutu Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu
M.P. 1935 nr 222 poz. 258 Statut zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne w Warszawie", wydany przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej na podstawie par. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz.U. R. P. Nr 57 poz. 546).
M.P. 1935 nr 219 poz. 254 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 września 1935 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w 1935 r.
M.P. 1934 nr 2 poz. 6 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie zryczałtowania składki za ubezpieczenie na wypadek choroby pozostających bez pracy pracowników umysłowych.
M.P. 1934 nr 1 poz. 1 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o wysokości stopy technicznej, przewidzianej w art. 295 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
M.P. 1933 nr 267 poz. 293 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.
M.P. 1933 nr 28 poz. 40 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie opłat instytucyj ubezpieczeń społczenych na pokrycie kosztów nadzoru.
M.P. 1932 nr 276 poz. 323 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie statutu Kasy Strażackiej w Poznaniu.
M.P. 1932 nr 275 poz. 322 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
M.P. 1932 nr 108 poz. 141 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o zarządzeniu rejestracji roszczeń z umów ubezpieczeń na życie objętych postanowieniami art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego.
M.P. 1932 nr 4 poz. 8 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie.
M.P. 1931 nr 267 poz. 363 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 października 1931 r. w sprawie likwidacji Zakładu Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilno-prawnej w Poznaniu.
M.P. 1931 nr 262 poz. 361 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1931 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych