Wyszukiwanie

dewizowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 369.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 850 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2022 poz. 1765 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
Dz.U. 2022 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2022 poz. 309 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2021 poz. 1507 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
Dz.U. 2021 poz. 815 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 250 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2020 poz. 1708 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2020 poz. 284 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2017 poz. 1548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2017 poz. 679 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 855 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1068 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków
Dz.U. 2013 poz. 1084 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków
Dz.U. 2013 poz. 1036 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 589 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1506 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1178 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 875 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków
Dz.U. 2007 nr 61 poz. 410 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 53 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1420 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
Dz.U. 2006 nr 71 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2220 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1322 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1043 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 73 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1277 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1273 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1070 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 191 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1001 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks celny.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1079 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 641 uchylony Ustawa z dnia 27 października 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1995 nr 71 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 615 uznany za uchylony Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 559 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów banków zagranicznych.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 458 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 503 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad dysponowania w 1990 r. przez podmioty gospodarcze i inne osoby krajowe prawne należnościami z tytułu działalności gospodarczej wyrażonymi w jednostkach rozrachunkowych.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 142 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie trybu wypłaty świadczeń powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów międzynarodowych.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 441 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 440 obowiązujący Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o przetargach na waluty obce na wpływy podmiotów gospodarczych w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Poznaniu.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne fizyczne nie będące obywatelami polskimi oraz zapłaty przez osoby zagraniczne należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie odsprzedaży części wpływów w walutach obcych, uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 22 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 215 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Finansów z dnia 20 maja 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 192 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie obowiązku zawierania przez jednostki gospodarki uspołecznionej umów ubezpieczenia walutowego w zakresie handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, transportu i komunikacji międzynarodowej.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1984 nr 22 poz. 103 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdujących się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1979 r. w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 października 1977 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Finansów z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1974 r. w sprawie realizacji niektórych płatności w stosunkach z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego.
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani na rzecz armatorów zagranicznych i innych płatników zagranicznych.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 260 uchylony Ustawa Karna Skarbowa z dnia 26 października 1971 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 259 uchylony Umowa o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, podpisana w Moskwie dnia 22 października 1963 r.
Dz.U. 1957 nr 61 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie sprzedaży domów mieszkalnych i działek budowlanych za zagraniczne środki płatnicze.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 254 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany załącznika do art. 3 ust. 2 porozumienia pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 1936 r. w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 253 wygaśnięcie aktu Porozumienie pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 listopada 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zniesienia ograniczeń obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 545 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1927 r. o zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki zagranicznej.
Dz.U. 1927 nr 8 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1926 nr 86 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1926 nr 8 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1926 r. o zmianie terminu przewidzianego w § 23 i 30 rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 888 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1925 r. w sprawie regulowania obrotu walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 867 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1925 r. o wprowadzeniu niektórych zmian do rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1925 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1925 nr 76 poz. 534 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. w przedmiocie zmiany części drugiej § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.
Dz.U. 1925 nr 57 poz. 408 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1925 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1924 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą w brzmieniu, nadanem mu rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1924 roku i z dnia 22 września 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 809 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 22 września 1924 r. w sprawie odstępowania Bankowi Polskiemu waluty obcej, uzyskiwanej z eksportu niektórych artykułów.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1924 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1924 r. w przedmiocie regulowania obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1924 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1924 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1924 nr 12 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1924 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1923 nr 74 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi, oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1923 nr 71 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1923 r. o przyznawaniu premji za wykrycie przekroczeń rozporządzeń, dotyczących obrotu walutami i dewizami.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 39 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 26 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 11 marca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1923 nr 25 poz. 154 Ustawa z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 969 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 16 rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi z dnia 31 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 5 października 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1922 nr 12 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Ministra Sprawiedliwości i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 lutego 1922 r. w sprawie uzupełnienia art. 4 rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 748 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu pełnomocnictwa do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami.
Dz.U. 1921 nr 96 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 listopada 1921 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 62 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 62 poz. 383 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 318 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 2 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1921 roku w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 104 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 714 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany art. 15 rozporządzenia o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany rozporządzenia o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie uzupełnienia postanowień regulaminu dla Komisji Dewizowej i banków dewizowych.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 506 Regulamin czynności komisji dewizowej i banków dewizowych.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 505 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wartości walut zagranicznych przy obliczaniu należytości stemplowych i bezpośrednich na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 347 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie lombardowania i przyjmowania do depozytu walut zagranicznych oraz przekazów, czeków i akredytyw, płatnych w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany.
M.P. 2018 poz. 1210 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2018 poz. 398 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2015 poz. 148 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2014 poz. 154 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2011 nr 19 poz. 203 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2008 nr 19 poz. 202 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2002 nr 42 poz. 649 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych.
M.P. 2001 nr 45 poz. 738 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie walut obcych określonych jako wymienialne.
M.P. 2000 nr 2 poz. 36 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1998 nr 45 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1998 nr 31 poz. 448 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 7 poz. 160 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1997 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1996 nr 73 poz. 669 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
M.P. 1996 nr 27 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1996 nr 26 poz. 270 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1996 nr 21 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1996 nr 6 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1995 nr 59 poz. 662 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
M.P. 1995 nr 37 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.
M.P. 1995 nr 27 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie określenia organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
M.P. 1995 nr 23 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1995 nr 17 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie określenia instytucji zwolnionych z obowiązku odprzedaży walut obcych i przedstawienia do skupu uzyskanych dewiz bankowi upoważnionemu do dokonywania skupu związanego z tym obowiązkiem.
M.P. 1995 nr 16 poz. 203 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych oraz złota dewizowego i platyny dewizowej, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości.
M.P. 1995 nr 16 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych na niektóre czynności obrotu dewizowego dla podmiotów gospodarujących prowadzących działalność w zakresie transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz poszukiwawczo-wydobywczą na morzu.
M.P. 1995 nr 16 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1995 nr 13 poz. 165 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1994 nr 66 poz. 590 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1994 nr 57 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.
M.P. 1994 nr 14 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.
M.P. 1993 nr 68 poz. 600 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1992 r. i realizacji polityki pieniężnej w 1992 r.
M.P. 1993 nr 32 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1993 nr 26 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1992 nr 36 poz. 265 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1992 nr 16 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1992 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1992 nr 10 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 46 poz. 328 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych.
M.P. 1991 nr 45 poz. 319 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 26 poz. 184 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.
M.P. 1991 nr 17 poz. 111 uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
M.P. 1991 nr 13 poz. 85 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 5 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1990 nr 49 poz. 379 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania ubezpieczenia u ubezpieczycieli nie posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce.
M.P. 1990 nr 22 poz. 173 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1990 nr 15 poz. 119 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.
M.P. 1990 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
M.P. 1990 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1989 nr 34 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1989 nr 32 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i norm sprzedaży wartości dewizowych osobom krajowym fizycznym na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą.
M.P. 1989 nr 27 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń oraz uchylenia obowiązków dotyczących prowadzenia rachunków podstawowego i pomocniczego.
M.P. 1989 nr 20 poz. 139 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1989 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 maja 1989 r. w sprawie ogólnych zasad przeprowadzania przetargów na waluty obce.
M.P. 1989 nr 6 poz. 65 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 1989 r. w sprawie zasad udzielania zezwoleń dewizowych na prowadzenie punktów kupna i sprzedaży walut obcych.
M.P. 1989 nr 5 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1989 nr 3 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1988 nr 36 poz. 334 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.
M.P. 1988 nr 34 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 października 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.
M.P. 1988 nr 28 poz. 252 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1988 nr 27 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zasad odstępowania między jednostkami gospodarki nie uspołecznionej walut wymienialnych gromadzonych na rachunkach odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1988 nr 26 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.
M.P. 1988 nr 25 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 sierpnia 1988 r. w sprawie zezwolenia na pokrywanie przez osoby krajowe w walucie polskiej kosztów niektórych świadczeń na rzecz cudzoziemców przebywających w Polsce w związku z zawieraniem lub realizacją kontraktów handlu zagranicznego.
M.P. 1988 nr 22 poz. 208 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad odstępowania między jednostkami gospodarki uspołecznionej odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1988 nr 19 poz. 165 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na pokrywanie w walucie polskiej niektórych zobowiązań cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą.
M.P. 1988 nr 19 poz. 164 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zezwolenia na wypłatę złotych osobom zagranicznym tytułem kieszonkowego w bezdewizowej wymianie wczasowo-turystycznej.
M.P. 1988 nr 17 poz. 140 Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1988 nr 13 poz. 116 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarki Żywnościowej niektórych czynności bankowych oraz obsługi dewizowej ludności.
M.P. 1988 nr 9 poz. 83 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1988 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie uznania należności w innej formie niż wpływ w clearingu za równorzędną dla wpływów clearingowych oraz ustalenia przeliczników stosowanych przy finansowaniu wydatków clearingowych z rachunków podstawowych i finansowaniu wydatków wolnodewizowych z rachunków dodatkowych.
M.P. 1988 nr 6 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1988 nr 5 poz. 50 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów gromadzonych na tych rachunkach.
M.P. 1988 nr 4 poz. 35 uznany za uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1988 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Finansów z dnia 5 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 277 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1987 nr 30 poz. 235 Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 1987 r. w sprawie wkładów oszczędnościowych w walutach wymienialnych potwierdzanych certyfikatami depozytowymi.
M.P. 1987 nr 30 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1987 nr 28 poz. 221 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na pokrywanie w walucie polskiej niektórych zobowiązań cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą.
M.P. 1987 nr 26 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1987 r. w sprawie zezwolenia dla zespołów adwokackich, adwokatów i Naczelnej Rady Adwokackiej na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1987 nr 20 poz. 176 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1987 r. w sprawie zezwolenia dewizowego na zawieranie w obrocie z zagranicą umów o charakterze gospodarczym o wzajemnym nieodpłatnym świadczeniu usług lub rzeczy nie będących wartościami dewizowymi.
M.P. 1987 nr 17 poz. 147 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 24 kwietnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania pożyczek z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, wysokości odpisów dewizowych oraz zasad dysponowania nimi i celów, na które mogą być wydatkowane środki dewizowe.
M.P. 1987 nr 17 poz. 145 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad odstępowania między jednostkami gospodarki uspołecznionej odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1987 nr 13 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania podstawowego kursu złotego.
M.P. 1986 nr 35 poz. 275 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia majątkowych rachunków odpisów dewizowych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 267 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentalnego systemu odpisów w rublach transferowych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1986 nr 33 poz. 244 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1986 nr 27 poz. 187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1986 r. w sprawie rachunków bankowych osób zagranicznych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1986 nr 17 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1986 nr 14 poz. 97 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1986 nr 6 poz. 41 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie zezwolenia na pokrywanie w walucie polskiej niektórych zobowiązań cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą.
M.P. 1986 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lutego 1986 r. w sprawie rachunków bankowych podlegających ograniczeniom dewizowym.
M.P. 1985 nr 43 poz. 284 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1985 nr 35 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie wprowadzenia eksperymentalnego systemu odpisów w rublach transferowych.
M.P. 1985 nr 32 poz. 218 uchylony Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych.
M.P. 1985 nr 11 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie wypłaty świadczeń i odszkodowań oraz zwrotu kosztów i wydatków w walutach obcych z ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
M.P. 1985 nr 8 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1985 nr 7 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1985 nr 6 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie określenia dziennych stawek wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne na pokrycie kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1984 nr 27 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1984 r. w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1984 nr 21 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 6 sierpnia 1984 r. w sprawie oprocentowania pożyczek z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, wysokości odpisów dewizowych oraz zasad dysponowania nimi i celów, na które mogą być wydatkowane środki dewizowe.
M.P. 1984 nr 7 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1983 nr 36 poz. 205 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 października 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1983 nr 35 poz. 193 uznany za uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1983 nr 31 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1983 nr 28 poz. 154 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
M.P. 1983 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1983 r. w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1982 nr 32 poz. 280 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1982 nr 32 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1982 nr 29 poz. 257 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1982 r. w sprawie oprocentowania lokat terminowych odpisów dewizowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 27 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1982 nr 24 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przechowywania, oszacowania i zbywania przedmiotów wartościowych przez urzędy celne.
