Wyszukiwanie

układy zbiorowe pracy

Liczba znalezionych aktów: 217.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2014 poz. 1502 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2014 poz. 430 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych
Dz.U. 2012 poz. 592 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 523 obowiązujący Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2081 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 874 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 924 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 408 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1127 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67 obowiązujący Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r.
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 474 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 sierpnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 201 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 listopada 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykazie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w "Zbiorze Układów Zbiorowych Pracy".
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o trybie zawiadamiania uczestników układu zbiorowego pracy o rozwiązaniu pracowniczego związku zawodowego.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 318 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przejmowaniu układów zbiorowych pracy w przypadkach łączenia się związków zawodowych pracowniczych.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o komisjach uprawnionych do zwolnienia od uczestnictwa w układzie zbiorowym pracy.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o postępowaniu przy nadawaniu układom zbiorowym pracy mocy powszechnie obowiązującej.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o prowadzeniu przez inspektorów pracy rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy.
M.P. 1995 nr 22 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
M.P. 1995 nr 15 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie trybu powołania, składu i zasad działania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
M.P. 1988 nr 15 poz. 130 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalania w układach zbiorowych pracy stopni szkodliwości dla zdrowia, szczególnej uciążliwości i niebezpieczeństwa występujących na stanowiskach pracy, uzasadniających dodatkowe wynagrodzenie.
M.P. 1987 nr 26 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie zasad kształtowania w układach zbiorowych pracy wynagrodzeń oraz innych świadczeń i uprawnień związanych z pracą w latach 1987-1990.
M.P. 1974 nr 16 poz. 102 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.
M.P. 1945 nr 38 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 4 sierpnia 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy
M.P. 1945 nr 26 poz. 73 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 września 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 4 sierpnia 1945 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.st. Warszawy
M.P. 1945 nr 23 poz. 69 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 17 lipca 1945 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m.st. Warszawy
M.P. 1945 nr 17 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1945 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina.
M.P. 1945 nr 12 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 20 kwietnia 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1945 nr 8 poz. 36 Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina.
M.P. 1945 nr 7 poz. 34 Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 20 kwietnia 1945 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1937 nr 113 poz. 174 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie malarskim mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich na obszarze miasta Poznania i miejscowości w promieniu 15 kilometrów od miasta Poznania.
M.P. 1937 nr 109 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów ostrowskiego,kępińskiego, krotoszyńskiego i jarocińskiego.
M.P. 1937 nr 108 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1937 nr 108 poz. 158 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miast Inowrocławia i Gniezna.
M.P. 1937 nr 107 poz. 157 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
M.P. 1937 nr 102 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze pow. wrzesińskiego
M.P. 1937 nr 101 poz. 150 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w cegielniach, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze miejscowości: Rudnicze, Żabikowo, Junikowo, Kotowo, Świerczewo i Fabjanowo.
M.P. 1937 nr 99 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 marca 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatu międzychodzkiego.
M.P. 1937 nr 80 poz. 115 wygaśnięcie aktu Umowa zbiorowa ustalająca warunki pracy i płacy gajowych na rok służbowy 1937/38 na obszarze województw: wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1937 nr 79 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r., ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle graficznym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miast: Inowrocławia i Gniezna.
M.P. 1937 nr 75 poz. 108 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 11 stycznia 1937 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw gastronomicznych na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1937 nr 51 poz. 72 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 16 grudnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów piekarskich na obszarze m. Poznania.
M.P. 1937 nr 50 poz. 71 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1937 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatu olkuskiego na rok służbowy 1937/38
M.P. 1937 nr 32 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 stycznia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle gastronomicznycm, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw gastronomicznych na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1937 nr 25 poz. 39 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1937 r. r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 21 poz. 32 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1937 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego, na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1937 nr 19 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 grudnia 1936 r. dla zawodu piekarskiego w Poznaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów piekarskich na obszarze miasta Poznania.
M.P. 1936 nr 271 poz. 481 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 9 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw strzeżenia na obszarze m. Poznania
M.P. 1936 nr 270 poz. 479 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego
M.P. 1936 nr 253 poz. 453 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 października 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 13 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1936 nr 236 poz. 414 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. wraz ze zmianami, wprowadzonymi dodatkową umową z dnia 13 czerwca 1936 r., mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw kaflarskich na obszarze powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskim.
