Wyszukiwanie

Narodowy Bank Polski

Liczba znalezionych aktów: 444.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2808 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane
Dz.U. 2023 poz. 1279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2022 poz. 2819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego
Dz.U. 2022 poz. 2766 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
Dz.U. 2022 poz. 2025 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2022 poz. 776 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych
Dz.U. 2022 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2022 poz. 492 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2022 poz. 22 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2021 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 271 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców
Dz.U. 2021 poz. 250 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2020 poz. 2027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2020 poz. 1643 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2020 poz. 731 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań
Dz.U. 2020 poz. 568 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 229 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2020 poz. 89 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2019 poz. 2412 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2019 poz. 2357 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe
Dz.U. 2019 poz. 2187 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2019 poz. 1810 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2019 poz. 1376 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności
Dz.U. 2019 poz. 840 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego
Dz.U. 2019 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2019 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2019 poz. 95 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
Dz.U. 2018 poz. 2386 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2018 poz. 2243 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz.U. 2018 poz. 1130 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
Dz.U. 2018 poz. 443 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2018 poz. 418 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2017 poz. 2499 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
Dz.U. 2017 poz. 2498 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego
Dz.U. 2017 poz. 1934 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Dz.U. 2017 poz. 1803 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2017 poz. 1548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2017 poz. 1373 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2016 poz. 1997 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2016 poz. 1786 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2016 poz. 1579 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Dz.U. 2015 poz. 1513 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Dz.U. 2015 poz. 855 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1427 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego
Dz.U. 2014 poz. 1424 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych
Dz.U. 2014 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa
Dz.U. 2013 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2013 poz. 613 obowiązujący Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 262 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym
Dz.U. 2012 poz. 1166 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2012 poz. 855 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2012 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1101 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 709 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1740 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1164 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 589 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1315 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1139 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 8 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2035 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. sygn. akt K 26/03
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1701 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia zasad ostrożnościowych, określających dopuszczalne ryzyko w działalności instytucji pieniądza elektronicznego, oraz zakresu ich stosowania, rodzajów instrumentów finansowych i zasad inwestowania w nie środków z tytułu zobowiązań podjętych w wyniku wydawania pieniądza elektronicznego oraz innych zasad ograniczania ryzyka
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1700 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez wydawców kart płatniczych danych o wydawanych przez nich kartach płatniczych
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez agentów rozliczeniowych informacji o prowadzonej przez nich działalności
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1501 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1356 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1303 obowiązujący Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej
Dz.U. 2002 nr 218 poz. 1835 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1070 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1195 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1335 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 719 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 399 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 567 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków, terminu i trybu przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
M.P. 2024 poz. 464 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 80. rocznicę operacji Armii Krajowej "Ostra Brama"
M.P. 2024 poz. 410 akt jednorazowy Zarządzenie nr 14/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej słowacką mniejszość narodową w Polsce
M.P. 2024 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
M.P. 2024 poz. 402 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2024 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2023
M.P. 2024 poz. 349 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "W Polskę wierzę" - Polska wolna i suwerenna
M.P. 2024 poz. 333 obowiązujący Zarządzenie nr 12/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
M.P. 2024 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 1 zł, upamiętniającej 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu
M.P. 2024 poz. 171 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO
M.P. 2024 poz. 96 akt jednorazowy Zarządzenie nr 3/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Pamięci Rodziny Ulmów"
M.P. 2024 poz. 81 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
M.P. 2023 poz. 1458 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie banknoty obiegowe" - Banknot o nominale 20 zł
M.P. 2023 poz. 1408 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. nr 1131.36.2023 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2023 poz. 1336 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2023 poz. 1238 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - August III Sas
M.P. 2023 poz. 1059 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej
M.P. 2023 poz. 1042 obowiązujący Zarządzenie nr 24/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł "Odsiecz wiedeńska"
M.P. 2023 poz. 1040 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 500. rocznicę urodzin Anny Jagiellonki
M.P. 2023 poz. 998 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Marsz Niepodległości"
M.P. 2023 poz. 832 obowiązujący Zarządzenie nr 17/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł "Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo"
M.P. 2023 poz. 737 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Warszawskie Termopile
M.P. 2023 poz. 699 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 600-lecie nadania Łodzi praw miejskich
M.P. 2023 poz. 616 akt jednorazowy Zarządzenie nr 14/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Stanisław Sojczyński "Warszyc"
M.P. 2023 poz. 550 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 30/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2023 poz. 536 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Polskie banknoty obiegowe" - Banknot o nominale 10 zł
M.P. 2023 poz. 529 obowiązujący Uchwała nr 3/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2023 poz. 528 obowiązujący Uchwała nr 2/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2023 poz. 488 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną
M.P. 2023 poz. 321 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie trybu działania i wykonywania funkcji przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych
M.P. 2023 poz. 299 akt jednorazowy Zarządzenie nr 9/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim
M.P. 2023 poz. 269 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Stanisław Wojciechowski"
M.P. 2023 poz. 235 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 6/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu działania i wykonywania funkcji przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych
M.P. 2023 poz. 224 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Józef Kuraś "Ogień"
M.P. 2023 poz. 140 akt jednorazowy Zarządzenie nr 3/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł oraz wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Mikołaj Kopernik"
M.P. 2023 poz. 12 akt jednorazowy Zarządzenie nr 33/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stanisław Leszczyński
M.P. 2022 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 26/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie trybu działania i wykonywania funkcji przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych
M.P. 2022 poz. 1190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2022 r. nr 1131.40.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 1121 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945)"
M.P. 2022 poz. 1091 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - August II Mocny
M.P. 2022 poz. 1044 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu
M.P. 2022 poz. 999 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę powstania Znaku Rodła
M.P. 2022 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała nr 15/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2023
M.P. 2022 poz. 904 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Michał Kalecki
M.P. 2022 poz. 903 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Władysław Zawadzki
M.P. 2022 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2022 r. nr 1131.37.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 832 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny
M.P. 2022 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2022 r. nr 1131.36.2022 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 688 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł "Ochrona polskiej granicy wschodniej"
M.P. 2022 poz. 630 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 100. rocznicę odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego "Krzemionki"
M.P. 2022 poz. 609 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł "Polskie banknoty obiegowe"
M.P. 2022 poz. 550 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski
M.P. 2022 poz. 453 akt jednorazowy Zarządzenie nr 10/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek w Mosznej
M.P. 2022 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Jan Stanisław Lewiński
M.P. 2022 poz. 382 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Leon Biegeleisen
M.P. 2022 poz. 381 akt jednorazowy Zarządzenie nr 6/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Władysław Grabski
M.P. 2022 poz. 355 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł - "Bielik"
M.P. 2022 poz. 269 akt jednorazowy Zarządzenie nr 4/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza
M.P. 2022 poz. 29 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Ochrona polskiej granicy wschodniej"
M.P. 2022 poz. 1 akt jednorazowy Zarządzenie nr 37/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022"
M.P. 2021 poz. 1152 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 54/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2021 poz. 1111 akt jednorazowy Zarządzenie nr 35/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Dziękujemy służbie zdrowia za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19"
M.P. 2021 poz. 1093 akt jednorazowy Zarządzenie nr 34/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Pamięci ofiar stanu wojennego"
M.P. 2021 poz. 1074 akt jednorazowy Zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
M.P. 2021 poz. 1067 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2021 poz. 1063 obowiązujący Zarządzenie nr 32/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Michał Korybut Wiśniowiecki
M.P. 2021 poz. 1041 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
M.P. 2021 poz. 1032 akt jednorazowy Zarządzenie nr 30/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Książ w Wałbrzychu
M.P. 2021 poz. 954 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Ignacy Daszyński
M.P. 2021 poz. 921 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Tadeusz Brzeski
M.P. 2021 poz. 920 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor
M.P. 2021 poz. 899 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych
M.P. 2021 poz. 879 akt jednorazowy Uchwała nr 8/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2021 poz. 848 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Gabriela Zapolska
M.P. 2021 poz. 846 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska
M.P. 2021 poz. 773 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej zbrodnię w Piaśnicy
M.P. 2021 poz. 742 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł "Pałac Biskupi w Krakowie"
M.P. 2021 poz. 741 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Dytiatyn
M.P. 2021 poz. 738 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł "Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę"
M.P. 2021 poz. 737 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego
M.P. 2021 poz. 606 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020"
M.P. 2021 poz. 539 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 27/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2021 poz. 533 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Wrocław - mała ojczyzna"
M.P. 2021 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała nr 4/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2021 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2021 poz. 419 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Brama Żuraw w Gdańsku
M.P. 2021 poz. 343 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł, upamiętniających 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja - dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej
M.P. 2021 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę III Powstania Śląskiego
M.P. 2021 poz. 232 Uchwała nr 1/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego
M.P. 2021 poz. 206 akt jednorazowy Zarządzenie nr 9/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Adam Heydel
M.P. 2021 poz. 205 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Adam Krzyżanowski
M.P. 2021 poz. 204 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Ferdynand Zweig
M.P. 2021 poz. 173 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę Konstytucji marcowej
M.P. 2021 poz. 21 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza
M.P. 2020 poz. 1043 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej ofiary obozu KL Warschau
M.P. 2020 poz. 1042 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław IV Waza
M.P. 2020 poz. 939 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój"
M.P. 2020 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 1131.22.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 1131.21.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 861 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Antonina Hoffmann
M.P. 2020 poz. 792 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Stanisław Grabski
M.P. 2020 poz. 777 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Krzysztof Klenczon
M.P. 2020 poz. 672 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - 75. rocznica powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
M.P. 2020 poz. 671 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920
M.P. 2020 poz. 668 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 33/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2020 poz. 472 akt jednorazowy Uchwała Nr 9/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2020 poz. 471 akt jednorazowy Uchwała Nr 8/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2020 poz. 464 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III
M.P. 2020 poz. 409 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie
M.P. 2020 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 1131.3.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 1131.2.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 1131.5.2020 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 342 akt jednorazowy Uchwała Nr 5/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2020 poz. 228 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Katyń - Palmiry 1940"
M.P. 2020 poz. 182 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2020 poz. 29 akt jednorazowy Zarządzenie nr 36/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt III Waza
M.P. 2019 poz. 1154 akt jednorazowy Zarządzenie nr 32/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, upamiętniającej powrót złota do Polski
M.P. 2019 poz. 1053 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniających hołd pruski i hołd ruski
M.P. 2019 poz. 1021 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wojciech Korfanty
M.P. 2019 poz. 880 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Łukasz Ciepliński "Pług"
M.P. 2019 poz. 856 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniającego 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
M.P. 2019 poz. 838 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie
M.P. 2019 poz. 721 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna
M.P. 2019 poz. 720 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej
M.P. 2019 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2019 r. nr 1131.8.2019 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2019 poz. 592 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti
M.P. 2019 poz. 580 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego
M.P. 2019 poz. 467 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2019 poz. 466 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2019 poz. 437 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł
M.P. 2019 poz. 392 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego
M.P. 2019 poz. 249 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie utworzenia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
M.P. 2019 poz. 218 akt jednorazowy Zarządzenie nr 4/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską
M.P. 2019 poz. 59 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych
M.P. 2019 poz. 22 akt jednorazowy Zarządzenie nr 32/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego
M.P. 2018 poz. 1016 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 52/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2018 poz. 929 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 200 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2018 poz. 877 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2018 poz. 818 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
M.P. 2018 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 1131.8.2018 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2018 poz. 759 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
M.P. 2018 poz. 661 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 30/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2018 poz. 657 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość"
M.P. 2018 poz. 656 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł
M.P. 2018 poz. 630 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Ignacy Jan Paderewski
M.P. 2018 poz. 560 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - boratynka, tymf Jana Kazimierza
M.P. 2018 poz. 559 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Henryk Walezy
M.P. 2018 poz. 539 akt jednorazowy Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł i 500 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2018 poz. 507 obowiązujący Uchwała nr 3/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2018 poz. 506 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2017 poz. 1200 akt jednorazowy Zarządzenie nr 36/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2017 poz. 1199 akt jednorazowy Zarządzenie nr 35/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018"
M.P. 2017 poz. 1033 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Henryk Glapiński "Klinga"
M.P. 2017 poz. 992 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Feliks Selmanowicz "Zagończyk"
M.P. 2017 poz. 913 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki
M.P. 2017 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2017 poz. 823 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich
M.P. 2017 poz. 786 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie
M.P. 2017 poz. 785 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
M.P. 2017 poz. 728 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 70-lecie Kultury Paryskiej
M.P. 2017 poz. 692 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty
M.P. 2017 poz. 635 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary
M.P. 2017 poz. 519 akt jednorazowy Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35-lecie powstania Solidarności Walczącej
M.P. 2017 poz. 501 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 3/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016
M.P. 2017 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2016
M.P. 2017 poz. 465 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
M.P. 2017 poz. 252 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
M.P. 2017 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Danuta Siedzikówna "Inka"
M.P. 2017 poz. 13 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2016 poz. 1198 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł
M.P. 2016 poz. 1196 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr
M.P. 2016 poz. 1194 obowiązujący Zarządzenie nr 30/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł
M.P. 2016 poz. 1193 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł
M.P. 2016 poz. 947 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2016 poz. 919 obowiązujący Postanowienie nr 1131.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 703 obowiązujący Postanowienie nr 1131.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 677 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2016 poz. 565 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 441 obowiązujący Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015
M.P. 2016 poz. 275 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 1131.5.2016 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 270 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 1131.1.2016 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2016 poz. 246 akt jednorazowy Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski
M.P. 2016 poz. 144 akt jednorazowy Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego
M.P. 2016 poz. 90 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 1/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł
M.P. 2015 poz. 1067 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 18/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - ratusz w Poznaniu
M.P. 2015 poz. 1059 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2015 poz. 903 akt jednorazowy Uchwała Nr 6/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2016
M.P. 2015 poz. 799 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego
M.P. 2015 poz. 766 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 1131.15.2015 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2015 poz. 725 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 600. rocznicę urodzin Jana Długosza
M.P. 2015 poz. 536 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2015 poz. 411 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zabytki kultury w Polsce" - relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim
M.P. 2015 poz. 406 obowiązujący Uchwała nr 4/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2015 poz. 405 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2015 poz. 217 akt jednorazowy Zarządzenie nr 3/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Jagiełło
M.P. 2015 poz. 150 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera
M.P. 2015 poz. 69 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej - "100-lecie Politechniki Warszawskiej"
M.P. 2014 poz. 1217 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2014 poz. 1139 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. nr 1131-20-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2014 poz. 962 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Królewski w Warszawie
M.P. 2014 poz. 961 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, z serii "Polscy Malarze XIX/XX wieku" - Józef Chełmoński
M.P. 2014 poz. 755 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Ludwik Węgierski
M.P. 2014 poz. 599 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich
M.P. 2014 poz. 366 obowiązujący Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2013
M.P. 2014 poz. 339 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - 25 lat wolności
M.P. 2014 poz. 282 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego
M.P. 2014 poz. 251 akt jednorazowy Zarządzenie nr 10/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II
M.P. 2014 poz. 240 obowiązujący Zarządzenie nr 7/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł
M.P. 2014 poz. 227 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-2-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2014 poz. 188 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-3-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2014 poz. 157 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 6/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr
M.P. 2013 poz. 1011 akt posiada tekst jednolity Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2013 poz. 799 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, "Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 781 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 779 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2013 poz. 739 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Witolda Lutosławskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 698 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława II Śmiałego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 597 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Fregata rakietowa "Gen. K. Pułaski", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 544 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2013 poz. 542 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 541 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława Chrobrego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 431 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2013 poz. 395 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2013 poz. 386 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 385 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 383 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 381 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt transportowo-minowy "Lublin", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 185 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Niszczyciel rakietowy "Warszawa", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 98 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Bolesław Chrobry, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 97 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Kuter rakietowy "Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 14 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 913 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Niszczyciel "Piorun", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 899 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 537 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt podwodny "Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 484 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 483 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, "Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 457 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2012 poz. 356 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 324 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 322 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2012 poz. 241 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
M.P. 2012 poz. 220 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - niszczyciel "Błyskawica", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 159 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2012 poz. 147 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej 50-lecie Programu 3 Polskiego Radia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2012 poz. 36 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2011 nr 101 poz. 1024 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę przyznania II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2011 nr 87 poz. 910 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2011 nr 82 poz. 828 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2011 nr 73 poz. 735 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł upamiętniających Ignacego Jana Paderewskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 73 poz. 734 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Mława, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 67 poz. 664 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej "300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 67 poz. 663 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Gdynia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 57 poz. 571 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2011 nr 41 poz. 452 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2011 nr 39 poz. 444 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2011 nr 23 poz. 254 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2010 nr 74 poz. 938 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 1131-30-2010 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2010 nr 72 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2010 nr 56 poz. 764 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2010 nr 52 poz. 713 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2010 nr 43 poz. 615 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 r.
M.P. 2010 nr 35 poz. 493 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. nr 1131-9-10 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2010 nr 9 poz. 81 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2009 nr 70 poz. 897 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2009 nr 66 poz. 868 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2009 nr 61 poz. 817 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2009 nr 51 poz. 738 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2009 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2009 nr 43 poz. 663 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1131-11-09 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2009 nr 33 poz. 490 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2009 nr 27 poz. 376 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2009 nr 2 poz. 10 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2008 r. nr 1131-16-08 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2008 nr 97 poz. 844 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2008 nr 84 poz. 742 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2008 r. nr 1131-15-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2008 nr 82 poz. 724 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2008 nr 77 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2008 nr 45 poz. 402 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2008 nr 39 poz. 347 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2008 nr 24 poz. 235 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2008 r. nr 1131-5-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2008 nr 16 poz. 167 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2008 r. nr 1131-4-08 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2008 nr 16 poz. 166 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2008 r. nr 1131-3-08 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 85 poz. 888 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. nr 1131-41-07 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 85 poz. 887 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. nr 1131-40-07 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 85 poz. 886 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. nr 1131-39-07 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 33 poz. 379 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2006
M.P. 2007 nr 26 poz. 275 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2007 r. nr 1131-7-07 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 17 poz. 191 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 15 poz. 169 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2007 r. nr 1131-6-07 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 5 poz. 48 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2006 r. nr 113-50-06 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 2 poz. 16 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 72 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2006 nr 70 poz. 712 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2006 nr 69 poz. 705 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 64 poz. 671 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 39 poz. 430 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2006 nr 24 poz. 270 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 4 poz. 68 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatyków przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2005 nr 49 poz. 667 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2005 nr 36 poz. 487 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. nr 113-12-05 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2005 nr 33 poz. 461 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2004 r.
M.P. 2005 nr 30 poz. 428 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2004 nr 56 poz. 925 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2004 r. nr 113-33-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 42 poz. 724 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. nr 113-31-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 37 poz. 655 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2004 nr 24 poz. 417 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2003 r.
M.P. 2004 nr 20 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 16 poz. 263 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-11-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 16 poz. 262 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-10-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 16 poz. 261 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-9-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 16 poz. 260 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-8-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 16 poz. 259 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-7-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 16 poz. 258 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. Nr 113-6-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 10 poz. 144 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2004 nr 113-5-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2003 nr 47 poz. 701 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2003 nr 32 poz. 427 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2002 r.
M.P. 2003 nr 7 poz. 112 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych
M.P. 2002 nr 45 poz. 678 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2003.
M.P. 2002 nr 22 poz. 394 obowiązujący Uchwała Nr 6/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2001 r.
M.P. 2001 nr 37 poz. 595 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-19-01 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 594 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-18-01 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 593 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-17-01 o powołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 592 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-16-01 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 591 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-15-01 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 590 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-14-01 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 37 poz. 589 akt objęty tekstem jednolitym Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. nr 113-13-01 o odwołaniu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2001 nr 34 poz. 562 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2002 r.
M.P. 2001 nr 32 poz. 530 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 27 poz. 444 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2001 nr 2 poz. 29 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2001 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2000 nr 43 poz. 833 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2000 nr 16 poz. 355 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 294 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 1998 nr 46 poz. 655 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.
M.P. 1998 nr 14 poz. 214 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1998 nr 6 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1997 nr 56 poz. 524 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1996 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1996 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1996 r.
M.P. 1997 nr 5 poz. 33 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 1997.
M.P. 1996 nr 5 poz. 42 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 1996.
M.P. 1992 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1991 nr 29 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1991 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1991 nr 5 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1989 nr 32 poz. 245 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 września 1989 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1989 nr 32 poz. 244 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 września 1989 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 187 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 186 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1985 nr 33 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1981 nr 5 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia depozytowych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1957 nr 85 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. w sprawie zakresu i trybu kontroli funduszu płac, wykonywanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".