Wyszukiwanie

ulgi w opłatach

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2008 nr 160 poz. 994 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia
Dz.U. 2006 nr 32 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 200 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 1998 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.
Dz.U. 1959 nr 49 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1959 r. w sprawie ulg w opłatach za opiekę zdrowotną zamkniętą udzielaną rybakom morskim.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1937 r. o upoważnieniu wojewodów i Komisarza Rządu na m. st. Warszawę do przyznawania ulg w opłatach paszportowych oraz całkowitego zwalniania od tych opłat.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie.