Wyszukiwanie

służba medycyny pracy

Liczba znalezionych aktów: 55.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1294 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2023 poz. 1108 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej
Dz.U. 2023 poz. 573 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2022 poz. 2034 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2022 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2022 poz. 437 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2021 poz. 1997 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
Dz.U. 2021 poz. 711 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2020 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2019 poz. 2127 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dz.U. 2019 poz. 1651 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów
Dz.U. 2019 poz. 1175 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2019 poz. 1027 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy
Dz.U. 2019 poz. 165 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2018 poz. 1155 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2014 poz. 1958 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy
Dz.U. 2014 poz. 1184 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2014 poz. 556 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2012 poz. 53 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy
Dz.U. 2012 poz. 52 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1223 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1013 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 606 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w "Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna", kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 102 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1257 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 758 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek.
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 720 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 577 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1082 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1081 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1011 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 300 obowiązujący Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1317 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 796 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.
Dz.U. 2004 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1938 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1975 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 674 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 374 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.