M.P. 1936 nr 235 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i pow. inowrocławskiego
M.P. 1936 nr 234 poz. 412 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 6 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót zduńskich (piecowniczych) na obszarze miasta Poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 233 poz. 411 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 16 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich na obszarze m. poznania i pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 233 poz. 410 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 18 lutego 1936 r. w części nie objętej orzeczeniem Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 maja 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 224 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw strzeżenia na obszarze m. Poznania.
M.P. 1936 nr 222 poz. 391 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 27 lutego 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościńskiego i wolsztyńskiego.
M.P. 1936 nr 202 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w cegielniach, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze miejscowości: Rudnicze, Żabikowo, Junikowo, Kotowo, Świerczewo i Fabjanowo pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 193 poz. 358 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 czerwca 1936 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie zduńskim (piecowniczym) mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót zduńskich na obszarze m. poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 191 poz. 354 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 27 lutego 1936 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.
M.P. 1936 nr 190 poz. 353 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyckiego z dnia 5 sierpnia 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 6 lipca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w zawodzie instalatorskim na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 186 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 maja 1936 r. w części nieobjętej orzeczeniem Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 maja 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Poznania i wsi: Malta, Starołęka, Luboń, Żabikowo, Kobylepole, Chartowo, Zegrze, Ławica, Fabjanowo, Kotowo, Naramowice, Golęczewo, Piątkowo, Świerczewo, Marasko, Strzeszyn, Junikowo, Minikowo i Antoninek
M.P. 1936 nr 179 poz. 334 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego ( z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych na obszarze Województwa Poznańskiego z wyłączeniem miast : Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 178 poz. 332 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 29 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów szklarskich na terenie miasta Wielkiej Gdyni
M.P. 1936 nr 178 poz. 331 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze miast: Bydgoszczy , Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 177 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. dla przemysłu kaflarskiego wraz ze zmianami , wprowadzonymi dodatkową umową z dnia 13 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskim
M.P. 1936 nr 176 poz. 328 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 maja 1936 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie brukarskim, mocy powszechnie obowiązującej na obszarze m. Poznania i pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 175 poz. 325 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 23 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich w Toruniu
M.P. 1936 nr 175 poz. 324 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 czerwca 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w przemyśle cukrowniczym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 175 poz. 323 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 20 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze powiatu obornickiego
M.P. 1936 nr 174 poz. 322 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 17 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatu szamotulskiego w Województwie Poznańskim
M.P. 1936 nr 156 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 28 maja 1936 r. ustalającej płace robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach ekspedycyjnych i przewozowych, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Poznania
M.P. 1936 nr 155 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 20 maja 1936r. ustalającej płace robotników, zatrudnionych w cegeielniach, mocy powszechnie obowiązującej na obszarze powiatu obornickiego
M.P. 1936 nr 144 poz. 256 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 12 czerwca 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 22,25,27 i 28 maja oraz 6 czerwca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 142 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 23 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej wszystkich przedsiębiorstw malarskich w Toruniu.
M.P. 1936 nr 140 poz. 251 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatu szamotulskiego w województwie poznańskim
M.P. 1936 nr 139 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 29 kwietnia 1936r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów szklarskich na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 117 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna, oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 113 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych na terenie województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego.
M.P. 1936 nr 112 poz. 200 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.
M.P. 1936 nr 102 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 7 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 102 poz. 188 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 7 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 94 poz. 176 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 stycznia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich dozorców domowych i właścicieli nieruchomości m. Poznania.
M.P. 1936 nr 89 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. dla przemysłu kaflarskiego mocy powszechnie obowiązującej na terenie powiatu ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskiem.
M.P. 1936 nr 82 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.
M.P. 1936 nr 55 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 14 stycznia 1936 r. dotyczącej warunków płacy i pracy dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1936 nr 21 poz. 32 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1936/37
M.P. 1936 nr 12 poz. 20 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zatrudniających układaczy posadzek (parkieciarzy) na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 10 poz. 16 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 6 poz. 12 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego, na rok służbowy 1936/1937
M.P. 1936 nr 1 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 21 września 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót garncarsko-zduńskich na terenie m. Gdyni.
M.P. 1936 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 284 poz. 363 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 czerwca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich w Poznaniu i w niektórych miejscowościach podmiejskich.
M.P. 1935 nr 283 poz. 362 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zatrudniających układaczy posadzek (parkieciarzy) na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1935 nr 282 poz. 361 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 5 sierpnia 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót malarskich na terenie m. Poznania.
M.P. 1935 nr 273 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 272 poz. 347 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 21 września 1935 r. dotyczącej warunków pracy i płacy robotników garncarsko - zduńskich na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 229 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 5 sierpnia 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót malarskich na terenie miasta Poznania
M.P. 1935 nr 227 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 czerwca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich w Poznaniu i niektórych miejscowościach podmiejskich.
M.P. 1935 nr 213 poz. 240 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w mieście Bydgoszczy.
M.P. 1935 nr 200 poz. 227 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 kwietnia 1935 r, mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno, Krotoszyn i Jarocin.
M.P. 1935 nr 198 poz. 223 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienionych.
M.P. 1935 nr 198 poz. 222 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 29 kwietnia 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych, położonych na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
M.P. 1935 nr 197 poz. 220 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 17 maja 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1935 nr 197 poz. 219 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 marca 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych miasta i powiatu Gniezna.
M.P. 1935 nr 169 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienionych.
M.P. 1935 nr 69 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 63 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 28 grudnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni województwa poznańskiego, z wyjątkiem cukrowni Wierzchosławice.
M.P. 1935 nr 62 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 13 listopada 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1935 nr 61 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 24 poz. 39 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 13 listopada 1934 r. dotyczącej warunków pracy i płacy dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1935 nr 23 poz. 38 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 28 grudnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni województwa poznańskiego z wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej
M.P. 1935 nr 21 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 października 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw stolarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni
M.P. 1935 nr 20 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 19 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla niektórych przemysłów w części województwa poznańskiego
M.P. 1935 nr 18 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego w województwie lwowskim na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 288 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 281 poz. 389 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych, położonych w województwie poznańskiem z wyłączeniem powiatów: ostrowskiego, gnieźnieńskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, wyrzyskiego i szubińskiego oraz miast: Ostrowa, Gniezna, Bydgoszczy i Inowrocławia.
M.P. 1934 nr 280 poz. 388 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 4 października 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw stolarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1934 nr 228 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 września 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Torunia.
M.P. 1934 nr 219 poz. 284 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 września 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 sierpnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów ekspedycyjnych w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 209 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 września 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1934 r. mocy obowiązującej dla zakładów przemysłowych i handlowych w powiecie ostrowskim w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 196 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla niektórych gałęzi przemysłu na obszarze województwa pomorskiego i niektórych powiatów województwa poznańskiego.
M.P. 1934 nr 194 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich i drogowych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1934 nr 190 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłów różnych i zakładów handlowych w niektórych powiatach województwa poznańskiego.
M.P. 1934 nr 188 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w niektórych powiatach województwa poznańskiego
M.P. 1934 nr 176 poz. 237 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Torunia.
M.P. 1934 nr 173 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego oraz dla wszystkich zakładów handlowych na obszarze m. Ostrowia i powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 166 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz przemysłów dla których nie istnieją specjalne taryfy i dla zakładów handlowych.
M.P. 1934 nr 165 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w m. Poznaniu i w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 154 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1934 r, w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych województwa pomorskiego m. Bydgoszczy i m. Inowrocławia oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1934 nr 140 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1934 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania
M.P. 1934 nr 130 poz. 176 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.
M.P. 1934 nr 130 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 10 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na terenie miasta i powiatu Inowrocław.
M.P. 1934 nr 110 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania.
M.P. 1934 nr 97 poz. 137 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.
M.P. 1934 nr 97 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 10 marca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na terenie miasta i powiatu Inowrocław.
M.P. 1934 nr 94 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1934.
