Wyszukiwanie

ulgi

Liczba znalezionych aktów: 257.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 380 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2023 poz. 1575 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2023 poz. 955 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Dz.U. 2022 poz. 2616 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 1419 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 971 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Dz.U. 2021 poz. 2464 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Dz.U. 2021 poz. 1916 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2021 poz. 713 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 371 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 44 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2020 poz. 1689 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2019 poz. 1801 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2018 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2017 poz. 1471 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych
Dz.U. 2017 poz. 811 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności
Dz.U. 2017 poz. 810 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2014 poz. 1933 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2014 poz. 1520 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2014 poz. 1204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2014 poz. 953 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2013 poz. 1661 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2012 poz. 1138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2012 poz. 543 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r.
Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1444 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 975 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1456 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt K 2/10
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1354 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1388 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1429 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2008 nr 56 poz. 340 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1370 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 498 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis
Dz.U. 2007 nr 23 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1098 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1011 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 230 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1128 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 860 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 756 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 590 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 67 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2752 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2530 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2529 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej
Dz.U. 2004 nr 174 poz. 1810 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1230 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 454 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2182 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1259 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1258 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 346 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu
Dz.U. 2003 nr 31 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia stosowania tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2070 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1774 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1495 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1440 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1177 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 977 obowiązujący Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 112 poz. 975 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 77 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1388 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2001 nr 31 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".
Dz.U. 2001 nr 7 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960 uchylony Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 788 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 700 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające w sprawie wykazu chorób oraz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1008 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 5 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 27/98.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1066 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 842 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 796 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 747 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Dz.U. 1998 nr 87 poz. 554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie wykazu leków, które nie mogą być przepisywane osobom uprawnionym chorującym na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą.
Dz.U. 1998 nr 31 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.
Dz.U. 1998 nr 2 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 854 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 736 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 352 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 578 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 474 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 622 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o przedłużeniu terminu do występowania o stwierdzenie prawa do ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 248 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 241 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji hipotecznej.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1937 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVII Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie i Targom Wołyńskim w Równem.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1937 r. o upoważnieniu wojewodów i Komisarza Rządu na m. st. Warszawę do przyznawania ulg w opłatach paszportowych oraz całkowitego zwalniania od tych opłat.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1937 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVI Międzynarodowym Targom w Poznaniu, IX Targom Katowickim i Targom Gdyńskim.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 90 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 584 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o ulgach w spłacie niektórych zobowiązań gmin wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 540 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od niektórych pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. o emisji 4,5% obligacyj Banku Akceptacyjnego, spółki akcyjnej.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 530 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. o ulgach w spłacie kredytów, udzielonych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 519 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 507 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 973 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 840 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zwolnieniu od opłat niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o ulgach dla osób wojskowych i ich rodzin przy przejazdach kolejami państwowymi.
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych za dzieci pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1933 r. w sprawie zwolnienia od opłat stemplowych pism, wiążących się z działalnością Banku Akceptacyjnego.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 341 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 1933 r. o ulgach i ograniczeniach na terenie wolnego obszaru celnego w Gdyni.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, wystawie pod nazwą "Nowoczesne Biuro Księgowości" w Warszawie, Targom Śląskim w Katowicach, XIII Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie oraz Wystawie Przemysłu Elektrotecznicznego w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 213 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 211 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 118 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 494 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie ulg przy spłacie należności b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego z jego Odrębnym Oddziałem.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ulg przy spłacie należności instytucyj kredytowo-osadniczych b. państw zaborczych.
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 14 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1930 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących ulg podatkowych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin publicznych.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 100 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Reform Rolnych, Robót Publicznych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 974 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o ulgach dla dłużników Wileńskiego Banku Ziemskiego.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 928 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących ulg podatkowych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin publicznych.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 655 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie oznaczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r., o zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 648 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1927 r. w sprawie ulg celnych na statki.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 541 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 lipca 1927 r. o przedłużeniu ważności rozporządzenia o uldze celnej na saletrę wapniową.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 lipca 1927 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1927 nr 43 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o ulgach taryfowych przy przejeździe powrotnym z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1927 nr 37 poz. 331 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 marca 1927 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 277 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 marca 1927 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 5 lutego 1927 r. o ulgach celnych dla macy.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 276 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 marca 1927 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1927 nr 24 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 marca 1927 r. w sprawie ulgi celnej na ziemniaki do sadzenia.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 124 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 lutego 1927 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1927 nr 8 poz. 68 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 stycznia 1927 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 747 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 grudnia 1926 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową.
