Wyszukiwanie

województwa

Liczba znalezionych aktów: 436.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 566 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2023 poz. 2580 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady
Dz.U. 2023 poz. 2579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2023 poz. 1861 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2023 poz. 642 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim
Dz.U. 2023 poz. 572 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2023 poz. 190 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2022 poz. 2094 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2022 poz. 547 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2022 poz. 135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2021 poz. 1834 obowiązujący Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1561 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1038 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2020 poz. 1668 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2020 poz. 771 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2019 poz. 2379 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stawiszyna w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2019 poz. 1571 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1464 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2019 poz. 872 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2018 poz. 1561 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2018 poz. 1000 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 913 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2018 poz. 130 obowiązujący Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
Dz.U. 2017 poz. 2386 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2017 poz. 2234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2017 poz. 2096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2017 poz. 2015 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
Dz.U. 2017 poz. 1734 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2017 poz. 1566 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 1475 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1290 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"
Dz.U. 2017 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 poz. 976 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2017 poz. 935 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 730 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Dz.U. 2016 poz. 486 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2015 poz. 1960 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1890 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Dz.U. 2015 poz. 1392 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 937 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2015 poz. 525 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2014 poz. 1072 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 807 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2014 poz. 379 obowiązujący Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1609 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2013 poz. 645 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 596 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2012 poz. 1276 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2012 poz. 538 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii
Dz.U. 2012 poz. 16 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jarocina w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1582 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1541 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa
Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1151 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2010 nr 57 poz. 356 uchylony Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1391 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1357 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1205 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żelechowa w województwie mazowieckim
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1125 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1115 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szamotuł w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2009 nr 106 poz. 884 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 826 obowiązujący Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 676 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 490 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 14 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ulanowa w województwie podkarpackim
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1111 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 607 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2008 nr 18 poz. 114 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 70 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2008 nr 11 poz. 62 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żmigrodu w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1747 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Lębork w województwie pomorskim
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1746 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kościerzyna w województwie pomorskim
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1575 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kalinowo w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 176 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dzierżoniów w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2007 nr 26 poz. 175 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sycowa w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 83 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziłów w województwie podlaskim
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1285 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1206 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 166 poz. 1183 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2006 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1149 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 314 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cisek w województwie opolskim
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 313 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brzozie w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 312 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2006 nr 44 poz. 311 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1742 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1710 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Solec-Zdrój w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1709 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Pątnów w województwie łódzkim
Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1623 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1457 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 951 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 920 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 914 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łączna w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 913 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 288 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2430 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2374 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ciepielów w województwie mazowieckim
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2171 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2037 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz sposobu ich współdziałania z innymi organami
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1940 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1839 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1760 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt P 20/03
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1423 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1055 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 931 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2004 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1710 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1547 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2003 nr 99 poz. 911 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2003 nr 84 poz. 778 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 722 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2003 nr 34 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2045 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1951 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1852 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1818 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1815 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1806 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1593 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1568 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 922 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 823 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 329 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 140 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1740 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1407 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1244 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 976 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 971 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 872 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 766 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2001 nr 65 poz. 659 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego.
Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 39 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 262 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009 obowiązujący Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 268 obowiązujący Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 160 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na których obszarze wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1192 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 533 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 492 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 443 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 424 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Dz.U. 1999 nr 9 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1191 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1139 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 971 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 919 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 1998 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie podziału nieodpłatnego czasu emisyjnego, przygotowania i emisji oraz informowania o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 631 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 577 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 526 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 492 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na 1998 r. realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie częściowego podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 998 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie sposobu podziału na województwa środków finansowych przeznaczonych na drogi publiczne w 1998 r.
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statusu wojewody i statusu naczelnika gminy.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 240 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1937 r. o odjęciu na obszarze województwa pomorskiego uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 350 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 530 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic województw krakowskiego i lwowskiego.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 325 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic województw: lwowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 719 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic województw lubelskiego i poleskiego.
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie częściowego zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 504 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Krzemieńca i gmin wiejskich w powiecie krzemienieckim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 633 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 632 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 586 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Pionki w powiecie kozienickim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 557 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Lipie, Sienna i Wilkonosza w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 556 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kromołów i Włodawice w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bukowsko i Wolica w powiecie sanockim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siemakowce i Michałcze w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 549 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kurniki i Iwanczany w powiecie zbaraskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 548 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobyłczyna i Sechna w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 547 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kąty i Grodzisk w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1931 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Budy i Zielonagóra w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 718 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamionki w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 715 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zmianie granic województw kieleckiego i warszawskiego.
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 649 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o zmianie granic województw poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Legjonowo w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wielka Klonia w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 323 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rybieniec i o utworzeniu gminy wiejskiej Rybieniec w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Objezierze w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 321 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Suchorzew w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nekla w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 319 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kaszczor w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Zbęchy w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gorzewo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kołatka w powiecie i województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszarów dworskich Gola i Niedźwiady w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszarów dworskich Kierzno i Kierzenko w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 313 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Sadogóra w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 312 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gorzeń i obszaru dworskiego Potulice w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianach granic województwa nowogródzkiego i wileńskiego.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Ojrzanowskie Nowiny w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bolesławice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 289 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Królikowo Nowe w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 288 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Mierzynek i Drzewce w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Łucka w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mała Klonia i Bagienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 257 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Darewo, Lachowicze i Niedźwiedzica w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Rzeszowice w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 255 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Zawonie w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 236 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej "Włochy" w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 217 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Naliboki i Iwaniec w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 216 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Chodów w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Goraj i o zmianie granic gmin wiejskich Frampol i Puszcza Polska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kozowa i Teofipólka w powiecie brzeżańskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin Niwice i Stanisławczyk w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Stare Sioło i Wulka Zapałowska w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wodzisław i Sędziszów w powiecie jędrzejowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lelice i Majki w powiecie płockim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Młodzieszyn i Tułowice w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Konice i Rzegocin w powiecie ropczyckim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kojszówka i Wieprzec w powiecie makowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 561 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1929 r. o zmianie granic gmin Błędów i Belsk w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 560 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Czortków Stary i Rosochacz w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic miasta Bolechowa w powiecie dolińskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 253 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Hawrylak i Obertyn w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 225 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Honczary, Mackiszki i Siedliszcze, utworzeniu gminy wiejskiej Woronowo oraz zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu lidzkiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzeniu gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmianie granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 223 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Michałowo i Zabłociszki oraz zmianie granic gmin wiejskich na obszarze powiatu święciańskiego w województwie wileńskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 209 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bogdanówka w powiecie makowskim, województwie krakowskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Skomielna Czarna w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 208 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pieleszewo w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ciechocino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wawrowice w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Napromek w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowy Glińcz i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej Glińcz w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gubiny w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pawłowo w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Nałęczów i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 166 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tyniec i Opatówek w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Jeziorko i Bąków w powiecie łowickim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Radzików i Helenów w powiecie błońskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błędów i Rykały w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic gminy Mrzezino i obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Witaszyce w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ruszkowo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przekazania wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.
M.P. 2024 poz. 160 obowiązujący Uchwała nr 60/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2024 poz. 105 obowiązujący Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2024 poz. 104 obowiązujący Uchwała nr 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2023 poz. 501 obowiązujący Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego
M.P. 2023 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
M.P. 2022 poz. 1286 obowiązujący Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
M.P. 2022 poz. 1207 obowiązujący Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego
M.P. 2022 poz. 1205 obowiązujący Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
M.P. 2022 poz. 1199 obowiązujący Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
M.P. 2022 poz. 1194 obowiązujący Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
M.P. 2022 poz. 1193 obowiązujący Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2022 poz. 743 obowiązujący Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2022 poz. 742 obowiązujący Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
M.P. 2022 poz. 641 obowiązujący Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego
M.P. 2022 poz. 531 obowiązujący Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego
M.P. 2022 poz. 416 obowiązujący Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
M.P. 2020 poz. 1067 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 262 uchylony Uchwała nr 19/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2020 poz. 248 uchylony Uchwała nr 18/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2019 poz. 1142 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 773 uchylony Uchwała nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2019 poz. 767 uchylony Uchwała nr 80/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2019 poz. 338 uchylony Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 1161 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1003 obowiązujący Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2018 poz. 912 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 908 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 879 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 206 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
