Wyszukiwanie

radni

Liczba znalezionych aktów: 82.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 2309 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2021 poz. 1975 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
Dz.U. 2021 poz. 1974 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2019 poz. 512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2019 poz. 511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2018 poz. 1280 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1281 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 9 poz. 62 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyborów do Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska w województwie podkarpackim
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1076 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt K 41/04
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 280 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1806 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 140 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 512 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miasta Obrzycko.
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 416 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Niemodlinie.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Morągu.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 799 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 710 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 564 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Głuszycy.
Dz.U. 2000 nr 33 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Korszach.
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 959 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 893 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 770 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1998 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 35 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 1998 r. - sygn. akt K. 5/97
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez zakłady pracy zwolnień radnym i członkom komisji rady narodowej, nie będącym radnymi - dla wykonania ich zadań.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 481 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 480 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 96 Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o odroczeniu wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu.
M.P. 2024 poz. 131 obowiązujący Uchwała nr 29/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2019 poz. 8 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023
M.P. 2018 poz. 935 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
M.P. 2018 poz. 848 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2014 poz. 838 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
M.P. 2011 nr 9 poz. 87 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014
M.P. 2011 nr 9 poz. 86 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2010-2014
M.P. 2011 nr 9 poz. 85 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 92 poz. 1066 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 84 poz. 997 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. i ogłoszenia wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2010 nr 80 poz. 976 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 80 poz. 975 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 73 poz. 927 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 73 poz. 926 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
M.P. 2010 nr 73 poz. 924 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2010 nr 73 poz. 923 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 84 poz. 850 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 79 poz. 791 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 72 poz. 717 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2002 nr 45 poz. 675 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalania wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 41 poz. 641 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wzoru potwierdzenia zgłoszenia i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.
M.P. 2002 nr 39 poz. 609 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 39 poz. 608 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
M.P. 1998 nr 33 poz. 481 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1998 nr 29 poz. 411 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego.
M.P. 1995 nr 62 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wzorów zgłoszenia kandydata i listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1994 nr 28 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania, protokołów wyników wyborów oraz zaświadczenia o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1988 nr 21 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie ustanowienia odznaki przewodniczącego rady narodowej oraz określenia wzoru legitymacji przewodniczącego rady narodowej i legitymacji radnego.
M.P. 1988 nr 11 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia sposobu organizacji zebrań obywateli oraz sposobu wysuwania przez te zebrania osób proponowanych na kandydatów na radnych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 94 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci kolegiów wyborczych, wzorów protokołów przyjęcia zgłoszeń osób wysuniętych na kandydatów na radnych, wzorów list wyborczych oraz zasad przechowywania dokumentacji kolegiów wyborczych.
M.P. 1988 nr 10 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1984 nr 5 poz. 39 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1981 nr 7 poz. 56 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie niektórych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji przewodniczących rad narodowych i radnych.
M.P. 1980 nr 8 poz. 34 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 marca 1980 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Radnego oraz Insygnium Przewodniczącego Rady Narodowej.
M.P. 1980 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1976 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1955 nr 25 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie trybu odwołania i wyboru radnych gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1662 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów oraz diet dla radnych i członków komisji rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1659 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ślubowania radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.
M.P. 1932 nr 72 poz. 98 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie rozwiązania rady miejskiej miasta Rakoniewic.