Wyszukiwanie

dni wolne od pracy

Liczba znalezionych aktów: 78.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 449 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2023 poz. 2626 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2023 poz. 158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 1891 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2021 poz. 1424 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2021 r. sygn. akt K 10/18
Dz.U. 2021 poz. 936 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2020 poz. 1920 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy
Dz.U. 2019 poz. 249 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2018 poz. 2117 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2018 poz. 305 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dz.U. 2016 poz. 1029 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2015 poz. 1068 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2015 poz. 90 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy
Dz.U. 2014 poz. 922 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1755 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2007 nr 56 poz. 372 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1038 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2005 nr 56 poz. 490 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 676 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 301 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
Dz.U. 1995 nr 67 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 215 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 160 uchylony Dekret z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1972 nr 29 poz. 203 uchylony Dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w r. 1921.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 384 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjęta jako projekt dnia 17 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 60 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
M.P. 2023 poz. 1137 akt jednorazowy Zarządzenie nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
M.P. 2006 nr 21 poz. 243 obowiązujący Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2005 nr 20 poz. 308 obowiązujący Stanowisko Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych
M.P. 2003 nr 56 poz. 880 akt jednorazowy Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2004 dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2003 nr 8 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2002 nr 11 poz. 200 obowiązujący Zarządzenie Nr 5 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.
M.P. 1997 nr 21 poz. 210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy w urzędach państwowych w 1997 r.
M.P. 1996 nr 60 poz. 565 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.
M.P. 1996 nr 25 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w urzędach za odpracowaniem.
M.P. 1995 nr 64 poz. 702 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r.
M.P. 1995 nr 20 poz. 248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.
M.P. 1994 nr 68 poz. 603 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.
M.P. 1993 nr 63 poz. 566 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1994 r.
M.P. 1992 nr 40 poz. 298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1993 r.
M.P. 1991 nr 35 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1991 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1992 r.
M.P. 1990 nr 35 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1990 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1991 r.
M.P. 1989 nr 35 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1989 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r.
M.P. 1989 nr 20 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.
M.P. 1988 nr 36 poz. 330 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.
M.P. 1987 nr 31 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 października 1987 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1988 r.
M.P. 1986 nr 32 poz. 233 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1987 r.
M.P. 1986 nr 19 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów państwowych w lipcu 1986 r.
M.P. 1985 nr 46 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1986 r.
M.P. 1981 nr 5 poz. 42 Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów państwowych i udzielania im dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.