M.P. 1982 nr 24 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 30 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1982 nr 24 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1982 r. w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1982 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1982 nr 18 poz. 157 uchylony Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie dysponowania przez przedsiębiorstwa państwowe częścią wpływów dewizowych ze zrealizowanej sprzedaży towarów i usług w eksporcie.
M.P. 1982 nr 16 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie wypłaty odszkodowań w walutach zagranicznych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych krajowców dewizowych z tytułu szkód powstałych za granicą.
M.P. 1982 nr 16 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1981 nr 33 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
M.P. 1981 nr 22 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 20 sierpnia 1981 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1981 nr 18 poz. 155 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie bankowych rachunków walutowych w walutach wymienialnych dla jednostek drobnej wytwórczości i ich zrzeszeń.
M.P. 1981 nr 17 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1981 r. w sprawie rachunków bankowych dla cudzoziemców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1981 nr 13 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1980 nr 31 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz uprawnień dewizowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.
M.P. 1980 nr 29 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1980 nr 12 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1980 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1979 nr 18 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1979 nr 4 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1978 nr 24 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1978 nr 8 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1978 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1978 r. w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
M.P. 1977 nr 22 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1977 r. w sprawie bankowych rachunków w walutach wymienialnych dla cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1976 nr 38 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1976 nr 25 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla cudzoziemców dewizowych, wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1975 nr 28 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1975 r. w sprawie zezwolenia dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1975 nr 21 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 192 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1974 nr 32 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1974 nr 30 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie zezwolenia dla zespołów adwokackich, adwokatów i Naczelnej Rady Adwokackiej na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz uprawnień dewizowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.
M.P. 1973 nr 29 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1973 nr 24 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1972 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1970 nr 31 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 września 1970 r. w sprawie przechowywania, oszacowania i zbywania przedmiotów wartościowych przez urzędy celne.
M.P. 1970 nr 11 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1968 nr 55 poz. 394 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie zezwolenia dla osób przekraczających granicę państwową lub burtę statków morskich na wywóz, przywóz i przewóz wartości dewizowych.
M.P. 1967 nr 70 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1967 nr 70 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1967 nr 44 poz. 218 Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie zasad i trybu organizowania zagranicznych wystaw gospodarczych w Polsce.
M.P. 1967 nr 16 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz wartości dewizowych stanowiących zawartość kas okrętowych statków morskich bandery polskiej oraz posiadanych przez załogę tych statków.
M.P. 1962 nr 58 poz. 278 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 czerwca 1962 r. w sprawie recepcji cudzoziemców w hotelach.
M.P. 1958 nr 54 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1958 r. w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz wartości dewizowych stanowiących zawartość kas okrętowych statków morskich bandery polskiej oraz posiadanych przez załogę tych statków.
M.P. 1958 nr 51 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1958 nr 38 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi.
M.P. 1950 nr 131 poz. 1632 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 62 Komisji Dewizowej z dnia 9 listopada 1950 r. w sprawie regulowania płatności z tytułu usług, związanych z obrotem morskim.
M.P. 1950 nr 128 poz. 1591 uchylony Zarządzenie nr 60 Komisji Dewizowej z dnia 9 listopada 1950 r. w sprawie przywozu do polskiego obszaru celnego i wywozu z tego obszaru polskich i zagranicznych środków płatniczych w ruchu statków morskich, pływających pod banderą polską.
M.P. 1945 nr 22 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi
M.P. 1945 nr 22 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi
M.P. 1945 nr 14 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1945 r. o nadaniu uprawnień ajenta dewizowego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Biuro Podróży "Orbis"
M.P. 1939 nr 203 poz. 512 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1939 r. ustalające listę banków dewizowych.
M.P. 1939 nr 147 poz. 346 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1939 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych.
M.P. 1938 nr 281 poz. 665 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 grudnia 1938 r. w przedmiocie cofnięcia uprawnień banku dewizowego.
M.P. 1936 nr 146 poz. 258 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1936 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.
M.P. 1936 nr 113 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. ustalające listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.