Wyszukiwanie

zasiłek dla bezrobotnych

Liczba znalezionych aktów: 155.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2017 poz. 1065 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2016 poz. 645 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2015 poz. 149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2014 poz. 1189 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2013 poz. 699 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2013 poz. 674 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1174 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1118 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 793 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 207 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2260 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1366 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1106 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1105 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 384 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1998 nr 90 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 687 uchylony Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 459 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 134 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie.
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 516 uchylony Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 394 uchylony Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 84 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 106 poz. 457 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznawania zasiłku.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1933 r. o świadczeniach z powodu braku pracy dla pracowników umysłowych.
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 136 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 41 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 7 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie: śląskiem i kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie warunków, uprawniających robotników zatrudnionych we Francji, Belgji, Czechosłowacji, Austrji, Rumunji oraz na obszarze W. M. Gdańska do zasiłków przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 259 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwa Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu.
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Spółka Akcyjna w Zawierciu".
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie, "Fortuna Nowa" - Fabryka Cukierków i Pomadek K. Audykiewiczowa we Lwowie.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elewator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych Sp. Akc. w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Gotthard" w Chebziu, "Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnowskich Górach, "Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. w Katowicach II, "Smoschewer i Sp." - Sp. z ogr. odp. - Tow. dla Przemysłu Kolejowego w Katowicach, "Polskie Tow. Elektryczne" Sp. Akc. w Katowicach.
Dz.U. 1931 nr 5 poz. 26 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych, Sp. Akc w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Gotthard" w Chebziu, "Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnowskich Górach, "Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. w Katowicach II.
Dz.U. 1931 nr 5 poz. 25 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie.
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików Sp. Akc." oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żelaza i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki".
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom "Częstochowskich Zakładów Włókienniczych - Stradom" oraz zakładu pracy "Warta".
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 395 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom hut: "Laura", "Silesia", "Bismark i Falva", "Królewska i Laura", "Hubertus", "Hohenlohe", "Pokój", "Marta", "Baildon" i "Królewska".
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1930 r. w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą do zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1927/28 r.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 158 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie przedłużenia okresu zasiłkowego, wskazanego w ustępie 4 art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia w sezonie martwym 1927-1928 r.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zawieszenia w stosunku do pracowników umysłowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz przedłużenia do 26 tygodni okresu zasiłkowego.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1926 r. w sprawie terminu zgłaszania przez pracowników umysłowych prawa do świadczeń z funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 maja 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Spraw Wojskowych, Kolei i Robót Publicznych o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1920 nr 3 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zasiłków dla bezrobotnych.
M.P. 2023 poz. 496 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2022 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2021 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2019 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2018 poz. 475 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2014 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2013 poz. 391 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2012 poz. 323 Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2011 nr 42 poz. 465 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2011 nr 39 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2010 nr 41 poz. 595 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2010 nr 41 poz. 594 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2009 nr 33 poz. 494 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2008 nr 33 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2007 nr 29 poz. 326 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2006 nr 30 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2005 nr 17 poz. 291 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2004 nr 10 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2003 nr 40 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2002 nr 35 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2001 nr 27 poz. 448 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2001 nr 6 poz. 103 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2000 nr 25 poz. 526 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2000 nr 14 poz. 306 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2000 nr 6 poz. 149 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 36 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 26 poz. 406 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 18 poz. 249 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 6 poz. 71 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 42 poz. 604 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 26 poz. 381 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 15 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1998 nr 5 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 82 poz. 804 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 50 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 30 poz. 292 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1997 nr 8 poz. 62 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 64 poz. 594 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 30 poz. 319 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 19 poz. 230 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 10 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
M.P. 1994 nr 57 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.
M.P. 1992 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1990 nr 12 poz. 94 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
M.P. 1931 nr 95 poz. 145 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
M.P. 1931 nr 69 poz. 112 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1931 nr 42 poz. 70 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1931 nr 19 poz. 33 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 19 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 295 poz. 415 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłożenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 279 poz. 382 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1930 r. , wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 243 poz. 327 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypodek bezrobocia
M.P. 1930 nr 221 poz. 303 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
M.P. 1930 nr 198 poz. 282 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 170 poz. 257 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 154 poz. 234 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 110 poz. 160 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 93 poz. 137 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 74 poz. 114 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 48 poz. 79 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków, na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
M.P. 1930 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia