Wyszukiwanie

wymiar sprawiedliwości

Liczba znalezionych aktów: 254.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1053 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 217 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2021 poz. 490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 52 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 460 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości
Dz.U. 2016 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 499 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 1091 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1029 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2274 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 377 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1449 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1071 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 966 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 31/01.
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 924 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 21 poz. 206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 662 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 945 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 311 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 750 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 700 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 697 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 692 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 691 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad sądami wojskowymi.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie aplikantów w sądach wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie zasad odbywania stażu asesorskiego asesorów sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 607 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 604 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1998 nr 80 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 482 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 468 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych.
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 367 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 746 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1994 nr 19 poz. 70 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 1994 nr 13 poz. 48 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 601 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie wykładni art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 357 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, I prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 93 uchylony Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1984 r. w sprawie należności przysługujących społecznym kuratorom rodzinnym i społecznym kuratorom dla osób dorosłych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1975 nr 42 poz. 218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 107 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca ustawę o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie o komornikach.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 120 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1957 nr 49 poz. 240 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk oraz zarządu zakładów dla nieletnich.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 44 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie ratyfikowania międzynarodowego porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę i inne państwa protokółu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 340 wygaśnięcie aktu Protokół międzynarodowy, podpisany w Genewie dnia 14 września 1929 r., dotyczący rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1932 r. o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 147 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1929 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie strzyżowskim, w okręgu sądu okręgowego w Rzeszowie.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. w sprawie ustanowienia w m. st. Warszawie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 411 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lipca 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w tytule Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Polską a Czechosłowacją.
Dz.U. 1925 nr 61 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 354 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 r. w sprawie wykonania postanowień wersalskiego traktatu pokojowego o Mieszanym Trybunale Rozjemczym.
Dz.U. 1923 nr 97 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 września 1923 r. o odszkodowaniu za utratę zarobku asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 53 poz. 365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1923 r. w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1923 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 42 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1923 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1923 r. w przedmiocie liczenia czasu służby urzędnikom i profesorom szkół akademickich w wypadkach przejścia ich do służby sędziowskiej lub prokuratorskiej.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 763 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej i nowel do tej ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. i z dnia 7 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1922 r. w przedmiocie mianowania oraz wynagrodzenia sędziów komisoryjnych i podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 26 poz. 214 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej i noweli do tej ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 597 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 września 1921 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 588 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 września 1921 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia sędziów i podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych oraz zastępców podprokuratorów przy sądach powiatowych.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 432 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji protokułu podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 roku.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 351 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 612 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Sprawiedliwości i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w celu wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1918 nr 23 poz. 76 Dekret w przedmiocie objęcia zarządu wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim.
M.P. 2010 nr 96 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. nr 1131-38-2010 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2010 nr 74 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-21-10 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2010 nr 44 poz. 621 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. nr 1131-14-2010 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2008 nr 22 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2008 r. nr 1130-4-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2008 nr 22 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. nr 1130-3-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 47 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 112-5-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 47 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 112-4-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 37 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr 112-3-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 37 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2006 r. nr 112-2-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 30 poz. 320 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. nr 112-1-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 10 poz. 127 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2006 r. nr 113-3-06 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2005 nr 83 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. nr 112-19-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 83 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. nr 112-18-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 70 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. nr 112-17-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 70 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2005 r. nr 112-16-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 6 poz. 79 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2005 r. nr 112-2-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 6 poz. 78 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2005 r. nr 112-1-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 56 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr 112-13-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 56 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr 112-12-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 43 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2004 r. nr 113-32-04 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 42 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2004 r. nr 112-9-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 42 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2004 r. nr 112-8-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 36 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr 112-7-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 5 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. nr 112-17-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 2 poz. 21 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. nr 112-13-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 35 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. nr 112-6-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 12 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. nr 112-2-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 2 poz. 14 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. nr 112-12-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2002 nr 37 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-9-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 26 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. nr 112-5-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 5 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2002 r. nr 112-1-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. nr 112-19-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. nr 112-17-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2001 r. nr 112-11-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 16 poz. 254 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr 113-3-01 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1998 nr 36 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1998 r. o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1995 nr 9 poz. 117 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1993 nr 52 poz. 481 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 13 poz. 100 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 12 poz. 83 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1991 nr 38 poz. 275 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 30 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1990 nr 33 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne.
M.P. 1990 nr 25 poz. 190 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1990 nr 13 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1989 nr 24 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1989 nr 5 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1989 nr 4 poz. 40 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1989 nr 4 poz. 37 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
M.P. 1989 nr 4 poz. 36 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1988 nr 28 poz. 247 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 38 poz. 324 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 6 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 6 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1985 nr 43 poz. 275 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1985 nr 19 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1978 nr 32 poz. 119 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1968 nr 40 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
M.P. 1966 nr 44 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
M.P. 1960 nr 54 poz. 260 uchylony wykazem Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany systemu wynagradzania pracowników, zatrudnionych w warsztatach szkolnych szkół zawodowych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
M.P. 1956 nr 62 poz. 745 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia wzoru umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych, schronisk i zarządu zakładów dla nieletnich.
M.P. 1956 nr 19 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Nr 102 Prezydium Rządu z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.