Wyszukiwanie

stan techniczny

Liczba znalezionych aktów: 21.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 917 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów
Dz.U. 2019 poz. 1825 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów
Dz.U. 2019 poz. 448 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służb
Dz.U. 2015 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego
Dz.U. 2013 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2013 poz. 495 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2012 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
Dz.U. 2012 poz. 235 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2012 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2006 nr 47 poz. 343 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów
Dz.U. 2003 nr 117 poz. 1108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.
M.P. 2021 poz. 420 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1176 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 1995 nr 63 poz. 695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 października 1995 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tym dokumentów.
M.P. 1969 nr 51 poz. 402 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 1 grudnia 1969 r. uchylające zarządzenie w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych.
M.P. 1966 nr 67 poz. 321 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów śmigłowce i ich części.
M.P. 1960 nr 18 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 23 stycznia 1960 r. w sprawie zapewnienia należytego stanu technicznego budowli wodnych oraz urządzeń piętrzących i upustowych na zbiornikach retencyjnych przeciwpowodziowych.