M.P. 2017 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
M.P. 2017 poz. 998 obowiązujący Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2017 poz. 545 obowiązujący Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego
M.P. 2017 poz. 544 obowiązujący Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego
M.P. 2017 poz. 543 obowiązujący Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
M.P. 2017 poz. 542 obowiązujący Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego
M.P. 2017 poz. 528 obowiązujący Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
M.P. 2017 poz. 525 obowiązujący Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
M.P. 2017 poz. 522 obowiązujący Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
M.P. 2016 poz. 998 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
M.P. 2015 poz. 733 obowiązujący Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
M.P. 2015 poz. 732 obowiązujący Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
M.P. 2015 poz. 728 obowiązujący Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
M.P. 2015 poz. 719 obowiązujący Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
M.P. 2015 poz. 718 obowiązujący Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
M.P. 2015 poz. 265 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
M.P. 2015 poz. 24 obowiązujący Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2014 poz. 1144 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów nr 234 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego
M.P. 2014 poz. 1096 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie formy obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
M.P. 2014 poz. 1072 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2014 poz. 1070 obowiązujący Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
M.P. 2014 poz. 1069 obowiązujący Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
M.P. 2014 poz. 1068 obowiązujący Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
M.P. 2014 poz. 1067 obowiązujący Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego
M.P. 2014 poz. 1066 obowiązujący Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego
M.P. 2014 poz. 1065 obowiązujący Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego
M.P. 2014 poz. 1062 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego
M.P. 2014 poz. 1061 obowiązujący Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego
M.P. 2014 poz. 834 obowiązujący Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
M.P. 2014 poz. 678 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2014 poz. 674 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2013 poz. 360 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 359 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2012 poz. 922 Obwieszczenie Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r.
M.P. 2012 poz. 289 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 108 poz. 1099 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 59 poz. 579 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
M.P. 2011 nr 58 poz. 578 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
M.P. 2011 nr 56 poz. 567 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
M.P. 2011 nr 55 poz. 566 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
M.P. 2011 nr 52 poz. 561 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
M.P. 2011 nr 51 poz. 560 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
M.P. 2011 nr 49 poz. 549 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
M.P. 2011 nr 40 poz. 451 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
M.P. 2011 nr 38 poz. 425 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
M.P. 2011 nr 37 poz. 424 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
M.P. 2010 nr 73 poz. 924 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 73 poz. 923 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2010 nr 68 poz. 855 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
M.P. 2010 nr 68 poz. 854 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta
M.P. 2010 nr 48 poz. 654 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw
M.P. 2009 nr 81 poz. 1021 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 241 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1020 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 228 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1019 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 227 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1018 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 226 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 32 poz. 477 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. sygn. akt Kp 2/09
M.P. 2008 nr 16 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności
M.P. 2006 nr 84 poz. 851 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 84 poz. 850 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 74 poz. 739 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 72 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 68 poz. 701 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 68 poz. 700 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 68 poz. 699 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
M.P. 2006 nr 66 poz. 678 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2006 nr 66 poz. 677 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 66 poz. 676 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
M.P. 2006 nr 66 poz. 675 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta
M.P. 2005 nr 34 poz. 469 obowiązujący Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005-2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej województw zagrożonych marginalizacją
M.P. 2004 nr 17 poz. 292 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, które zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy województw, według stanu na dzień 1 września 2003 r.
M.P. 2002 nr 52 poz. 734 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 50 poz. 726 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania.
M.P. 2002 nr 48 poz. 706 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 47 poz. 695 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 47 poz. 694 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 39 poz. 609 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 39 poz. 608 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 37 poz. 588 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie.
M.P. 2001 nr 43 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2001 r.
M.P. 2001 nr 20 poz. 325 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw.
M.P. 2001 nr 16 poz. 261 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2001 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 454 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Pomorskiego.
M.P. 2000 nr 22 poz. 453 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego.
M.P. 2000 nr 8 poz. 172 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 543 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Lubuskiego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 542 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 540 uchylony Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.
M.P. 1999 nr 29 poz. 448 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Statutu Województwa Wielkopolskiego.
M.P. 1999 nr 18 poz. 250 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 245 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
M.P. 1998 nr 34 poz. 490 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 1998 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.
M.P. 1998 nr 33 poz. 481 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1998 nr 33 poz. 480 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. ustalająca wytyczne w sprawie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych, dotyczące przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania oraz przekazania protokołów i dokumentów z głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 29 poz. 412 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 29 poz. 410 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 27 poz. 389 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 27 poz. 388 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 14 poz. 219 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1998 r.
M.P. 1997 nr 85 poz. 860 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1998 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 819 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1997 r.