Dz.U. 1926 nr 112 poz. 650 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 1926 r. w sprawie zwalniania od opłat celnych przedmiotów, przeznaczonych dla osób korzystających z prawa eksterytorialności, jak również przeznaczonych do użytku służbowego przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, misyj zagranicznych oraz obcych zawodowych urzędów konsularnych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 430 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 346 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 czerwca 1926 r. w sprawie zwrotu nadpłaconego cła od maszyn i aparatów, korzystających z ulg celnych.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 889 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 18 grudnia 1925 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 879 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 123 poz. 878 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1925 Nr 109, poz. 781 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 października 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 29 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych, o przedłużeniach mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 9 czerwca 1925 r. o ulgach taryfowych przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 564 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. o ulgach podatkowych dla kapitałów.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 sierpnia 1925 r. o przyznaniu V-tym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1925 r. włącznie, ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1925 nr 44 poz. 309 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 roku o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 39 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 34 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 marca 1925 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 20 poz. 147 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 27 lutego 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1925 nr 4 poz. 39 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 stycznia 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 108 poz. 977 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 89 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia i przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzeń o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 85 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1924 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 82 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 września 1924 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 692 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1924 r. o przyznaniu Wystawie Polskiej w Konstantynopolu, mającej się odbyć w czasie od 12 września do 3 października 1924 roku, ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1924 nr 59 poz. 599 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1924 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. uzupełniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1923 r., dotyczące wykonania ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych, oraz zastosowania ulg w tychże podatkach z powodu szkód, poniesionych wskutek działań wojennych i klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 989 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany § 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1922 r. w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 94 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 października 1922 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 maja 1922 r. o czasowych ulgach taryfowych przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych i opału domowego.
Dz.U. 1922 nr 39 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1922 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych.
M.P. 2011 nr 46 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisanym w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 514 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 902 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 1984 nr 3 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1983 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1981 nr 19 poz. 177 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie ulg z tytułu powiększenia pogłowia krów mlecznych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.
M.P. 1979 nr 1 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1979 r. w sprawie ulg z tytułu powiększenia pogłowia krów mlecznych.
M.P. 1969 nr 43 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1969 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej.
M.P. 1939 nr 198 poz. 481 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Tarnobrzeskie Zakłady Metalurgiczne, Spólka Akcyjna w Tarnobrzegu.
M.P. 1939 nr 179 poz. 433 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Walcownie Metali, Spółka Akcyjna w Dziedzicach.
M.P. 1939 nr 179 poz. 432 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Warszawska Odlewnia Metali Półszlachetnych E. Mieszczański, T. Jaroszewski i S-ka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1939 nr 177 poz. 424 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Zakłady Metalowe Dwikozy Spółka Akcyjna w Krakowie.
M.P. 1939 nr 177 poz. 423 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Podkowiak" Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1939 nr 165 poz. 407 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulgi dla przedsiębiorstwa "Zakłady Przemysłowe Sędziszów Małopolski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie"
M.P. 1939 nr 162 poz. 396 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Silemin - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie.
M.P. 1939 nr 162 poz. 395 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Zakłady Mikawit" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
M.P. 1939 nr 162 poz. 394 Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu po porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnetrznych oraz Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1939 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Towarzystwo Elektryfikacji Okręgu Poznańskiego, Sp. Akc".
M.P. 1939 nr 139 poz. 330 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów, Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1939 nr 137 poz. 327 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Lignoza, Spółka Akcyjna w Katowicach.
M.P. 1939 nr 137 poz. 326 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Elektrownia w Kielcach, Spólka Akcyjna" w Kielcach.
M.P. 1939 nr 132 poz. 311 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Leo", Fabryka Obuwia S.A. w Bydgoszczy.
M.P. 1939 nr 132 poz. 310 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy "Wudeta" Małopolskie Zakłady Gumowe w Krośnie wł. Wurzel i Daar.
M.P. 1939 nr 127 poz. 300 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" w Warszawie.
M.P. 1939 nr 127 poz. 299 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Jasielska Spółka Autobusowa, spółka z ogr. odp. w Jaśle.
M.P. 1939 nr 112 poz. 262 Postanowienie Ministra Przemysu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 10 maja 1939 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa pod firmą: "Gasaccumulator Spólka Akcyjna" z siedzibą w Katowicach.
M.P. 1939 nr 107 poz. 251 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna w Grudziądzu.
M.P. 1939 nr 61 poz. 121 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Zakłady Chemiczne Dębica Spólka Akcyjna".
M.P. 1939 nr 44 poz. 75 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulgi dla przedsiebiorstwa"Lubelska Wytwórnia Samolotów, Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1939 nr 39 poz. 63 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie ulg dla firmy Przemysł Metalowy "Granat", Spółka Akcyjna w Warszawie.
M.P. 1937 nr 280 poz. 437 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Skarbu z dnia 4 października 1937 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Stomil S.A." w Poznaniu.
M.P. 1937 nr 262 poz. 416 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa " Zakłady Przemysłowe K.J. Witwicki - Ska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1937 nr 258 poz. 408 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Skarbu z dnia 19 października 1937 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa" H. Cegielski, Sp. Akc" w Poznaniu
M.P. 1937 nr 57 poz. 82 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Zakłady Ceramiczne "Złotoglin" Spółka Akcyjna".
M.P. 1937 nr 4 poz. 6 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach, Oddział w Niedomicach".
M.P. 1937 nr 2 poz. 4 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu, Oddział w Kielcach".
M.P. 1934 nr 159 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie korzystania z ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku o popieraniu elektryfikacji.
M.P. 1932 nr 247 poz. 272 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 22 października 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa: Spólka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich.
M.P. 1932 nr 219 poz. 251 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 3 września 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Mars" - Wytwórnia Kuchen Polowych i Sprzętu Wojskowego w Rzeszowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
M.P. 1931 nr 74 poz. 122 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych, Sp. Akc.
M.P. 1931 nr 12 poz. 21 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 13 stycznia 1931 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Kopalnia Nafty Ropienka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1930 nr 114 poz. 164 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu i Robót Publicznych z dnia 17 kwietnia 1930 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego, Spółka Akcyjna