Wyszukiwanie

monopolistyczne praktyki

Liczba znalezionych aktów: 97.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 184 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 939 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 938 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 936 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. 2005 nr 111 poz. 937 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Dz.U. 2004 nr 4 poz. 27 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 404 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1319 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dz.U. 2000 nr 60 poz. 704 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 381 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 547 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1162 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 938 uchylony Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754 uchylony Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 1997 nr 49 poz. 318 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 126 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 208 uchylony Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Antymonopolowym Departamentu Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69 uchylony Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie określenia jednostek gospodarczych, do których nie stosuje się ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy.
Dz.U. 1937 nr 79 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do § 1 pkt 3 i 4 (§§ 209 ust. 3, 214a, 215, 216 ust. 2 i 292 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w nowym brzmieniu) oraz §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 12 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 25, 30, 49, 51, 131, 158 ust. 2, 305, 318 ust. 3, 318a, 326, 327 i 329a ust. 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i co do §§ 25, 30, 48, 49, 51, 158 ust. 4, 162 ust. 1, 165 ust. 3, 176 ust. 3, 196 ust. 2, 247, 249, 252, 304, 305, 318 ust. 3, 318a oraz 329a ust. 1 i 2 - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1923 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 886 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 686 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1930 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. w sprawie zniesienia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Inowrocławiu w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa co do §§ 19-33, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co do §§ 79-83, w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu co do §§ 92-110 - w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1928 nr 60 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym, wydane co do §§ 67-158 i § 483 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, co do §§ 358-392 i § 206 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i co do §§ 412, 439-482 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 785 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1927 r. w sprawie należytości monopolowej od zapałek, przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1927 nr 32 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1927 r. o sposobie objęcia fabryk zapałczanych w posiadanie Państwowego Monopolu Zapałczanego.
Dz.U. 1927 nr 20 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1927 r. w sprawie zmiany art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1925 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 102 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. o ogłoszeniu ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym po uwzględnieniu zmian i uzupełnień wprowadzonych ustawami z dnia 13 maja 1925 r. i z dnia 20 lipca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1925 nr 100 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego, oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1925 r. w sprawie taryfy i organizacji sprzedaży tytoniowych wyrobów specjalnych i importowanych.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1925 r. o zwolnieniu do wewnętrznego obrotu spirytusu z kampanji 1923/24.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 roku o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 679 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 677 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1925 r. w sprawie prawa odpędu, kontyngentu zakupu i sposobu obliczania ceny spirytusu, produkowanego w gorzelniach rolniczych i przemysłowych.
Dz.U. 1925 nr 89 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie dodatkowego opodatkowania zapasów spirytusu.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 580 Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1925 nr 84 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 569 Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 561 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. o organizacji Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego (D. P. M. S.).
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1043 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 97 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o uregulowaniu produkcji spirytusu w okresie przejściowym.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1924 r. o utworzeniu Tymczasowej Dyrekcji Polskiego Monopolu Spirytusowego i Tymczasowej Państwowej Rady Spirytusowej.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.
M.P. 1995 nr 42 poz. 491 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1994 nr 51 poz. 438 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 31 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1991 nr 33 poz. 245 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 18 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1990 nr 36 poz. 294 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 28 września 1990 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1935 nr 70 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego
M.P. 1934 nr 206 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Tytoniowego.
M.P. 1934 nr 206 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Solnego
M.P. 1934 nr 206 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1933 nr 25 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego.
M.P. 1933 nr 23 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.
M.P. 1931 nr 276 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego