Wyszukiwanie

wierzytelności

Liczba znalezionych aktów: 107.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 432 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
Dz.U. 2024 poz. 316 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Dz.U. 2023 poz. 2314 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności
Dz.U. 2023 poz. 1626 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
Dz.U. 2023 poz. 1212 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Dz.U. 2023 poz. 711 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2022 poz. 2309 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2022 poz. 893 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2021 poz. 2173 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Dz.U. 2021 poz. 2170 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów
Dz.U. 2021 poz. 1588 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2021 poz. 1080 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 424 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2021 poz. 320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
Dz.U. 2021 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 2021 poz. 67 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
Dz.U. 2021 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
Dz.U. 2020 poz. 2419 obowiązujący Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2083 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Dz.U. 2020 poz. 1744 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości
Dz.U. 2020 poz. 1314 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
Dz.U. 2020 poz. 1313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności
Dz.U. 2020 poz. 1310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
Dz.U. 2020 poz. 935 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2020 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności
Dz.U. 2020 poz. 450 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
Dz.U. 2020 poz. 446 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Dz.U. 2020 poz. 389 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Dz.U. 2018 poz. 573 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Dz.U. 2018 poz. 149 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Dz.U. 2017 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 1483 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Dz.U. 2017 poz. 933 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Dz.U. 2017 poz. 883 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację
Dz.U. 2017 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Dz.U. 2016 poz. 1969 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
Dz.U. 2016 poz. 154 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 2015 poz. 2240 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru
Dz.U. 2015 poz. 2219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru listy wierzytelności
Dz.U. 2015 poz. 2206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych
Dz.U. 2015 poz. 1526 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
Dz.U. 2014 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Dz.U. 2014 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
Dz.U. 2013 poz. 1193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych
Dz.U. 2013 poz. 403 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2012 poz. 1224 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1407 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1189 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 230 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 790 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 904 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 120 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 493 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 552 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. w sprawie zawieszenia na czas trwania stanu wojennego mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 483 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie warunków spłaty długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi oraz o sposobie zaliczania pomocy Skarbu Państwa.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 607 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o obniżeniu oprocentowania niektórych wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne oraz niektórych listów zastawnych i obligacyj.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1938 r. w sprawie oznaczenia listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 249 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 248 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. o spłacie papierami wartościowymi długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 178 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 169 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o ratyfikacji układu z dnia 30 czerwca 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie płatności, związanych z wierzytelnościami finansowymi.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 54 Ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. o spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 569 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie układu z dnia 30 czerwca 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 624 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. o emisji 4,5% obligacyj Banku Akceptacyjnego, spółki akcyjnej.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 543 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie wierzytelności hipotecznych i listów zastawnych towarzystw kredytowych miejskich.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 542 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 507 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 448 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach i warunkach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego oraz o umorzeniu i warunkach spłaty tych wierzytelności.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o ustaleniu listy związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 973 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 841 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 598 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 424 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1933 r. o ustaleniu list związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz nie mogą być przedmiotem postępowania przed urzędami rozjemczemi, przewidzianemi ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 314 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1933 r. w sprawie wykonania konwersji wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz konwersji tych listów zastawnych i obligacyj.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 271 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne, i w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 816 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obiążających gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 listopada 1929 r. o sprostowaniu błędu w tekście polskim Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 534 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany części drugiej § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1015 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o opłatach stemplowych i sądowych w sprawach związanych z przerachowaniem wierzytelności prywatno i publiczno-prawnych.
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 3 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego
M.P. 2019 poz. 713 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2019 r. sygn. akt Kp 2/18
M.P. 1997 nr 78 poz. 750 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 października 1997 r. w sprawie określenia wierzytelności zniesionego Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku wnoszonych jako aport rzeczowy do Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.
M.P. 1997 nr 68 poz. 671 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 22 września 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1932 nr 11 poz. 15 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjetych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1932 r.