Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-11-23
Data wydania:
2015-10-09
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 34 lit. a-f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53 oraz art. 7 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 24 grudnia 2015 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (7)