Wyszukiwanie

umowy gospodarcze

Liczba znalezionych aktów: 656. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 651 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
Dz.U. 2022 poz. 650 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.
Dz.U. 2021 poz. 956 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.
Dz.U. 2019 poz. 949 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2019 poz. 948 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2019 poz. 624 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2019 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.
Dz.U. 2019 poz. 291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2019 poz. 6 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.
Dz.U. 2019 poz. 4 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
Dz.U. 2017 poz. 1131 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.
Dz.U. 2017 poz. 603 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r.
Dz.U. 2017 poz. 3 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.
Dz.U. 2015 poz. 2012 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2013 poz. 1283 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2013 poz. 1259 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej postanowień tytułu V Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.
Dz.U. 2013 poz. 1258 obowiązujący Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzony w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.
Dz.U. 2012 poz. 218 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 302 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1453 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 868 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 867 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 589 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 207 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzona w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 813 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 762 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 889 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1998 w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Załączników A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 888 obowiązujący Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1998 nr 119 poz. 773 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 657 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Wilnie dnia 8 maja 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 1 do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 342 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 14 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1998 nr 14 poz. 61 obowiązujący Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 154 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 640 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 639 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzona w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 638 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), zawartej przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 637 wygaśnięcie aktu Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzona w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 468 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 467 obowiązujący Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 567 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz.563 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 561 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 549 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 548 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 547 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 545 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 543 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 września 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 28 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 336 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodową Korporacją Finansową.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 221 Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 220 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 218 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji sporządzona w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 48 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1989 r. o przyjęciu załączników E.3, E.4, F.5, F.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzonej w Moskwie dnia 14 października 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 212 obowiązujący Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 1987 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r., przyjętych w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 78 wygaśnięcie aktu Poprawki do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. przyjęte w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 76 obowiązujący Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzonej w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 148 obowiązujący Konwencja o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzona w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 36 obowiązujący Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1983 r. o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1982 r. o przyjęciu załącznika A-1 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego formalności celnych poprzedzających złożenie zgłoszenia celnego.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1982 r. o przyjęciu załącznika D-3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego kontroli dokumentów stwierdzających pochodzenie towarów.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji, sporządzonego w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 116 obowiązujący Porozumienie o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji sporządzone w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia za granicą.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia w kraju przywozu.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 119 obowiązujący Konwencja o ochronie fok antarktycznych, sporządzona w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 38 obowiązujący Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Akcie sztokholmskim zmieniającym Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonym w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzonego w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 68 obowiązujący Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzone w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzonego w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 66 obowiązujący Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzone w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa Węgierskiej Republiki Ludowej, Nowej Zelandii i Maroka w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwartej do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 132 obowiązujący Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1978 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Kuby, Islandii i Tonga w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24 obowiązujący Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 3 września 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie z dnia 20 grudnia 1962 roku w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 18 obowiązujący Protokół zmieniający Porozumienie z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzony w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia w sprawie stosowania konwencji do wysp Faroe i Grenlandii.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Tanzanię, Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Katar Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Umowie dotyczącej przewozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Syrii i Włoch do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na księstwo Liechtenstein.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Belgię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Kuby Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 212 uznany za uchylony Konwencja o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzona w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Mauritius Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Dahomeju do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz do Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali i Tunezji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 188 uchylony Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzona w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz przystąpienia Fidżi do Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Etiopii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonego w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 143 obowiązujący Porozumienie o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzone w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 37 wygaśnięcie aktu Konwencja o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisana w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 220 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie potwierdzenia uczestnictwa i wypowiedzenia przez Fidżi Konwencji o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 171 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Arabskiej Republiki Libijskiej oraz uczestnictwa Fidżi i Barbadosu w Umowie dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i Francji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 48 obowiązujący Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., i wypowiedzenia przez Hiszpanię załącznika C do tej konwencji.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Tunezji do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 133 obowiązujący Konwencja w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzona w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie członkostwa terytorium Saint Pierre i Miquelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 33 obowiązujący Umowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzona w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i Portugalii do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec i Bułgarii w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 263 obowiązujący Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wystąpienia Nikaragui z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. dotyczące przystąpienia Japonii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 190 obowiązujący Porozumienie w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzone w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie stosowania do wysp Bahama Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 84 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1971 r. dotyczące sprostowania błędu w oświadczeniu rządowym w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Federalnej Republiki Kamerunu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1970 nr 23 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1970 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną i Holandię Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1970 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1970 nr 5 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1970 r. dotyczące przystąpienia Ugandy do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 33 poz. 280 obowiązujący Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Mauritiusa do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 242 obowiązujący Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 240 obowiązujący Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 238 obowiązujący Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1969 nr 29 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 24 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Nigeru Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Liechtenstein, Zambię i Malajzję Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1969 r. dotyczące uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 2 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Botswany i Zambii w Międzynarodowym porozumieniu o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanym w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Iranu do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Sierra Leone Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r., oraz wystąpienia Hondurasu z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Izraela i Singapuru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1968 nr 34 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Iranu do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Panamy i Botswany do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1968 nr 11 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 223 obowiązujący Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., oraz uczestnictwa Malty w tych konwencjach.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 137 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Portugalii i Singapuru w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. dotyczące przystąpienia Australii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie akceptacji przez Luksemburg i Meksyk Poprawki Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Hongkongu i Malty w Protokole o klauzulach arbitrażowych, sporządzonym w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie przystąpienia Jamajki i Jordanii do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1966 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1966 r. w sprawie złożenia przez Chile i Turcję dokumentów akceptacyjnych Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r., zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 15 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1966 r. dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Rwandy w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1965 r. dotyczące przystąpienia Portugalii i Danii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1965 r. dotyczące przystąpienia Kuby do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy, Kenii i Rwandy w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 269 obowiązujący Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu opakowań sporządzona w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1965 r. dotyczące przystąpienia Turcji do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Japonii w Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i w Protokole, podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającym powyższą konwencję.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii w Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270 obowiązujący Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii i Kamerunu w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej Konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 27 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r., zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1964 r. w sprawie przystąpienia Somali do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 22 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1964 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące przystąpienia Algierii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Algierii i Jamajki w Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1963 r. dotyczące przystąpienia Kamerunu do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r., oraz uczestnictwa Cypru i Cejlonu w tej Konwencji.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. zmieniającego powyższą konwencję.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej, Algierii i Cypru do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj i Boliwię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago oraz Republiki Rwanda do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby i Republiki Libanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki i Królestwa Burundi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie przystąpienia Rumunii, Finlandii, Nowej Zelandii, Ekwadoru i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Yorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 337 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Grecji, Republiki Malgaskiej i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu krajów w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 8 października 1921 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie czasowego przewozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1962 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Kolumbii i Mauretanii w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Wielkiej Brytanii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1936 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41 obowiązujący Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Finlandii, Grecji i Niemieckiej Republiki Federalnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 340 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Jugosławii i Grecji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 280 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 216 obowiązujący Akt Końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie formalności celnych dotyczących czasowego przywozu prywatnych motorowych pojazdów drogowych i turystyki, Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki, Protokół dodatkowy do tej Konwencji odnoszący się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1961 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 98 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 80 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 78 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie weterynarii podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 331 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Holandię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Sierra Leone i Hong Kongu Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1960 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych artykułów Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Szwajcarię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Federalnej i Gwinei w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 221 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego podpisana w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji i Węgier do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 199 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 197 uznany za uchylony Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej podpisany w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 październiku 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 414 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Iran Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 412 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 66 poz. 410 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1959 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 359 wygaśnięcie aktu Konwencja celna w sprawie pojemników wraz z Protokołem, podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 358 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 60 poz. 357 obowiązujący Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych wraz z Protokołem, podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1959 nr 54 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1959 r. dotyczące zmian wprowadzonych do artykułu 7 paragraf 2 Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 41 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1959 r. dotyczące przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 39 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Gwinei do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 34 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1959 r. w sprawie przystąpienia Albanii, Federacji Malajskiej, Arabii Saudyjskiej i Nikaragui do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 30 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. oraz w sprawie przystąpienia przez Włochy do tej Konwencji.