Wyszukiwanie

prawa człowieka

Liczba znalezionych aktów: 113.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1725 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Dz.U. 2023 poz. 970 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2023 poz. 265 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2022 poz. 1435 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2022 poz. 643 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2022 r. sygn. akt K 7/21
Dz.U. 2021 poz. 1880 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2021 poz. 1879 obowiązujący Protokół nr 15 zmieniający konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2021 poz. 149 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2020 poz. 2156 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2020 poz. 627 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2019 poz. 2413 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka
Dz.U. 2018 poz. 2179 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2018 poz. 75 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Dz.U. 2017 poz. 1928 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2017 poz. 1153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2017 poz. 958 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2016 poz. 2208 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r. sygn. akt K 45/14
Dz.U. 2016 poz. 1219 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2015 poz. 2147 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15
Dz.U. 2015 poz. 962 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2015 poz. 961 obowiązujący Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2015 poz. 763 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2014 poz. 1815 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2014 poz. 892 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
Dz.U. 2014 poz. 891 obowiązujący Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
Dz.U. 2014 poz. 513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi
Dz.U. 2014 poz. 333 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie klęski żywiołowej
Dz.U. 2013 poz. 333 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Dz.U. 2013 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.
Dz.U. 2013 poz. 177 obowiązujący Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.
Dz.U. 2012 poz. 1333 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku
Dz.U. 2012 poz. 1170 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
Dz.U. 2012 poz. 1169 obowiązujący Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
Dz.U. 2012 poz. 802 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1320 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 964 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 588 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r.
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 587 obowiązujący Protokół Nr 14 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 108 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 107 obowiązujący Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 626 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 160 obowiązujący Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2485 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętego dnia 6 października 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2484 obowiązujący Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2389 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2219 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1084 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1124 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1123 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 535 obowiązujący Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Londynie dnia 6 maja 1969 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzonej w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 238 obowiązujący Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 4 i Protokołu nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., oraz Protokołu nr 2 do powyższej Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 177 uchylony Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 176 uchylony Protokół nr 2 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Strasburgu dnia 6 maja 1963 r.
Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175 obowiązujący Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Afganistanu oraz Trynidadu i Tobago w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. dotyczące przystąpienia Jamajki, Ugandy i Argentyny do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1938 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie stosowania na terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r. dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia kolonji (i protektoratu) Gambija, protektoratu Uganda i terytorjum mandatowego Tanganaika do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r., i do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 770 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-niemieckiego dotyczącego praw członków i urzędników Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisanego w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 769 wygaśnięcie aktu Polsko-niemiecki układ w przedmiocie praw członków i urzędników wspólnego Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich, podpisany w Warszawie dnia 23 lutego 1924 r.
M.P. 2023 poz. 1409 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
M.P. 2023 poz. 1036 obowiązujący Zarządzenie nr 392 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
M.P. 2023 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2022 poz. 367 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie
M.P. 2021 poz. 207 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
M.P. 2021 poz. 109 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego
M.P. 2020 poz. 1103 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2020 poz. 999 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2020 poz. 749 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi
M.P. 2019 poz. 906 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów
M.P. 2018 poz. 640 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach z przyczyn politycznych
M.P. 2017 poz. 609 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet
M.P. 2016 poz. 413 obowiązujący Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji
M.P. 2016 poz. 280 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko - deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
M.P. 2016 poz. 262 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko
M.P. 2015 poz. 515 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. "In memoriam"
M.P. 2015 poz. 262 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w związku z tragiczną śmiercią Borysa Niemcowa
M.P. 2014 poz. 1073 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka
M.P. 2012 poz. 144 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś
M.P. 2010 nr 10 poz. 85 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi
M.P. 2009 nr 78 poz. 962 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy
M.P. 2009 nr 73 poz. 918 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2009 nr 1 poz. 1 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
M.P. 2008 nr 97 poz. 828 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach
M.P. 2007 nr 19 poz. 227 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej
M.P. 2007 nr 19 poz. 226 obowiązujący Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. w 30. rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
M.P. 2007 nr 15 poz. 155 obowiązujący Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina
M.P. 2006 nr 24 poz. 268 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie łamania na Białorusi praw człowieka i obywatela
M.P. 2006 nr 9 poz. 119 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
M.P. 2004 nr 39 poz. 679 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi
M.P. 2004 nr 23 poz. 402 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2003 nr 34 poz. 437 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez władze Republiki Kuby
M.P. 2001 nr 32 poz. 526 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w związku z atakiem terrorystycznym, który nastąpił 11 września 2001 r. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
M.P. 2001 nr 29 poz. 489 obowiązujący Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z narodem tybetańskim.
M.P. 1996 nr 54 poz. 486 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1996 r. w sprawie zakończenia wojny w Czeczenii.