Wyszukiwanie

wykładnia prawa

Liczba znalezionych aktów: 131.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 1064 uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 58 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku
Dz.U. 2011 nr 58 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 924 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 212 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt K. 35/98
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 211 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt SK. 19/98
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 931 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 3/97.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 643 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 347 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 13 w związku z art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 346 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 1 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 324 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 296 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej obwieszczenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie odnoszącym się do ustalenia treści art. 56 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 162 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 414 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 362 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 314 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 304 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 1993 r.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 303 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 218 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r., oraz referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 188 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 19 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1996 nr 20 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 w związku z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1996 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 80 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 15 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 699 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 556 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 28 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 555 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wykładni art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 398 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 42 ust. 1 art. 68 ust. 4 w związku z art. 44 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 397 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 218 § 1 k.p.a. w związku z art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim w związku z art. 17 ust. 4 tej ustawy.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1995 nr 39 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 w związku z art. 78 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 92 w związku z art. 65 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz art. 109 w związku z art. 82 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie wykładni art. 49 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 684 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 551 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 77 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1, art. 86, 90 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1-3 i art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w związku z art. 99 ust. 1 tej ustawy oraz w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, art. 17, 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 550 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 85 i art. 87 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 527 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie wykładni art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 526 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 29 1 i art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 337 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 71 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 305 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wykładni art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym w związku z art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 148 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz art. 54 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 21 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Dz.U. 1994 nr 13 poz. 48 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 480 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 457 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 25 ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 81 ust. 5 pkt 4 tejże ustawy w związku z art. 189 k.k.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 308 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie wykładni art. 114 ust. 2 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 27a Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2, art. 3 i art. 1 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 126 obowiązujący Uchwała Pełnego Składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 103 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 41 w związku z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz art. 23a Kodeksu karnego.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 59 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1993 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 487 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 2 i 8 ustawy z dnia 29 września 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 442 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie wykładni art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 404 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wykładni art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1992 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1992 r. w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 80 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie wykładni art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie wykładni art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 507 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 456 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 407 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wykładni art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 399 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 395 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 125 w związku z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 364 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 sierpnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 8 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie wykładni art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 88 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie wykładni art. 16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 45 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 396 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 395 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 1990 r. w sprawie wykładni przepisu art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 384 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 19 ust. 7 pkt 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 189 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
M.P. 1998 nr 4 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.
M.P. 1989 nr 33 poz. 260 obowiązujący Uchwała Połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1989 r. zawierająca wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa niegospodarności.
M.P. 1989 nr 1 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach rękojmi i gwarancji.
M.P. 1988 nr 28 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 59 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, w związku z art. 1, 46 i 47 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
M.P. 1988 nr 18 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1988 r. uchylająca uchwałę z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1988 nr 6 poz. 60 akt jednorazowy Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty.
M.P. 1985 nr 32 poz. 217 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1985 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 177 ust. 1 ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1985 nr 24 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie wytycznych dotyczących wykładni art. 45 Kodeksu pracy i praktyki sądowej stosowania tego przepisu w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
M.P. 1984 nr 15 poz. 102 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1981 nr 16 poz. 125 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 czerwca 1981 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o radach narodowych.
M.P. 1980 nr 8 poz. 33 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1980 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "organ właściwy" i "sąd" użytych w ratyfikowanej przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami.
M.P. 1979 nr 19 poz. 113 Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1979 r. w sprawie czuwania nad zgodnością prawa z Konstytucją oraz ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.
M.P. 1978 nr 33 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 października 1978 r. w sprawie ustalenia wykładni przepisów ustawowych o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
M.P. 1977 nr 28 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. w sprawie ustalenia wykładni Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.
M.P. 1971 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie wykładni i stosowania ustaw karnych dotyczących warunkowego umorzenia postępowania.
M.P. 1957 nr 2 poz. 11 Uchwała Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 26 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1950 nr 123 poz. 1515 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 11 listopada 1950 r. w przedmiocie wykładni i ustalenia zasad stosowania art. 8 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz.U.R.P. Nr 50, Poz 459) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań (Dz.U.R.P. Nr 50, Poz 461).