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 24 obowiązujący Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisana w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 2 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. dotyczące przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Irlandię Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1957 nr 23 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1957 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1957 nr 21 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1957 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych postanowień Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 308 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 1955 r. o sprostowaniu błędów w tekstach angielskim i francuskim Załącznika do oświadczenia rządowego z dnia 11 marca 1955 r. dotyczącego wejścia w życie zrewidowanych postanowień do Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1955 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie wejścia w życie zrewidowanych postanowień do konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Boliwii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1953 r. w sprawie odroczenia stosowania niektórych postanowień konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 21 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. w sprawie wejścia w życie konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie przystąpienia Syrii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji, dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 444 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię układu paryskiego z dnia 31 maja 1937 roku wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku, w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador, Danię, Haiti i Holandię konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Tailand zrewidowanej międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Węgry konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1951 r. w sprawie uznania przez Indonezję za wiążące dla siebie Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów oraz Porozumienia w Neuchatel o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię i Austrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie rozciągnięcia powyższego Porozumienia na zamorskie terytoria holenderskie.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Księstwo Liechtenstein i Grecję Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz przystąpienia Strefy Międzynarodowej Tangeru do powyższego Porozumienia i Republiki Dominikańskiej do załączonych do niego Protokółów.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 407 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz kolonii hiszpańskich do powyższej Konwencji i do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokółu podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w przedmiocie zmiany Układu londyńskiego z dnia 27 lipca 1946 r. o patentach niemieckich.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 368 wygaśnięcie aktu Protokół dotyczący Układu międzynarodowego zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich, podpisany w Londynie dnia 17 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Syrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie sprostowania daty ratyfikacji powyższego Porozumienia przez Luksemburg.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 227 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w sprawie zmiany układu o patentach niemieckich, podpisanego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry, Holandię i Irlandię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., jak również rozciągnięcia tego Porozumienia na Cejlon.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, wraz z Protokółem końcowym oraz dodatkowym Protokółem końcowym, podpisanych w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 115 wygaśnięcie aktu Porozumienie o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, wraz z protokołem końcowym oraz dodatkowym protokołem końcowym, podpisane w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 59 wygaśnięcie aktu Układ o patentach niemieckich zawarty w Londynie dnia 21 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 449 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji porozumienia międzynarodowego o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 447 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do układu w sprawie patentów niemieckich, podpisanego w Londynie, dnia 27 lipca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1947 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Syrii i Libanu do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., i do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1947 r. o złożeniu aktu ratyfikacyjnego Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 359 obowiązujący Konwencja w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisana w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 61 poz. 338 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 września 1946 r. o ratyfikacji konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 7 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji układów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods w dniu 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1939 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 357 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Birmanii do protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 172 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisana w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 155 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 108 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 60 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 5 również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o umowach zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1939/40.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 43 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie polskim porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 14 grudnia 1928 r., dotyczącej statystyk gospodarczych.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 655 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 552 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego.
Dz.U. 1938 nr 62 poz. 478 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie wypowiedzenia przez Estonię i Irlandię konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 422 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1938 r. w sprawie uchylenia przez Holandię w stosunku do Królestwa w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowaniu protokołu z dnia 24 września 1923 r., o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Terytorium Tanganyiki do konwencji związkowej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 264 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r. dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 20 lutego 1937 r. w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie umów zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1938/39.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 63 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji międzynarodowej umowy, dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 1 poz. 2 Ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. o zmianie warunków dzierżawy Państwowego Monopolu Zapałczanego.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Indie dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 610 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 427 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 395 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 394 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 393 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 392 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 391 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji porozumień w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r. oraz dnia 30 kwietnia 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 389 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 383 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r. oraz do protokołu dodatkowego z dnia 8 lutego 1935 r. i do protokołu dodatkowego z dnia 5 września 1935 r. do tejże konwencji.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 349 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum, wpłaconych do odnośnych instytucyj kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie stosowania do Nowej Fundlandii i do szeregu kolonii, protektoratów i terytoriów mandatowych brytyjskich konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 338 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1937 r. w sprawie konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Rumunii, dotyczącej ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych, podpisanej w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 337 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii dotycząca ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych, podpisana w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 251 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r.