Wyszukiwanie

umowa o pracę

Liczba znalezionych aktów: 23.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 962 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1474 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Dz.U. 2016 poz. 910 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2016 poz. 360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dz.U. 2015 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1409 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 49 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. w sprawie zezwolenia niektórym kategorjom zakładów pracy na nieprowadzenie części rozrachunkowej w książeczkach obrachunkowych.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Spraw Wojskowych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Robót Publicznych oraz Reform Rolnych w sprawie ksiąg płacy i wykazów wypłat robotniczych oraz ksiąg niezbędnych dla kontroli nad stosunkiem pracy.
Dz.U. 1928 nr 35 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników.
Dz.U. 1928 nr 35 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 409 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1927 r. o kaucjach składanych w związku z umową o pracę.
M.P. 1985 nr 24 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie wytycznych dotyczących wykładni art. 45 Kodeksu pracy i praktyki sądowej stosowania tego przepisu w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
M.P. 1982 nr 8 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania informacji o wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej tłumaczeniach tekstów technicznych i innych specjalistycznych.
M.P. 1979 nr 22 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1973 nr 28 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1937 nr 61 poz. 88 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1937/38 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.