Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-07-05
Data wydania:
2010-05-21
Data wejścia w życie:
2010-07-20
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Dyrektywy europejskie (1)