M.P. 1934 nr 62 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych na terenie województw poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1934 nr 20 poz. 31 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych na terenie województw poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1933 nr 294 poz. 324 Uchwała Komisji Polubownej ustalającej warunki pracy i płacy na rok służbowy 1934/335 dla robotników rolnych i leśnych na terenie Województw Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.
M.P. 1933 nr 293 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1933 r. mocy obowiązującej dla przemysłu budowlanego w Gdyni.
M.P. 1933 nr 271 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 października - 6 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego w Gdyni.
M.P. 1933 nr 245 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 października 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 sierpnia 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinacji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa i powiatu ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 219 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przemysłu spirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.
M.P. 1933 nr 218 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze Województwa Poznańskiego, za wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej w Wierzchosławicach.
M.P. 1933 nr 206 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej 4 sierpnia 1933 r. w Ostrowie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 195 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej, zawartej w dniu 14 lipca 1933 r. w Gnieźnie, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przepysłu sppirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.
M.P. 1933 nr 194 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej w dniu 10 lipca 1933 r. w Toruniu, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót kamieniarskich na obszarze Województwa Pomorskiego.
M.P. 1933 nr 190 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1933 w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1933 nr 151 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa, oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 150 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru), spedytorskiego, włókienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 127 poz. 164 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego
M.P. 1933 nr 111 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączenim przemysłu spirytusowego), tartacznego, spedytorskiego, włokienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego
M.P. 1933 nr 106 poz. 131 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa, oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego
M.P. 1933 nr 104 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego ma rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 60 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 60 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 32 poz. 43 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok i Tarnobrzeg.
M.P. 1933 nr 30 poz. 42 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok i Krosno.
M.P. 1933 nr 29 poz. 41 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych i dla sezonowych robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowo, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok i Krosno.
M.P. 1932 nr 270 poz. 311 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1932/33 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1932 nr 195 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 czerwca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem
M.P. 1932 nr 175 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 10 października 1931 r. przedłuzonej oświadczeniem z dnia 22 czerwca 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.
M.P. 1932 nr 175 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lipca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 maja 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze województwa pomorskiego oraz miasta i powiatu Bydgoszcz.
M.P. 1932 nr 172 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odolanów, województwa poznańskiego.
M.P. 1932 nr 150 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 maja 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze województwa pomorskiego oraz miasta i powiatu Bydgoszcz.
M.P. 1932 nr 147 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 1 kwietnia 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa pomorskiego
M.P. 1932 nr 138 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 21 kwietnia 1932 mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych na obszarze województwa pomorskiego oraz na obszarze miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław i powiatów szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1932 nr 137 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odolanów województwa poznańskiego
M.P. 1932 nr 126 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 26 lutego 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1932 nr 111 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 1 kwietnia 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa pomorskiego.
M.P. 1932 nr 107 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 26 lutego 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa poznańskiego
M.P. 1932 nr 105 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 21 kwietnia 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych na obszarze województwa pomorskiego oraz na obszarze miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław i powiatów szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1932 nr 47 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw Poznańskiego i Pomorskiego na rok służbowy 1932/33
M.P. 1932 nr 41 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 września 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze miasta Poznania i innych miejscowości na obszarze województwa poznańskiego, wymienionych w umowie
M.P. 1932 nr 40 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 10 października 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem
M.P. 1932 nr 26 poz. 32 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowy zbiorowej z dnia 30 września 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze miasta Poznania i innych miejscowości na obszarze województwa poznańskiego, wymienionych w umowie
M.P. 1932 nr 22 poz. 27 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych robotników rolnych i dla czasowych robotników rolnych na terenie województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno
M.P. 1932 nr 20 poz. 25 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na terenie województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno
M.P. 1932 nr 18 poz. 21 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze Województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg.
M.P. 1932 nr 4 poz. 7 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 października 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.
M.P. 1931 nr 157 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla straży leśnej na obszarze województw: warszawskiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego i białostockiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1931 nr 140 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województwa wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1931 nr 123 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1931 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 marca 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu elektrotechnicznego na obszarze województwa poznańskiego z wyłaczeniem miast Bydgoszczy i Inowrocławia oraz powiatów bydgoskiego, szubińskiego, wyrzyskiego i inowrocławskiego