Wyszukiwanie

ubytki naturalne

Liczba znalezionych aktów: 67.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1526 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2013 poz. 1086 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 356 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1992 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.
M.P. 1989 nr 23 poz. 179 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym.
M.P. 1989 nr 5 poz. 55 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16 stycznia 1989 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych środkami transportu samochodowego.
M.P. 1987 nr 33 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 października 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych na niektóre artykuły rolno-spożywcze podczas przechowywania.
M.P. 1987 nr 20 poz. 174 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym.
M.P. 1987 nr 13 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania.
M.P. 1987 nr 12 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1987 nr 10 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.
M.P. 1987 nr 10 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.
M.P. 1987 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów rolno-spożywczych podczas przechowywania.
M.P. 1987 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Komunikacji z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw płynnych powstających podczas składowania, przyjmowania i wydawania oraz w transporcie samochodowym.
M.P. 1986 nr 30 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 5 września 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych cementu luzem przy załadunku i rozładunku oraz wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania.
M.P. 1986 nr 25 poz. 176 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym.
M.P. 1985 nr 30 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 16 września 1985 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych importowanych rud żelaza, manganu i chromu.
M.P. 1985 nr 24 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Komunikacji z dnia 12 lipca 1985 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych nawozów sztucznych w procesie składowania i w transporcie samochodowym.
M.P. 1983 nr 42 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1983 r. w sprawie zasad opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych oraz stałego doskonalenia metodyki ustalania wysokości ubytków w gospodarce magazynowej i transporcie.
M.P. 1983 nr 30 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych.
M.P. 1982 nr 11 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych kruszyw budowlanych oraz cementu luzem.
M.P. 1982 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.
M.P. 1980 nr 13 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 kwietnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1980 nr 9 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 6 marca 1980 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych materiałów budowlanych.
M.P. 1979 nr 16 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1979 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas chłodzenia i przechowywania w magazynach chłodzonych.
M.P. 1978 nr 30 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1978 nr 21 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Komunikacji z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów importowanych w transporcie kolejowym.
M.P. 1978 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 stycznia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego i innych podobnych artykułów podczas przechowywania w magazynach.
M.P. 1977 nr 35 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 24 grudnia 1977 r. w sprawie norm ubytków naturalnych zboża i innych nasion oraz przetworów zbożowych w transporcie samochodowym oraz wodnym śródlądowym.
M.P. 1977 nr 14 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 maja 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1975 nr 30 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 25 września 1975 r. w sprawie norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.
M.P. 1973 nr 3 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1972 nr 35 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1972 nr 31 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1971 nr 6 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 stycznia 1971 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych.
M.P. 1969 nr 49 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1968 nr 45 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 października 1968 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych rozpuszczalnika acetonowego "H", węgla drzewnego z drewna liściastego, smoły z drewna iglastego oraz świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, dzikiej róży i kurki.
M.P. 1968 nr 21 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 maja 1968 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków przemysłowych i skrobi ziemniaczanej podczas przechowywania w zakładach przemysłu rolnego i spożywczego.
M.P. 1967 nr 42 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 10 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych ziarna zbóż podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1967 nr 36 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 21 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.
M.P. 1967 nr 22 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.
M.P. 1966 nr 24 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie ustalenia normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.
M.P. 1966 nr 22 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.
M.P. 1966 nr 20 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach przyzakładowych zakładów przemysłu mięsnego oraz wydawania z tych chłodni.
M.P. 1964 nr 74 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 października 1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1963 nr 61 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 lipca 1963 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących norm ubytków naturalnych dla niektórych artykułów chemicznych.
M.P. 1962 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie norm zaników spirytusu w gorzelniach rolniczych.
M.P. 1960 nr 15 poz. 69 Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 stycznia 1960 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas przeładunku w elewatorach portowych.
M.P. 1959 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie norm ubytków naturalnych produktów i surowców naftowych.
M.P. 1958 nr 14 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.
M.P. 1956 nr 70 poz. 860 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 7 lipca 1956 r. w sprawie norm ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1956 nr 63 poz. 749 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 lipca 1956 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych owoców cytrusowych przy przewozie w transporcie drogowym.
M.P. 1956 nr 56 poz. 618 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 19 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych suchego lodu w magazynowaniu.
M.P. 1956 nr 50 poz. 569 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania norm ubytków naturalnych na celulozę odpadkową i ścier luzem za obowiązujące w resorcie Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
M.P. 1954 nr 44 poz. 632 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących norm ubytków naturalnych dla niektórych artykułów chemicznych.
M.P. 1952 nr 104 poz. 1619 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 1952 r. w sprawie ustalenia dopuszczalnej normy stłuczki przy oprawie szkieł okularowych w warsztatach przysklepowych handlu uspołecznionego oraz w warsztatach spółdzielni pracy.