Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-07-24
Data wydania:
2020-07-16
Data wejścia w życie:
2020-08-08
Uwagi:
1) art. 1: a) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 3 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 3 wchodzą w życie a dniem 24 sierpnia 2020 r., b) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 9 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 9, pkt 13 lit. c i e wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r., c) pkt 4 lit. a tiret trzecie i lit. b, pkt 5 i 6, pkt 7 w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 14, pkt 28 lit. b, pkt 32 lit. a, pkt 42 lit. a oraz pkt 45, 57-62 i 66 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., d) pkt 21 lit. e, pkt 22 lit. a w zakresie art. 16c ust. 1 pkt 1, lit. b, lit. c w zakresie art. 16c ust. 2 pkt 17 i 18, lit. d-h, lit. m-r, lit. s w zakresie art. 16c ust. 17e i 17g, pkt 23, kt 26 lit. a i pkt 44 wchodzą w życie z dniem 1 sirpnia 2022 r. e) pkt 40 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r. f) pkt 25 lit. c w zakresie art. 16f ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. c-e, f oraz j, pkt 2a i 3, pkt 29 lit. f, pkt 32 lit. b i c, pkt 51 lit. a tiret trzecie, lit. b oraz lit. c w zakresie art. 19f ust. 9a i 9b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., g) pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 ust. 5 pkt 5, 7 i 8 oraz lit. c w zakresie art. 3 ust. 8 pkt 5, 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., 2) art. 3 i art. 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r .
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (16)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (7)